ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ประวัติความเป็นมา

ตำบลส้มผ่อ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอไทยเจริญ ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านส้มผ่อ, หมู่ที่ 2 บ้านนาเงิน, หมู่ที่ 3 บ้านโนนแดง, หมู่ที่ 4 บ้านศรีชุมพร, หมู่ที่ 5 บ้านนางาม, หมู่ที่ 6 บ้านเหล่าหันทราย, หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ชมภู หมู่ที่8 บ้านทุ่งเศรษฐี

พื้นที่

ที่ตั้งห่างจากอ.ไทยเจริญ 16 กม.เนื้อที่ประมาณ 65 ตร.ม.ภูมิประเทศส่วนใหญ่ประมาณ 80%เป็นที่ราบ เหมาะต่อการทำนา และเนื้อที่อีกประมาณ 20%เป็นที่ดอน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ทิศใต้ ติดกับ ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ และ ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

อาชีพ

1.เกษตรกรรม
2.เลี้ยงสัตว์
3.พืชสวน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,201 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 94.90 ของพื้นที่

การเดินทาง

-เดินทางจากอำเภอไทยเจริญ ระยะทาง 16 กม.
-เดินทางจากอำเภอเลิงนกทา ระยะทาง 20 กม.
-เดินทางจากจังหวัดยโสธร ระยะทาง 59 กม.
-เดินทางจากตำบลศรีแก้ว ระยะทาง 5 กม.
-เดินทางจากตำบลคำเตย ระยะทาง 5 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าลายขิดโบราณ,หอกโบราณ,ดาบโบราณ,ง้าว

สถานที่

1. วัดโพธิ์ศรีส้มผ่อ หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งเศรษฐี
2. วัดนาสาน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งเศรษฐี
3. วัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 3 บ้านโนนแดง
4. วัดนางาม หมู่ที่ 5 บ้านนางาม
5. วัดเหล่าหันทราย หมู่ที่ 6 บ้านเหล่าหันทราย
6. ที่พักสงฆ์บ้านใหม่ชมภู หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ชมภู
7. ที่พักสงฆ์ศรีชุมพร หมู่ที่ 4 บ้านศรีชุมพร

สถานที่ท่องเที่ยว
1ภูเพชรเป็นภูเขาขนาดเล็กมีทิวทัศน์สวยงามเหมาะแก่การพักแรมและศึกษาระบบนิเวศน์
2วัดโพธิ์ศรีส้มผ่อวัดเก่าแก่ มีรูปเหมือนหลวงปู่กวง และมีวัตถุของใช้และศาสนสถานสมัยโบราณ เช่น อุโบสถเก่า พระไม้ พระโบราณ รูปปั้นโบราณ รูปวาดภาพสัตว์ซึ่งในสมัยหนึ่งเคยมีชุกชุมในท้องถิ่น เป็นการวาดโดยใช้สีธรรมชาติและ เป็นการวาดจากฝีมือชนชาวพื้นเมืองเมื่ออดีต เป็นภาพที่หาดูได้ยาก
3ภูพระนอนเป็นภูเขาขนาดเล็ก มีต้นตะบอกเพชรหิน ต้นข่อยหินทิวทัศน์ด้านทิศเหนือมองเห็นอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน ทิวทัศน์ด้านทิศใต้มองเห็นตำบลส้มผ่อ ทิวทัศน์ด้านทิศตะวันออกมองเห็นอำเภอเลิงนกทาและภูหมู และทิวทัศน์ด้านทิศตะวันตกมองเห็นภูบักยาง มีพุทธรูปนอน มีหินแยก มีหินรูปเต่า เหมาะแก่การเข้าค่ายพักแรม ชมดาว ปีนหน้าผา
พักแรม และศึกษาระบบนิเวศน์
4ภูเล็บเหงือกเป็นภูเขาขนาดเล็ก มีถ้ำ เหมาะสำหรับ พักแรมและศึกษาระบบนิเวศน์
5ภูลานหญ้าเป็นภูเขาขนาดเล็ก เหมาะแก่การ ชมทิวทัศน์และศึกษา
ระบบนิเวศน์
6วัดนาสานเป็นวัดเก่าแก่ มีโบราณวัตถุ สิ่งที่น่าสนใจพระไม้
สิ่งที่น่าเคารพบูชา รูปเหมือนหลวงปู่หน บรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การศึกษาธรรม
7ที่พักสงฆ์ศรีชุมพรสิ่งที่น่าชม เช่น สวนวรรณคดี มีรูปปั้นสัตว์ป่าต่างๆ รูปปั้นเกี่ยวกับความเป็นมาของพระพุทธเจ้า รวมทั้งภาพเขียนฝาผนัง จากภูมิปัญญาชาวบ้าน มีเจดีย์ใหญ่ ดงป่าเบญจพรรณ บรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การศึกษาธรรมและเข้าค่ายพระพุทธธรรม
8ศาลเจ้าปู่กลางบ้านเป็นศาลเจ้าปู่กลางบ้าน และมีหลักบ้านเก่าแก่ที่ประชาชน
เคารพบูชา
9ดอนเจ้าปู่ท้าวสุริยะเป็นศาลเจ้าปู่ที่ชาวบ้านนับถือสืบทอดมา เมื่อชาวบ้านไป-กลับจากกทม.หรือต่างจังหวัดก็จะมีการบอกกล่าวและเลี้ยงตามที่ได้บอกกล่าวไว้ ด้านทิศใต้ มีป่าชุมชน มีต้นไม้ใหญ่ มีพืชสมุนไพร มีสัตว์ป่า
10วัดนางามเป็นวัดเก่าแก่
11วัดบ้านเหล่าหันทรายเป็นวัดเก่าแก่ มีศาลเจ้าปู่อยู่ใกล้วัด
12วัดสว่างอารมณ์บ้านโนนแดงเป็นวัดเก่าแก่ มีโบสถ์ที่สวยงาม
13ศาลเจ้าปู่ย่าแพงศรีแพงเมืองเป็นศาลเจ้าปู่ มีป่าชุมชน มีพืชสมุนไพร และสัตว์ป่า
14บุญประเพณีบุญบั้งไฟสิ่งที่น่าสนใจ การแห่อุปครุฑ เซิ้งบั้งไฟ แห่เม็ง แห่นาค
เอาชะตา อุปสมบทและจุดบั้งไฟ
15การแข่งขันกีฬาอบต.ส้มผ่อคัพ ครั้งที่ 9 ปี 2549ชมการแข่งขันกีฬาสากล เช่น ฟุตบอลพ่อบ้าน 30,40 ประชาชนชาย,หญิง, พ่อบ้าน 40 ,ยุวชนชายและตะกร้อ
กีฬาพื้นบ้าน เช่น ชักกะเย้อ วิ่งกระสอบ
16การแข่งขันแอโรบิคการแข่งขันกีฬาแอโรบิค เช่น ผู้นำชุมชม ชมรมแอโรบิค
เยาวชน และยุวชน
17สระโนนบักด่างเป็นสระขนาด 10 ไร่ มีน้ำตลอดปี มีวังปลา จักรยานน้ำ ห่วงยาง อนุสัตว์ป่าและสัตว์ท้องถิ่น
18สระใหญ่นางามเป็นสระขนาด 5 ไร่ มีบรรยากาศร่มรื่น
19กลุ่มหัตถกรรมฝ้ายเข็นทอมือบ้านทุ่งเศรษฐีทอผ้าลายขิด เย็บด้วยมือ ย้อมสีธรรมชาติ
20กลุ่มทอผ้าลายขิตบ้านศรีชุมพรทอผ้าลายขิต ทอผ้าพื้น ย้อมสีธรรมชาติ
21โรงพยาบาลตำบลส้มผ่อเดิมเป็นสถานีอนามัยตำบลส้มผ่อ และต่อมายกฐานะเป็นโรงพยาบาลตำบลส้มผ่อในปี 2548 บริการถอน-อุดฟัน บริการนอดแผนไทยและบริการด้านสุขภาพ
22โรงเรียนบ้านส้มผ่อก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.

ร้านอาหาร
1ร้านอาหารเอื้องเหหมู่ที่1 ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธรอาหารตามสั่ง รับจัดทำข้าวกล่อง
สนใจติดต่อ
2สวนกล้วยคาราโอเกะม.4 ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธรมีอาหารตามสั่ง มีคาราโอเกะ กุ้งสด ปลาเผา และอื่นๆ

สินค้าที่น่าสนใจ
1การบูรน้ำการบูรน้ำ
2ผลิตภัณฑ์ผ้าทอผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
3ผ้าขาวม้าผ้าขาวม้า
4ผ้าขาวม้าผ้าขาวม้า
5ผ้าขิดย้อมสีธรรมชาติผลิตจากฝ้ายที่นำมาย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกไม้ ใบไม้ โคลนตม หรือสนิมเหล็ก แล้วนำมาทอด้วยมือเป็นผืน
6สมุนไพรลูกประคบสมุนไพรลูกประคบ
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดยโสธร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

20 − = 19