ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ประวัติความเป็นมา ตำบลเปาะเส้งตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2373 อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองยะลา เป็นที่ราบและมีเนินเขา คำว่า “เปาะเส้ง” เพี้ยนมาจากคำว่า “พ่อไอเสง” เล่ากันว่า ในตำบลนี้มีครอบครัวชาวจึนอยู่ครอบครัว&#36 […]

ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ประวัติความเป็นมา ตามตำนานเก่าเล่าว่าตำบลหน้าถ้ำเป็นเกาะที่มีน้ำล้อมรอบไม่มีคนอยู่อาศัย ต่อมาในสมัยศรีวิชัยมีการแบ่งการปกครองเป็นหัวเมือง ในสมัยนั้นรัฐกลันตัน ตรังกานู ยังเป็นของไทย ทางการได้ให้หัวเ […]

ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ประวัติความเป็นมา ความเป็นมาของตำบลสะเตงนอก เมื่อก่อนพื้นที่ของตัวเมืองยะลามีชื่อเรียกว่าสะเตง และมีพื้นที่กว้างใหญ่มากยากแก่การปกครอง ทางราชการจึงแบ่งพื้นที่ของ ต.สะเตงนอกออกมาส่วนหนึ่งและพื้นที่ส่ […]

ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ประวัติความเป็นมา เทศบาลนครยะลา ได้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2479 ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมืองยะลา พ.ศ.2479 มีพื้นที่ประมาณ 16 ตารางกิโลเมตร มีสำนักงานตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสะเตง อันเป็นที่ตั้งของจัง& […]

ตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ประวัติความเป็นมา ตำบลลิดล ในสมัยก่อนเป็นหมู่บ้านหนึ่งซึ่งอยู่ในความปกครองของเจ้าพระยายะลาหรือเจ้าพระยายาลอ ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองยาลอ หรือ ตำบลยะลาในปัจจุบัน บ้านลิดลเป็นหมู่บ้านที่มีป่าทึบมาก จึง&#3651 […]

ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมาของตำบลลำใหม่ มาจากการล่ามช้างในสมัยก่อน คือจะมีช้างของเจ้าพระยายาลอ (ตำบลยะละในปัจจุบัน) หลุดมาทางลำพะยา ชาวบ้านช่วยกันจับแล้วก็นำมาล่ามที่ลำพะยา แต่แล้วก็ขาดอีก จับ&#3 […]

ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ประวัติความเป็นมา ที่มาของคำว่า “ลำพะยา” กล่าวแต่เดิมว่าเจ้าพระยาปัตตานี ได้ใช้พื้นที่ตำบลลำพะยา เป็นที่พักผ่อนและท่านโปรดการคล้องช้างเป็นอย่างมาก จึงให้สร้างที่พักขึ้นบริเวณหมู่บ้านทำเนียบในปัจจุบั […]

ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ประวัติความเป็นมา ในอดีตตำบลยุโปมีราษฎรที่นับถือศาสนาอิสลามอาศัยอยู่ประมาณ 50 ครัวเรือน มีต้นไม้ชนิดหนึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ต้นดูโป” เป็นภาษามลายูท้องถิ่น ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก จึงเรียกชื่อบ้านดูโปกันเรื่อย&#3 […]

ตำบลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ประวัติความเป็นมา คำว่ายะลาหรือยาลอนั้น เป็นชื่อที่เพี้ยนมาจากคำว่า “ยาโลร์” ซึ่งแปลว่า “ลาย” (ลายพาดกลอน) ตามตำนานกล่าวว่าเมื่อประมาณพันกว่าปีมาแล้ว มีบุรุษนายหนึ่งที่มือทั้งสองข้างเป็นลายเหมือนลายของ&#3 […]

ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ประวัติความเป็นมา ตำบลพร่อนตั้งขึ้นมาเมื่อประมาณปี พ.ศ.2378 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองยะลา คำว่าพร่อน ซึ่งใช้เป็นชื่อตำบลนั้น มีเรื่องเล่ากันสืบมาว่าในอดีตที่ผ่านมามีนายพรานคนหนึ่ง เป็นผู้มีความสา […]

ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ประวัติความเป็นมา คำว่า “บุดี” เป็นชื่อของตำบล หมายถึง ต้นโพธิ์ ซึ่งเดิมมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่และเป็นที่ยอมรับของประชาชน จึงได้ตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้ว่า “บูดี” ซึ่งเป็นภาษามลายู ต่อมาแผลงเป็นภาษาไทยว่า “บุด&# […]

ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ประวัติความเป็นมา ตำบลบันนังสาเรง เป็นตำบลที่มีคำสองคำมาผสมกันระหว่าง “บันนัง” กับ “สาเรง” โดยที่สมัยก่อน ชาวบ้านได้อพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 6 ในขณะนี้ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีการทำนากันมากในสม&# […]

ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ประวัติความเป็นมา ในสมัยก่อนนั้นสะพานข้ามแม่น้ำปัตตานียังไม่มี ชาวบ้านข้ามแม่น้ำโดยการใช้แพเป็นพาหนะในการเดินทาง ซึ่งจะมีพวกกลุ่มอิทธิพลหนังตะลุง มโนราห์ หมอดู พวกเหล่านี้เลื่อมใสในทางไสยศาสตร์มากเช […]

ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ประวัติความเป็นมา ตำบลตาเซะเป็นตำบลที่แยกจากตำบลยุโปเมื่อปี พ.ศ.2531 โดยการจัดตั้งเป็นตำบลใหม่แยกหมู่บ้านจากตำบลเดิมมาจำนวน 4 หมู่บ้าน ใช้ชื่อว่าตำบลตาเซะ เป็นชื่อคลองสายสำคัญของทั้ง 4 หมู่บ้าน โดยไหลผ่านทุกห&# […]

ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ประวัติความเป็นมา ตำบลเบตง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ตะเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา ทิศใต้ ติดต่อ ประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา ทิศตะวันตก ติดต่อ ประเทศ&# […]

ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ประวัติความเป็นมา เดิมมีชื่อว่าตำบลฮาลา อยู่ในอำเภอยะรม ในสมัยอดีต ซึ่งชาวหมู่บ้านฮาลา เป็นชาวมลฑลปัตตานีได้ลี้ภัยการเมืองอพยบมาอาศัยในป่าลึก สมัย รัชกาลที่ 5 ต่อมาได้มีการอพยบอีกในปี 2495 เพราะได้รับการคุก&#35 […]

ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ประวัติความเป็นมา ยะรม เป็นภาษามลายู แปลว่า “เข็ม” เมื่อ พ.ศ.2411 ขึ้นอยู่กับเมืองรามัน เป็น 1 ใน 7 ของมณฑลปัตตานีปี 2527 ได้แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน คือ บ้านนาข่อย บ้านจาเราะลอเบาะ บ้านยะรม บ้านจันทรัตน์ บ้านใหม่ แล&#363 […]

ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ประวัติความเป็นมา พื้นที่ตำบลธารน้ำทิพย์ ซึ่งมี 4 หมู่บ้าน คือ บ้านอัยเยอร์เบอจัง บ้านบาแตตูแง บ้านกาแป๊ะซาลัง และบ้านจาเราะซูซู เดิมรวมกับตำบลยะรม และต่อมาเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2527 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศตั้ง&#36 […]

ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ประวัติความเป็นมา ตำบลเนาะแมเราะ เดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลยะรม ต่อมาได้แยกออกจากตำบลยะรมมาจัดตั้งเป็นตำบลตาเนาะแมเราะ แบ่งเขตการปกครองเป็น 3 หมู่บ้าน และต่อมาได้แยกหมู่บ้านเพิ่มเติมอีก 4 หมู่บ้าน รวม 7 &#362 […]