ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลคลองลุเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอกันตัง ได้จัดตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ.2457 คำว่า “คลองลุ” เป็นชื่อของลำคลองสายหลักและสายสำคัญ ซึ่งต้นกำเนิดของสายน้ำมาจากภูเขา หมู่ที่ 1 ตำบลคลองลุ (บ้านช่อ&#3591 […]

ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลคลองชีล้อมเป็นตำบลที่ตั้งขึ้นใหม่ แยกจากตำบลวังวน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2530 ตำบลคลองชีล้อม มีประวัติความเป็นมาในอดีตเนื่องจากมีผักชีล้อม ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ &#35 […]

ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลกันตังใต้เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอกันตัง โดยแยกจากตำบลกันตัง ตั้งเป็นตำบลกันตังใต้ เมื่อ พ.ศ.2480 อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอกันตังประมาณ 2 กิโลเมตร พื้นที่ ตำบลกันตังใต้เป็นที่ราบลุ่มสลับเนิน&#3 […]

ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา เทศบาลเมืองกันตังเป็นพื้นที่ตำบลกันตัง อำเภอกันตง จังหวัดตรัง ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมื่อ พ.ศ.2480 โดยพระราชกฤษฎีกาประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 54 หน้า 1899 เมื่อ 14 มีนาคม 2480 มีพื้นที่ 1.34 ตร.กม. ต่อมาได้ข&#3618 […]

ตำบลหาดสำราญ กิ่งอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลหาดสำราญเดิมเป็นตำบลหนึ่งขึ้นอยู่กับอำเภอปะเหลียน ต่อมาในปี 2537 ได้แยกการปกครองมาเป็น 1 ใน 3 ตำบลของกิ่งอำเภอหาดสำราญ ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาไทยปักษ์ใต้ นับถือศาสนาพุทธประมาณ 80 % แบ่งเขตกา&#361 […]

ตำบลบ้าหวี กิ่งอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลบ้าหวี เป็นตำบลหนึ่งที่อดีตเคยอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2537 ได้แยกการปกครองออกมาเป็นกิ่งอำเภอหาดสำราญ ปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภ&#362 […]

ตำบลตะเสะ กิ่งอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา สภาพที่ตั้งของบ้านนาชุมเห็ดเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันสภาพเดิมมีต้นเตยจำนวนมาก สมัยนั้นมีเวลาว่างจากการทำนา ทำการประมงทำสวนยางพารา ได้มีสตรีสอนลูกหลานใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน&# […]