ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลบางด้วน เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 10 ตำบลของอำเภอปะเหลียน ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอทางทิศเหนือ ประมาณ 26 กิโลเมตร ตามประวัติความเป็นมาเล่าสืบต่อกันมาว่า เดิมเป็นพื้นที่ลุ่มมีน้ำท่วมขั&#3591 […]

ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลท่าพญา เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 10 ตำบลของอำเภอปะเหลียน ห่างจากที่ว่าการอำเภอทางทิศเหนือ ประมาณ 18 กิโลเมตร ตามประวัติความเป็นมาเล่าว่า เมื่อก่อนเป็นท่าเทียบเรือค้าขาย ขนส่งสินค้าไปขายที่&#364 […]

ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลท่าข้าม ในสมัยก่อนการคมนาคมไม่สะดวกโดยเฉพาะทางบก การติดต่อค้าขายหรือสัญจรไปมาต้องอาศัยทางเรือ ซึ่งในตำบลนี้มีท่าเรือที่สามารถติดต่อกับต.ทุ่งหว้า อ.ละงู จ.สตูล, ต.เกาะสุกร ต.ตะเสะ อ.กัน&#36 […]

ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลทุ่งยาวเป็นตำบลหนึ่งในเขตพื้นที่อำเภอปะเหลียน เป็นตำบลที่มีพื้นที่เป็นทุ่งกว้างและยาว ซึ่งเป็นชื่อเรียกของตำบลต่อมา มีการปกครองแบ่งออกเป็นจำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านทุ่งยาว ห […]

ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลโคกสะบ้า เป็นชื่อเรียกตามชื่อกลุ่มบ้านโคกสะบ้า คำว่า “โคก” ภาษาใต้หมายถึง เนินสูง “สะบ้า” เป็นชื่อเถาวัลย์ชนิดหนึ่ง สามารถนำเถาวัลย์มาเป็นเชือกผูกวัว ควายได้ เมื่อมีการตั้งตำบล จึงใ& […]

ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา เดิมเป็นพื้นที่ใกล้เชิงเขามีป่าละเมาะปกคลุมพื้นที่ทั่วไป ต่อมามีประชาชนเข้าไปจับจองและเข้าไปอยู่อาศัยทำมาหากินมากขึ้นเรื่อย ๆ เรียกว่าชุมชนละเมาะตามป่าที่ขึ้นอยู่ในบริเวณพื้นที่ แ& […]

ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา บ้านวัดกลาง เป็นหมู่ที่ 5 ของตำบลนาโยงเหนือหมู่บ้านนี้มีธรณีสงฆ์อยู่ใจกลางหมู่บ้าน ประชาชนจึงใช้เรียกหมู่บ้าน “บ้านวัดกลาง” จนถึงปัจจุบัน ต่อมามีผู้คนอาศัยเพิ่มขึ้นจึงทำให้เกิดกลุ่มเ&#36 […]

ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลนาหมื่นศรี เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอนาโยง ซึ่งประกอบด้วย 8 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านใสใหญ่, หมู่ที่ 2 บ้านนาหมื่นศรี, หมู่ที่ 3 บ้านวังถ้ำ, หมู่ที่ 4 บ้านใสเดือย, หมู่ที่ 5 บ้านนาจิก, หมู่ท&# […]

ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา เดิมเป็นทุ่งนาเล็ก ต้นข้าวจะเจริญงอกงามจนเกินไปไม่สามารถออกรวงได้ จึงเรียกว่า “ตำบลนาข้าวเสีย” บางก็ว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ไม่สมบูรณ์ ทำนาได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร จึงเรียก&#3585 […]

ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา เป็นชุมชนดั้งเดิมมาเป็นเวลานานแล้ว สาเหตุเรียกว่า ตำบลช่องเพราะบริเวณดังกล่าวเป็นช่องเขาสามารถเดินทางระหว่างอ่าวไทยและอันดามันได้ พื้นที่ เป็นที่ราบเชิงเขา เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกั&#361 […]

ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลโคกยาง เดิมมีต้นยางอายุนับพันปีขนาดใหญ่ วัดรอบโคนได้ 15 ศอก ความสูงประมาณ 50 เมตร ซึ่งงอกบริเวณที่สูงกลางหมู่บ้าน เป็นตำนานที่เก่าแก่ตั้งขึ้นราว ๆ เดียวกับสมัยตั้งเมืองควนธานี (เมืองตรัง) […]

ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลเกาะลิบง เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เกาะลิบงได้ชื่อมาจากต้นไม้ชนิดหนึ่ง คือ ต้นหลาโอน ซึ่งภาษามลายู “เรียกว่าลิบง” ซึ่งแต่เดิมหมู่เกาะนี้มีต้นไม้ชนิดนี้มาก อยู่ห่างจา&#3 […]

ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลวังวน ที่มาของชื่อมาจากบริเวณผืนน้ำ หนึ่งในแม่น้ำประเหลียน ที่น้ำในแม่น้ำหมันวนเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งมีสาเหตุจากน้ำจากลำคลองไหลมาบรรจบกัน 3 สาย คือคลองทุ่งค่าย คลองย่านตาขาว และคลองป&# […]

ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลย่านซื่อเป็นตำบลหนึ่งที่มีความเป็นมาอันยาวนาน ตำนานได้กล่าวขานกันว่ามีชายไทยและชาวจีนได้อพยพมาจากถิ่นอื่น มาตั้งถิ่นฐานที่บ้านในลุ่ม ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำตรัง กล่าวกันว่าบ้า& […]

ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลบ่อน้ำร้อน ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทย นับถือศาสนาพุทธและอิสลาม ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกันตัง ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน พื้นที่ ตำบลบ่อน้ำร้อน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอกันตัง โ& […]

ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลบางเป้าอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกันตัง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 7 หมู่บ้านได้แก่ หมู่1 บ้านหลังวัด หมู่2 บ้านเกาะปอม หมู่3 บ้านตลาดใหม่ หมู่4 บ้านแหลมม่วง หมู่5 บ้านป่าเตียว หมู่6 บ้านควนทอง&#36 […]

ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลบางหมากเป็นตำบลหนึ่งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกันตังเมื่อวันที่ 2 มี.ค.38 ได้รับการยกฐานะเป็นสภาตำบลบางหมาก และต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อว&#3 […]

ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลบางสัก ในสมัยอดีตสภาพพื้นที่เป็นที่ราบ ลุ่ม ๆ ดอน ๆ สลับด้วยภูเขาเล็ก ๆ กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป อยู่ห่างไกลจากจังหวัดและเป็นที่สลับซับซ้อน จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นที่หลบเพื่อสักอักขระเ&# […]

ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา จากคำบอกเล่าของชาวบ้านเล่าต่อกันมาว่า “มีครอบครัวหนึ่งได้อพยพมาจากไหนไม่ทราบ เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในหมู่บ้านบริเวณท่าเรือบ้านนาเกลือใต้ ครอบครัวนี้เข้ามาบุกเบิกพื้นที่ประกอบอาชีพ&# […]

ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลควนธานี อดีตเป็นที่ตั้งของเมืองตรัง โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและได้มีการสร้างหลักเมืองตรังไว้ที่ตำบลควนธานี พื้นที่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนทราย ลุ่ม ๆ ดอน ๆ มีพื&#3 […]