ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ในตำบลมีเถาวัลย์ชนิดหนึ่งเรียกว่า “ย่านสะบ้า” งอกปกคลุมบริเวณริมคลองชี ซึ่งเป็นคลองสายหลักและเป็นเส้นเลือดใหญ่ของตำบล แต่ละปีน้ำได้พัดพาย่านสะบ้ามากองอยู่บริเวณริมคลองที่ติดกับแม่& […]

ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลเขาไพรแบ่งแยกการปกครองจากพื้นที่ตำบลหนองบัว เมื่อปี 28 รวมระยะเวลา 17 ปี ประชาชนพูดภาษาไทยท้องถิ่นภาคใต้ นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอรัษฎา ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน พื้นที่ & […]

ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองปรือ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอรัษฎา ซึ่งประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านคลองมวน, หมู่ที่ 2 บ้านน้ำปลิว, หมู่ที่ 3 บ้านในร่อน, หมู่ที่ 4 บ้านควนหนองยาง, หมู่ที่ 5 บ้านควนตีน, หมู่ท […]

ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองบัว เป็นตำบลเก่าแก่ตั้งมาตั้งแต่เริ่มตั้งจังหวัดตรัง ราษฎรส่วนใหญ่มาจากบ้านกะปาง บ้านเขาพริก บ้านล่องน้ำ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดโบราณคือวัดถ้ำพระพุทธ คาดว่าสร้างสมัยเด&#363 […]

ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลควนเมา เป็นตำบลเก่าแก่ดั้งเดิมของจังหวัดตรัง ประชาชน พูดภาษาท้องถิ่นภาคใต้ นับถือศาสนาพุทธ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอรัษฏา ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน พื้นที่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลั […]

ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลคลองปาง เป็นตำบลที่มีการจัดตั้งมายาวนาน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอรัษฎา มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน มี บ้านคลองโกง, บ้านคลองปาง, บ้านโพธิ์น้อย, บ้านเขาพระ, บ้านหน&# […]

ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลในควนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอย่านตาขาว ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 4 กม. เป็นที่ราบสูง แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพสวนยางพารา พื้นท […]

ตำบลโพรงจรเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา อยู่ในอำเภอย่านตาขาว พื้นที่ เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ทิศใต้ ติดกับ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ทิศตะวันออก ติดกับ &#3 […]

ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา มึต้นไม้ชื่อต้นเปียะขึ้นเป็นกลุ่มๆ อยู่กลางทุ่งนาจึงเรียกตำบลนี้ว่า เกาะเปียะ พื้นที่ เป็นที่ราบลุ่ม เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ทิศใต้ ติดกับ ตำบลย่าน&#3605 […]

ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา สมัยก่อนมีหนองน้ำอุดมสมบูรณ์ต่อมาจึงเรียกว่า หนองบ่อ พื้นที่ เป็นที่ราบลุ่ม เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ทิศใต้ ติดกับ ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว &#359 […]

ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลย่านตาขาว เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอย่านตาขาว ประกอบไปด้วย 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านย่านตาขาว หมู่ 2 บ้านสะพานด่าน หมู่ 3 บ้านควนโพธิ์ หมู่ 4 บ้านนายายหม่อม หมู่ 5 บ้านหนองเตย พื้นที่ เป็&#360 […]

ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ประชากรประกอบอาชีพทำสวนยางและทำนา พื้นที่ เป็นที่ราบเชิงเขา เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับ ต.กระชอง อ.นาโยง จ.ตรัง ทิศใต้ ติดกับ ต.โพรงจรเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เทือกเขาบรรทัด อ.กงห& […]

ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลทุ่งค่าย ปัจจุบันมีฐานะเป็นตำบล ขึ้นอยู่กับอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางถนนสายตรัง – ปะเหลียน ประมาณ 20 กิโลเมตร บ้านทุ่งค่าย นับเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญทาง&#3611 […]

ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา เป็นตำบลที่อยู่ติดทะเลอันดามัน พื้นที่ เป็นที่ราบสูงลาดไปหาชายฝั่งทะเลอันดามัน เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับ ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ทิศใต้ ติดกับ ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ทิศตะวันออก ติดก&#363 […]

ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลแหลมสอม แยกจากตำบลปะเหลียนเมื่อปี พ.ศ.2527 ตามประวัติเล่ากันสืบทอดกันมาว่า บริเวณดังกล่าวชาวบ้านได้นำต้นสอมมาปลูกไว้เป็นจำนวนมาก และพื้นที่ตำบลนี้ได้ตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำโดยพื้นที่ดั& […]

ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตามประวัติเล่าว่ามีเรือสำเภาของเศรษฐีมาจอดที่ปากน้ำซึ่งลูกชายของเศรษฐีนับถือศาสนาอิสลามมาชอบลูกสาวของตายายที่นับถือศาสนาพุทธ และได้อยู่กินกันเป็นเวลานาน ต่อมาเรือสำเภากลับมาที่ป&#3 […]

ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ประวัติเล่ากันว่าชายคนหนึ่งชื่อ สูโสะ มาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณหมู่บ้านสูโสะ หมู่ที่ 1 ตำบลสูโสะ ปัจจุบัน เมื่อมีคนไปมาหาสู่ก็ขานนามกันว่าไปบ้านสูโสะ เมื่อนานวันคำว่าสู ได้กร่อนลงเหลือสุ & […]

ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลลิพัง มีประวัติมาจากชื่อ “มาลีพัง” ซึ่งเป็นชื่อของช้างเชือกหนึ่ง โดยเมื่อสมัยก่อนประเทศสยามทำสงครามกับประเทศมลายู และมลายูได้แตกทัพ และหนีเอาตัวรอด แถวบริเวณเขาติงในปัจจุบัน โดยน&#36 […]

ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลปะเหลียน น่าจะมาจากการพูดเพี้ยนกันหรือฟังเพี้ยนจากคำว่า ปลันตา เพราะประกฎตามหลักฐานว่า ปะเหลียน เป็นคำมาจากภาษามาลายู หมายถึงคำว่าปะเหลียนหรือคำว่าปลันตา ปรากฎตามหลักฐานว่าปะเหล&#363 […]

ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา เป็นตำบลที่ดั้งเดิมราษฎรประกอบอาชีพทำนามากที่สุดของอำเภอปะเหลียน ในอดีตชุมชนของตำบลมีศูนย์รวมหรือศูนย์ชุมชนตั้งอยู่ใน ม.5 ปัจจุบันการคมนาคมเจริญขึ้นทำให้ชุมชนขยายเป็นชุมชนใหญ่พื้นท […]