ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา เป็นโคกหล่อ เป็นตำบลที่ตั้งบริเวณชานเมืองเทศบาลนครตรัง ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน พื้นที่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองนางน้อยไหลผ่าน มีพื้นที่ทั้งหมด 15,184 ไร่ เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับ ต.เ&#3 […]

ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองตรุดเป็นตำบลที่ตั้งมาเป็นเวลานาน อยู่ห่างจากอำเภอเมืองตรังไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 8 กม. มีพื้นที่ทั้งหมด 53.27 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ริมแม่น้ำมีน้ำขังในฤ&#3 […]

ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลบ้านโพธิ์ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหัวถนน หมู่ 2 บ้านทุ่งจันทร์หอม หมู่ 3 บ้านบ่อมะพร้าว หมู่ 4 บ้านนาทองหลาง หมู่ 5 บ้านต้นรัก หม&#3641 […]

ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา เมื่อก่อนตำบลบ้านควนเป็นที่ราบลุ่ม แต่มีเนินดินหรือควนอยู่แห่งหนึ่งที่ใช้เป็นสร้างวัดควนนาแคอยู่ในขณะนี้ ชาวบ้านจึงได้เรียกว่าบ้านควน เพียงใส่สร้อยตามมาภายหลังเป็นบ้านควนนาแค พื้น& […]

ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลบางรักเป็นตำบลเก่าแก่ตำบลหนึ่งของจังหวัดตรัง และเป็นตำบลที่เป็นเมืองท่ามาแต่โบราณ โดยมีชาวจีนเข้ามาเทียบท่าและติดต่อค้าขายที่บ้านท่าจีน ปัจจุบันตำบลบางรักมี 6 หมู่บ้าน พื้นที่ เป&#36 […]

ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลน้ำผุด เป็น 1 ใน 14 ตำบลของอำเภอเมืองตรัง มีหมู่บ้านทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอตั้งห่างจากอำเภอ 20 กิโลเมตร พื้นที่ พื้นที่ราบ มีภูเขาล้อมรอบ สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ เขตพื้น&#3 […]

ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลนาโยงใต้เป็นตำบลเก่าแก่ตั้งมานานแล้วหลายปีแล้วไม่มีประวัติ ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยใต้ (ภาษาท้องถิ่น) นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได& […]

ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลนาโต๊ะหมิงเป็นชื่อของผู้นำศาสนาอิสลาม มาอาศัยอยู่มีอาชีพทำนาชาวบ้านเรียกต่อ ๆ กันว่าบ้านนาโต๊ะหมิง ปัจจุบันสุภาพทางภูมิศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปทำนาไม่ได้ผลราษฎรส่วนใหญ่เลยหันมาประก& […]

ตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลนาพละเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังที่มีประวัติยาวนานพอ ๆ กับตำบลอื่น ๆ ชื่อนาพละเป็นชื่อหมู่บ้าน หมู่ 1 ของตำบล ในปัจจุบันด้วยพื้นที่ดังกล่าวเป็นดินเหนียวซึ่งเคยนำมาปั&# […]

ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา สมัยก่อนมีศาลาอยู่หลังหนึ่ง ชาวบ้านเรียกกันสั้น ๆ ว่า “หลา” และมีชาวบ้านมาอาศัยอยู่ด้วยกัน จำนวน 5 คน จึงได้ตั้งชื่อว่า เบญจศาลาและต่อมาชาวบ้านเรียกติดปาก เป็นคำแผลงเปลี่ยนไปจากเสียงเดิม […]

ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มีการจัดตั้งมานานไม่มีผู้สามารถบอกได้เดิมมีคนทำนากันมากปัจจุบันราษฎรนิยมทำสวนยางพารา ตำบลนาท่ามใต้ อยูในเขตการปกครอง 8 หมู่บ้าน พื้นที่ ตั้งอยู&# […]

ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลนาท่ามเหนือเป็นตำบลที่ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาลนครตรัง มีหมู่บ้านทั้งหมด 13 หมู่บ้าน พื้นที่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีพื้นทั้งหมด 52.762 ไร่ เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับ ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตร& […]

ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลนาตาล่วงตั้งมานานไม่มีใครทราบ เดิมเล่ากันว่านายล่วงได้เข้ามาบุกเบิกพื้นที่ทำนาด้วยความลำบาก ซึ่งชาวบ้านเรียกว่านานายล่วง ต่อมากลายเป็นนาตาล่วง ปัจจุบันตำบลนาตาล่วงมี 6 หมู่บ้านด&#365 […]

ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา นานมาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.5) ได้เสด็จมาที่ จ.ตรัง และได้มาถึงจ.ตรังในเวลาตอนเที่ยงจึงได้สร้างที่ประทับตอนเที่ยง จึงกลายเป็นตำบลทับเที่ยงในปัจจุบันตำบลทับเที่ยงอยู่ในเขตเทศบ& […]

ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลควนปริง ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอเมืองตรัง ประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะปริง, หมู่ที่ 2 บ้านโคกสะท้อน, หมู่ที่ 3 บ้านนาป้อ, หมู่ที่ 4 บ้านหลวนช้าง, หมู่ที่ 5 บ้านควนปริง, หมู […]

ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลในเตาได้แยกออกจากตำบลท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เมื่อ 28 ในเตาเป็นชื่อเฉพาะ มีประวัติมายาวนานจนไม่สามารถหาผู้เล่าได้ แต่สันนิษฐานว่ามีอายุการตั้งบ้านเรือนเท่ากับอายุวัด เป็นตำบลที่อยู่ […]

ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา เมื่อประมาณ 200 กว่าปีมาแล้วได้มีผู้อพยพมาทำมาหากินที่บริเวณเชิงเขาลูกหนึ่ง เข้ามายึดอาชีพเผาปูนขายและบุกเบิกการทำนาไปพร้อม ๆ กัน ต่อมาชุมชนได้ขยายใหญ่ขึ้นจึงมีการตั้งชื่อชุมชนว่า “บ้า&# […]

ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ในสมัยก่อนตำบลเขาขาว เคยเป็นที่ตั้งของอำเภอ เรียกว่าอำเภอเขาขาว สาเหตุที่เรียกว่าเขาขาว เนื่องจากมีภูเขาหินปูนขนาดย่อมตั้งอยู่ในพื้นที่ เมื่อมีหมอกลงจัดก็มองเห็นภูเขาเป็นสีขาวชาวบ้ […]

ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลเขากอบ เป็นตำบลเก่าแก่มีอายุมากกว่า 100 ปี ราษฎรนับถือศาสนาพุทธ 100% ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอห้วยยอด ประกอบด้วยหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน พื้นที่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินมีลักษณะร่&#362 […]

ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา เดิมตำบลห้วยยอดเป็นส่วนหนึ่งของตำบลน้ำพราย ต่อมาได้แยกเป็นตำบลห้วยยอด และตำบลน้ำพรายต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นตำบลปากคม ตำบลห้วยยอดเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ห&#361 […]