ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา ตำบลไพรบึง เดิมเป็นพื้นที่ป่าดงดิบ ที่มีหนองน้ำขนาดใหญ่ อยู่ตอนกลางของพื้นที่ เช่น หนองใหญ่ หนองสวาย ห้วย ชะลัง มีราษฎรตั้งบ้านเรือนกระจายอยู่รอบริมหนองน้ำจนพัฒนามาเป็นหมู่บ้าน ตำบลเฉก&# […]

ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา ตำบลโนนปูน ตั้งขึ้นปี พ.ศ.2535 แยกจากตำบลดินแดง ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาเขมร นับถือศาสนาพุทธ ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน และมีลานหินปูนซึ่งเป็นที่สาธารณะ และชาวบ้าน เรียกว่าโนนปูน พื้นที่ สภาพพื้นที่เ&#361 […]

ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ จัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2540 จัดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 5 ซึ่งยกฐานะขึ้นมาจากสภาตำบล พื้นที่ สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ […]

ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา แต่ก่อนชาวบ้านสำโรงพลันอพยพจากบ้านพราน หมู่ที่ 7 ตำบลไพรบึง เพื่อหาแหล่งที่อยู่ใหม่ที่อุดมสมบูรณ์กว่า และได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านสำโรงพลัน หมู่ที่ 1 ใกล้หนองน้ำใหญ่และต้นไม้ใหญ่ คือ& […]

ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา ตำบลปราสาทเยอ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าเยอพูดภาษาเยอและภาษาส่วย ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่น อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน พื้นที่ เป็นที่ราบ& […]

ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา ตำบลดินแดงเป็นตำบลเก่าแก่ ประชาชนส่วนใหญ่พูกภาษาเขมรนับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอไพรบึง ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน พื้นที่ สภาพพื้นที่ของตำบลเป็นที่ราบลุ่ม ประชากรส่วนใหญ่ประกอ&#3 […]

ตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา ตำบลโพธิ์ เป็นตำบลเก่าแก่มาตั้งแต่ปี 2520 (เริ่มตั้งกิ่งอำเภอ) แยกจากอำเภอกันทรารมย์ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 25 ปี ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอโ& […]

ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา ตำบลโนนค้อ เป็นตำบลที่ตั้งเมื่อปี 2520 แยกจากอำเภอกันทรารมย์ ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ มีหมู่บ้านในการปกครอง 20 หมู่บ้าน พื้นที่ พื้& […]

ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา ตำบลเหล่ากวาง ตั้งเมื่อปี 2530 แยกจากตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาอีสาน, ภาษาไทยส่วยนับถือศาสนาพุทธ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ มีหมู่บ้านในความปกครอง 12 ห& […]

ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองกุงเป็นตำบลที่ตั้งพร้อมการตั้งกิ่งอำเภอ คือปี 2520 แยกจากอำเภอกันทรารมย์ ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ มีหมู […]

ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา ตำบลบก เป็นตำบลที่ตั้งพร้อมกับตั้งกิ่งอำเภอ แยกจากอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ประก&#36 […]

ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ มีหมู่บ้านในเขตการปกครอง 25 หมู่บ้าน และตำบลได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) เมื่อปี 2540 โดยมีนายหัส สำมะโยเป็นประธานอบต.คนแรก ซึ่งเดิม&#360 […]

ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองใหญ่ แยกออกจากตำบลตาโกน เมื่อปี 2521 ปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน พื้นที่ ตำบลหนองใหญ่ มีอำเภอเมืองจันทร์และส่วนราชก&# […]

ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา ชาวตำบลตาโกนเดิมอพยพมาจากตำบลอีเซ ตำบลหนองม้า ตำบลเสียว เขตการปกครองของอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ มาตั้งบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ปัจจุบัน มีภาษาพูดเป็นภาษาส่วย ภาษาอีสาน ใช้สื่อส&#36 […]

ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา ตำบลโพนเขวาเป็นตำบลเก่าแต่ตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2394 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 150 ปี ประชาชนส่วนใหญ่พูด ภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองศรีสะเกษ ประกอบไปด้วย 11 หมู่บ้&#36 […]

ตำบลโพนค้อ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา ตำบลโพนค้อ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโพนค้อ หมู่ 2 บ้านโพนค้อ หมู่ 3 บ้านยานาง หมู่ 4 บ้านกลาง หมู่ 5 บ้านโนน และหมู่ 6 บ้านตะวันออก เขตพื้นที่ & […]

ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา ตำบลโพนข่า จัดตั้งเมื่อปี 2340 แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีแหล่งน้ำธรรมชาติล้อมรอบ พื้นที่ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเ&#361 […]

ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ เดิมมีหลวงพลภักดีณุศร เป็นนายอำเภอเมืองขุขันธ์ปกครอง แต่เดิมตั้งอยู่บ้านดอนแค ซึ่งมีวัดดอนแค อยู่ในปัจจุบันนี้ ชาวบ้านแต่เดิมนั้นเป็นชาวเผ่าข่าอยู่มานานหล&#3634 […]

ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา ตำบลเมืองใต้ ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เดิมตั้งอยู่ในเขตเทศบาลขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนเทศบาลขุขันธ์ เป็นเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเก&#3625 […]

ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา ตำบลเมืองเหนือ ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เดิมตั้งอยู่ในเขตเทศบาลขุขันธ์ ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนเป็นเทศบาลขุขันธ์ เป็น เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรี&#36 […]