ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา ในอดีตประชาชนในตำบลท่าแพ เมื่อจะขายสินค้าหรือไปซื้อสินค้าจากอำเภอเมือง และอำเภอละงู จังหวัดสตูล ไม่มี ทางคมนาคม จะต้องทำเป็นแพไม้ไผ่หรือแพไม้หมาก ล่องจากคลองบาราเกต อำเภอท่าแพ ไปยังอำ&#3 […]

ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา ตำบลท่าเรือแยกมาจากตำบลแป-ระ แต่เพื่อให้ชื่อคล้องกับอำเภอท่าแพจึงเรียกว่า ตำบลท่าเรือ พื้นที่ เป็นที่ราบลุ่ม เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลละงู อำเภอละงู และ ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดส&#36 […]

ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา ตำบลป่าแก่บ่อหิน เดิมอยู่ในการปกครองตำบลทุ่งหว้า และได้แยกการปกครองเป็น ตำบลป่าแก่บ่อหิน เมื่อปี พ.ศ.2525 สภาพพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่ทุรกันดาร มีป่าไม้หนาแน่น และมีภูเขาล้อมรอบทั้งสี่ด้าน แ&#36 […]

ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา ตำบลนาทอน เดิมชาวบ้านเรียกว่า บ้านในทอน “คำว่า ทอน” แปลว่า “ข้างใน” ต่อมามีชาวบ้านไปทำนา ทำสวน เมื่อถึงฤดูกาลทำนา ก็ไปทำนาในทอนเป็นประจำ จึงเรียกว่าตำบลนาทอน ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ […]

ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา ตำบลทุ่งหว้า เดิมเรียกว่า “สุไหงอุเป” หมายถึง คลองกาบหมาก ขณะนั้น (ปี 2540) ทำการค้ากับขาวต่างประเทศ มีความเจริญรุ่งเรืองมาก สินค้าที่มีชื่อเสียง คือ พริกไทย ในภูมิภาคแถบนี้ขนามนนามว่า “ปีนังน&#3657 […]

ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา ตำบลทุ่งบุหลังสันนิษฐานว่า เป็นชื่อที่เรียกจากต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่มากในบริเวณนี้ คือ “ต้นบุหลัง” ชาวบ้านจึงเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “ทุ่งบุหลัง” จนมาถึงปัจจุบัน ตำบลทุ่งบุงหลั&#359 […]

ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา ตำบลขอนคลานเดิมอยู่รวมกับตำบลทุ่งบุหลัง ต่อมาในปี พ.ศ.2527 ตำบลทุ่งบุงหลัง แยกตัวไปตั้งใหม่ จึงเป็นตำบลขอนคลานในปัจจุบันชื่อบ้านขอนคลานมีนิทานเล่ากันว่าครั้งหนึ่งมีชายเรือพากันมาขึ้นฝั่& […]

ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา วังประจัน เป็นชื่อตำบล คำว่า “วัง” หมายถึงหุบเขา หุบควน หรือแหล่งน้ำลึก “ประจัน” มาจากคำว่า “บราจัน” หมายถึง กะปิ เนื่องจากมีก้อนหินลักษณะเหมือนก้อนกะปิเป็นจำนวนมากอยู่ในลำคลอง ปัจจุบันค&#3639 […]

ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา ตำบลย่านซื่อ แยกมาจากตำบลควนโดน เมื่อ พ.ศ.2522 ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอควนโดน ระยะห่างจากอำเภอควนโดน ประมาณ 3 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 18 กิโลเมตร ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ได้& […]

ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา ตำบลควนโดน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2475 ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอควนโดน ระยะห่างจากอำเภอควนโดน ประมาณ 800 เมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 20 กิโลเมตร ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านควนโดน บ&#36 […]

ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา เมื่อประมาณ พ.ศ.2458 มูเก็มควนสตอ ได้รับการยกฐานะเป็นตำบล ผู้ดำรงตำแหน่งกำนันคนแรก คือ ขุนอารีนารากร (ต้นตระกูลนุ่งอาหลี) ในปี พ.ศ.2480 ได้มีการยุบตำบลกุบังปะโลหดรวมเข้ากับตำบลควนสตอ จึงมีทั้งหมด 11 ห&#36 […]

ตำบลอุไดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา ได้มีชายหนุ่มอิสลาม 2 คน อพยพมาจากประเทศมาเลเซีย ชื่อ “อุแด” และ อุเด็น” ทั้งสองเป็นพี่น้องกัน ได้มาตั้งถิ่นฐาน ณ บ้านอุได ปัจจุบัน หลังจากนั้น นายอุแดได้เสียชีวิตลง นายอุเด็นผู้เป็นน้องชาย &# […]

ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา ตำบลทุ่งนุ้ยอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอควนกาหลง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านทุ่งตำเสา หมู่ 2 บ้าน ทุ่งนุ้ย หมู่ 3 บ้านกาหมิง หมู่ 4 บ้านน้ำร้อน หมู่ 5 บ้านโตน หมู่ 6 บ้านน้ำหรา ห& […]

ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา ตำบลควนกาหลงแยกมาจากตำบลทุ่งนุ้ย โดยมีนายคลาย มีขำ เป็นกำนันคนแรก ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากที่ อื่น เช่น จังหวัดพัทลุง สงขลา และจากอำเภอควนโดน จ.สตูล คำว่าควนกาหลง หมายถึงพื้นที่ประกอบด้วยป&#3656 […]

ตำบลปาล์มพัฒนา กิ่งอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา แยกการปกครองจากอ.ควนกาหลงเมื่อปีพ.ศ.2539ห่างจากอ.ควนกาหลง 35 กม. พื้นที่ เป็นที่ราบสูง เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับ ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล และ อ.ป่าบอน จ.ตรัง ทิศใต้ ติดกับ ต.นิคมพัฒนา กึ่ง อ.มะนัง จ.สตูล & […]

ตำบลนิคมพัฒนา กิ่งอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา ตำบลนิคมพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ กิ่งอำเภอมะนัง ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านผัง 14, หมู่ที่ 2 บ้านผัง 118, หมู่ที่ 3 บ้านผัง 7, หมู่ที่ 4 บ้านผัง 8, หมู่ที่ 5 บ้านผัง 50, หมู่ที่ 6 บ้านวังพระเคี&#36 […]

ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดสตูล

ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล รายละเอียด และความหมาย ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดสตูล รูปพระสมุทรเทวาประทับนั่งบนแท่นหิน เบื้องหลังเป็นพระอาทิตย์อัสดง