ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา

ตำบลทุ่งนุ้ยอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอควนกาหลง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านทุ่งตำเสา หมู่ 2 บ้าน
ทุ่งนุ้ย หมู่ 3 บ้านกาหมิง หมู่ 4 บ้านน้ำร้อน หมู่ 5 บ้านโตน หมู่ 6 บ้านน้ำหรา หมู่ 7 บ้านเกาะใหญ่ หมู่ 8 บ้านค่ายรวมมิตร หมู่ 9 บ้านทุ่งพัก หมู่ที่ 10 บ้านควนเรือ หมู่ที่ 11 บ้านสวน หมู่ที่ 12 บ้านโคกโดน

พื้นที่

ตราสัญลักษณ์ เป็นรูปวงกลมภายนอกมีตัวอักษร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ส่วนรูปวงกลมภายในเป็นรูปช้าง
วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานแก้ปัญหา สร้างศรัทธาประชาชน
คำขวัญ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมา ตำบลทุ่งนุ้ยเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของเมืองสตูล จากการสอบถามจากผู้อาวุโสของหมู่บ้านทราบว่าบ้านทุ่งนุ้ย ได้มีการตั้งถิ่นฐานกันมาประมาณ 6 ชั่วอายุคน เดิมเรียกว่าบ้าน “ช่องด่าน” จากสภาตำบล ได้ยกฐานะเป็น “องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย” เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดกับ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

อาชีพ

อาชีพหลัก คือ กรีดยางพารา ทำนา ทำสวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน เช่น มีไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์สาธารณะทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอ เดินทางโดยเส้นทางถนนประชาสงเคราะห์ ระยะทาง 3 กม.
ถึงสามแยกแล้วเดินทางโดยเส้นทางถนนยนตรการกำธรไปทางทิศเหนือ ระยะทาง 3 ก.ม.จะถึงตำบลทุ่งนุ้ย

ผลิตภัณฑ์

ข้าวเกรียบ-จักสานไม้ไผ่เข่ง,ฝาผนัง-จักสานหวายตะกร้า

สถานที่

1. วัดราษฎร์ประดิษฐาราม
2. สถานีอนามัยควนบ่อทอง หมูที่ 1 บ้านทุ่งตำเสา
3. สถานีอนามัยทุ่งนุ้ย หมู่ที่ 11 บ้านสวน
4. หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5
5. สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตูล
6. ด่านกักกันสัตว์สตูล
7. สถานีควบคุมไฟป่าสตูล
8. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง (หน่วยพิทักษ์ป่าโตนปาหนัน)
9. โรงไฟฟ้าพลังน้ำคลองดุสน
10. ด่านศุลกากรทุ่งนุ้ย
11. หน่วยประสานงานป้องกันและรักษาป่าสตูล
12. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอควนกาหลง
13. ที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอควนกาหลง

สถานที่ท่องเที่ยว
1น้ำตกโตนปาหนันเป็นน้ำตกที่อยู่ในเขตบ้านโตน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งนุ้ย
เดินทางจากถนนยนตรการกำธรเข้าไปทางบ้านน้ำร้อน,โตน ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร
การเดินทางสะดวกถนนลาดยางถงบริเวณน้ำตก
2บ่อน้ำร้อนเป็นบ่อน้ำร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อยู่ในเขตหมู่บ้านน้ำเป็นบ่อน้ำร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อยู่ในเขตหมู่บ้านน้ำร้อนหมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งนุ้ย การเดินทางต้องใช้รถจักรยานยนต์ จึงจะเข้าไปถึงบริเวณบ่อน้ำร้อน
3วัดราษฎร์ประดิษฐาราม เป็นวัดแห่งแรกและแห่งเดียวที่มีอยู่ในตำบลทุ่งนุ้ย ตั้งอยู่หมู่ที่ 11บ้านสวน มีบริเวณกว้างขวาง บรรยากาศร่มรื่น เหมาะเป็นที่พักห่อนหย่อนใจของพุทธศาสนิก
4สวนวายุภักดิ์ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 บ้านค่ายรวมมิตร ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
5อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำหราตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำหรา ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
6มัสยิดนูริลฮูดาตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10 บ้านควนเรือ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
7สำนักสงฆ์บ้านน้ำหราตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำหรา ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
8
9มัสยิดดารุ้ลญาลานตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 บ้านสวน ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
10มัสยิดดารุลอามานอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านหัวกาหมิง ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
11
12มัสยิดฆอยเรี๊ยะอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านโตน ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
13มัสยิดกอซินียะห์ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านน้ำร้อน ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

ร้านอาหาร
1ครัวกาหลงหมู่ที่ 1 บ้านควนบ่อทอง ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหอาหารอิสลามตามสั่ง ข้าวราดแกง
2ครัวชัยสิทธิ์หมู่ที่ 11 บ้านสวน ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหอาหารอิสลาม ข้าวราดแกง ขนมหวาน
3ครัวริมเขาหมู่ที่ 11 บ้านสวน ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหข้าวราดแกง
4ชะอุ่มหมู่ที่ 10 บ้านควนเรือ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จัอาหารไทยตามสั่ง
5ช่อมาลี หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งนุ้ย ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จ อาหารไทยตามสั่ง
6ศิริมาหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งนุ้ย ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลงอาหารอิสลามตามสั่ง เครื่องดื่ม น้ำชา กาแฟ

สินค้าที่น่าสนใจ
1กล้วยกรอบแก้วกล้วยกรอบแก้ว
2ขนมไทยเป็นขนมพื้นเมืองที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด ทำมาจากแป้งสาลีใส่ใส้ถั่ว/เผือก/มัน/ฟักทอง
3ข้าวเกรียบกุ้งข้าวเกรียบกุ้ง
4ข้าวเกรียบสมุนไพรผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบสมุนไพร มีรสชาติอร่อย กรอบ สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่สารกันเสีย สามารถเก็บไว้ได้นาน ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง
5จักสานจากหวาย (ตะกร้า)มีรูปทรงสวยงาม เป็นงานปราณีต
6ผลิตภัณฑ์จักสานฝาไม้ไผ่ผลิตภัณฑ์จักสานฝาไม้ไผ่ มีลายสวยงาม ปราณีต สวยงาม มีมากกว่า 20 ลวดลาย มีความเข็งแรงทนทาน ใช้ได้นาน
7เฟอร์นิเจอร์ทำจากรากไม้เฟอร์นิเจอร์ทำจากรากไม้
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสตูล.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

19 − = 17