ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

ประวัติความเป็นมา

ราวพุทธศักราช 431 ได้มีบรรพบุรุษของคนเชื้อสายยวนตั้งถิ่นฐานอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยที่เรียกว่า “นครโยนก” หรือ”เชียงแสน” และต่อมามีราษฏรบางส่วนได้พากันอพยพย้ายถิ่นฐานลงมาทางตอนใต้จนถึงเมืองสระบุรี และส่วนใหญ่ได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณริมแม่น้ำป่าสักทั้งสองฝั่งซึ่งเป็นที่ตั้งของอำเภอเสาไห้และบริเวณใกล้เคียงในปัจจุบันนั่นเอง ตำบลดาวเรืองมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำป่าสัก และอำเภอเสาไห้ประชาชนส่วนใหญ่มีเชื้อสายคนยวน และพูดภาษาพื้นบ้านเป็นภาษายวน ส่วนที่มาของชื่อตำบลดาวเรือง ตามหลักฐานจากผู้รู้คนเฒ่าคนแก่เล่าต่อๆ กันมาว่าในสมัยก่อนพื้นที่ในบริเวณนี้จะมีต้นดาวเรืองขึ้นอยู่ทั่วไปมากมาย ออกดอกสีเหลืองสวยงามมาก ผู้คนที่ผ่านมาได้พบเห็นจึงเรียกติดปากว่า”บ้านดาวเรือง” ซึ่งต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งขึ้นเป็นตำบล จึงเรียกว่า”ตำบลดาวดาวเรือง”มาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งปัจจุบันตำบลดาวเรืองแบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน

พื้นที่

ภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มใช้ในการทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ มีแม่น้ำป่าสักไหลผ่าน มีบึงป่าสักและคลองห้วยแร่เป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อใช้อุปโภค-บริโภค และเกษตรกรรม ด้านสังคม ประชาชนส่วนใหญ่มีเชื้อสายไทยวน(อพยพมาจากภาคเหนือ) อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีภาษาถิ่นเป็นของตนเอง นับถือศาสนาพุทธ ด้านการเมือง ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองระดับชาติและท้องถิ่น มีผู้นำท้องถิ่นที่เข้มแข็ง ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจในระดับปานกลาง ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ทำการเกษตร ค้าขาย รับราชการ รับจ้างทั่วไป

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลปากเพรียว ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลผึ้งรวม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา,ทำสวน,ทำไร่ ,รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,510 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 958 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 63.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางสู่ตำบลมีถนนสายสำคัญตัดผ่าน คือ
1. ถนนพหลโยธิน
2. ถนนเลี่ยงเมืองสระบุรี
3.ถนนสระบุรี-ปากบาง(ระยะทางจากอำเภอเมืองและจังหวัดสระบุรีถึง อบต.ดาวเรือง ประมาณ 5 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ข้าวซ้อมมือหอมมะลิ,อาหารแปรรูป,ศิลปะประดิษฐ์,

สถานที่

1.วัดป่าสัก
2.วัดโตนด
3.โรงเรียนวัดป่าสัก(ระดับประถมศึกษา)
4.สถานีอนามัยตำบลดาวเรือง
5.องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง
6.สนามกีฬาจังหวัดสระบุรี
7.บึงป่าสัก

สถานที่ท่องเที่ยว
1บึงป่าสักเป็นบึงตามธรรมชาติที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสำหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ขนาดบึงกว้าง 38 เมตร ยาว 1,000 เมตร เนื้อที่ประมาณ 50 ไร่
2วัดป่าสักมีเจดีย์สร้างขึ้นโดยหลวงพ่อสุก และพระธาตุสังเวชนียสถาน 4 ตำบล สร้างขึ้นในปี 2526 ได้บรรจุดินนำมาจากสังเวชนียสถาน 4 ตำบลในอินเดีย
3วัดโตนดมีพระประธานในอุโบสถสร้างด้วยหินทรายขาว มีเจดีย์ย่อเหลี่ยมไม้สิบสอง มีคัมภีร์และสมุดข่อยจารึกด้วยอักษรขอม ภาษาพ่อขุนรามคำแหง ภาษาเมืองเหนือ และตู้หนังลายรดน้ำ อายุกว่า 100 ปี

สินค้าที่น่าสนใจ
1ข้าวซ้อมมือข้าวซ้อมมือ
2ชุดกีฬาชุดกีฬา
3ดอกไม้ประดิษฐ์ดอกไม้ประดิษฐ์
4ดอกไม้ประดิษฐ์ และของชำร่วยพวงหรีด
5ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย
6ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย
7ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
8ผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนผลิตภัณฑ์จากหินอ่อน
9ผลิตภัณฑ์สมุนไพรผลิตภัณฑ์สมุนไพร
10สัตว์น้ำเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อจำหน่าย เช่นปลากัด ปลาสวยงาม กบ ตะพาบน้ำ
11อาหารขนมแปรรูปต่างๆกล้วยอบม้วน ,ขนมดอกจอก,กระหรี่ปั๊บ,โรตีกรอบ,น้ำพริกแกง
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสระบุรี.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

18 − = 13