ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติความเป็นมา ตำบลโคกขาม เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโคกขาม หมู่ 2 บ้านโคกขาม หมู่ 3 บ้านสหกรณ์ 1 หมู่ 4 บ้านโคก หมู่ 5 บ้านขอม หมู่ 6 บ้านขวาง หมู่ 7 บ้านขอม ห&# […]

ตำบลโกรกกราก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติความเป็นมา ตำบลโกรกกราก เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.มหาชัย, ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บ่งหญ้าแพ&# […]

ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติด ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ทิศใต้ ติด ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ทิศตะวันตก ติด ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ทิศตะวันออก ติด ต.โคกขาม และ ต.บางหญ้าแพรก การเดินทาง กำลังจัดทำข้อมูล ผลิตภัณฑ์ อ&#3634 […]

ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติความเป็นมา ตำบลพันท้ายนรสิงห์ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโคกขาม หมู่ 2 บ้านโคก หมู่ 3 บ้านสันดาบ หมู่ 4 บ้านสหกรณ์ หมู่ 5 บ้านไร่ หมู่ 6 บ้านแสมดำ หมู่ 7 […]

ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติความเป็นมา ตำบลบ้านเกาะ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านพันธุวงษ์ หมู่ 2 บ้านวัดเกาะ หมู่ 3 บ้านหน้าวัด หมู่ 4 บ้านบางปลา หมู่ 5 บ้านศิริมงคล หมู่ 6 บ้านคล&#3 […]

ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติความเป็นมา ตำบลบ้านบ่อ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านศาลเจ้าพ่อขุนโขน หมู่ 2 บ้านท้ายวัดใหญ่ หมู่ 3 บ้านคลองหลวง หมู่ 4 บ้านใหม่ หมู่ 5 บ้านใหม่ท้องคุ […]

ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติความเป็นมา ตำบลบางโทรัด เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านคลองซื่อ หมู่ 2 บ้านบางน้ำวน หมู่ 3 บ้านคลองซื่อ หมู่ 4 บ้านบางน้ำวน หมู่ 5 บ้านบางโ&#3607 […]

ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติความเป็นมา ตำบลบางหญ้าแพรก เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ซึ่งประกอบด้วย 6 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านซินเสีย, หมู่ที่ 2 บ้านกำพร้า, หมู่ที่ 3 บ้านโกรกกรากใน, หมู่ที่ 4 บ้านบางหญ้าแพรก, หมู่ที่ 5 บ้านหัวโ&#36 […]

ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติความเป็นมา ตำบลบางน้ำจืด เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบไปด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านบางน้ำจืด หมู่ 2 บ้านริมทางรถไฟ หมู่ 3 บ้านโพธิ์แจ้ หมู่ 4 บ้านทุ่งศรีเมือง หมู่ 5 บ้านดอนพญา ห&#3617 […]

ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติความเป็นมา ตำบลบ้านกระเจ้า เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านชายทะเลบางกระเจ้า หมู่ 2 บ้านบางไผ่เตี้ย หมู่ 3 บ้านใหม่ หมู่ 4 บ้านบางสีคต หมู่ 5 บ้านบางกระ […]

ตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติความเป็นมา ตำบลนาโคก เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบไปด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านไร่ หมู่ที่ 2 บ้านนาโคก หมู่ที่ 3 บ้านนาโคกร่วมพัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านชายทะเลรางจันทร์ หมู่ที่ 5 บ้ […]

ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติความเป็นมา ตำบลนาดี เดิมชื่อ ตำบลบางปิ้ง ได้เปลี่ยนชื่อหลังจากปี พ.ศ.2485 เมื่อเกิดน้ำท่วมใหญ่ไร่นาเสียหายมาก นายสิงห์ ภาสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสมุทรสาครได้ดำเนินการขุดคลองผ่านตำบลบางปิ้ง, คอกกระบือ และบ&# […]

ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติความเป็นมา ตำบลท่าทราย เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านคลองปากบ่อ หมู่ 2 บ้านยกกระบัตร หมู่ 3 บ้านศรีเมือง หมู่ 4 บ้านคลองปีกนก หมู่ 5 บ้านท่าทราย หมู่ 6 บ&#3 […]

ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติความเป็นมา ตำบลท่าฉลอม เป็นตำบลในเขตเทศบาล เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติด ต.มหาชัย และ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ทิศใต้ ติด อ่าวไทย ทิศตะวันออก ติด ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ทิศตะวันตก ติด ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.& […]

ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติความเป็นมา บริเวณปากแม่น้ำก่อนออกอ่าวไทยของเมืองนี้ เป็นทำเลเหมาะสมที่เรือสำเภาซึ่งส่วนมากเป็นของชาวจีน ที่มีความชำนาญ ใช้เป็นที่จอดพักขนถ่ายซื้อขายสินค้า ก่อนที่จะแล่นไปถึงอยุธยา และแล่นออกส […]

ตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติความเป็นมา ตำบลชัยมงคล เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบไปด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านบางสะแก หมู่ 2 บ้านคลองหลวง หมู่ 3 บ้านหัวตะเข้ หมู่ 4 บ้านปากบ่อ หมู่ 5 บ้านเต่าดำ หมู่ 6 บ้านรวมเจ&#3 […]

ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติความเป็นมา ตำบลคอกกระบือ เป็นชื่อที่ทางราชการเรียกชื่อตำบลนี้ แต่ดั้งเดิมหรือปัจจุบัน ชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกคอกควาย ควายเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญในการทำนาของภาคกลาง ในฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลากน้ำท่วมท […]

ตำบลกาหลง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติความเป็นมา ตำบลกาหลง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านกาหลงบน หมู่ 2 บ้านกลาง หมู่ 3 บ้านล่าง หมู่ 4 บ้านนาขวาง หมู่ 5 บ้านนาขวาง หมู่ 6 บ้านท้องคุ้ง หมู่ 7 บ้&#3634 […]

ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติความเป็นมา เดิมประชาชนมาจากนครปฐมมาตั้งหลักแหล่งทำมาหากินอยู่บริเวณอำเภอบ้านแพ้ว แล้วกระจายเข้ามาสู่ตำบลโรงเข้ จุดรวมคือบริเวณวัดโรงเข้ขณะนี้ บริเวณนี้ขณะนั้นมีจระเข้ชุกชุมชาวบ้านพบซากจระเข&# […]

ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติความเป็นมา ในอดีตกาลนานมาแล้ว มีอยู่วันหนึ่งชาวบ้านในพื้นที่ได้ไปหาปลาและได้ปลามามากมาย ที่เหลือจากทำอาหารรับประทาน ก็ได้นำมาทำเป็นปลาเค็มไว้ เล่ากันว่าปลาช่อนตัวหนึ่ง ตัวโตมากเมื่อผ่าออกแล้ว […]