ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติความเป็นมา

ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง เป็นหนึ่งในหกตำบลของอำเภอ ซึ่งเป็นเขตพื้นที่สีเขียวบริเวณเกาะบางกะเจ้า (กระเพาะหมู) ตั้งอยู่คอคอดกระเพาะหมู ซึ่งเป็นส่วนที่แคบที่สุดของอำเภอพระประแดง มีคลองลัดโพธิ์เชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองด้าน มีเนื้อที่ประมาณ 1.88 ตารางกิโลเมตร (1,175 ไร่) อยู่ติดกับตำบลตลาด ตำบลบางยอ และตำบลบางกระสอบ ประชาชนในตำบลมีเชื้อสายรามัญ (มอญ) ที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย สมัยรัชกาลที่ 2 เป็นเวลา 187 ปีมาแล้ว และมาตั้งถิ่นฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นกลุ่มๆ เช่นมอญปทุมธานี มอญบางขุนเทียน มอญปากเกร็ด มอญพระประแดง เป็นต้น สำหรับตำบลทรงคนอง ปัจจุบันได้แก่หมู่ที่ 7,8,9 ซึ่งยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวรามัญ คำว่า “ทรงคนอง” เป็นชื่อเมืองที่ชาวรามัญตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงเมืองที่ตนจากมา

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลฯ เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำเจ้าพระยา และลำคลอง 6 สายไหลผ่าน เดิมราษฎรมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นสวนผสม แหล่งหมากแดง หมากผู้หมากเมีย หมากมะพร้าว มะม่วงน้ำดอกไม้ มะปราง ส้มโอ ส้มซ่า ขนุน ละมุด กล้วย อ้อย ฯลฯ ดารดาษไปด้วยสมุนไพรนานชนิดอีกด้วย ตามต้นไม้มีกระรอก กระแต นกเขาใหญ่ ฯลฯ ในลำคลองในท้องร่องสวนมีปลา ปัจจุบันสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ เนื่องจากมีน้ำท่วม พื้นที่เกษตรเสียหาย ปัจจุบันราษฎรหันมาประกอบอาชีพ รับจ้าง และอื่นๆ เป็นตำบลที่มีหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับที่ 2 (หมู่บ้านปานกลาง)จำนวน 4 หมู่บ้าน และเป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาระดับที่ 3 (หมู่บ้านก้าวหน้า) จำนวน 9 หมู่บ้าน ซึ่งแบ่งการปกครองเป็น 13 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา และ อบต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ทิศใต้ ติดกับ อบต.บางกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันออก ติดกับ เทศบาลต.ลัดหลวง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา และ เทศบาลเมืองพระประแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

อาชีพ

รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม, รับราชการ, ค้าขาย และเกษตร

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 100 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,598 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยใช้เส้นทางถนน จากกรุงเทพตามถนนสุขสวัสดิ์ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนนครเขื่อนขันธ์ เลี้ยวซ้ายแยกเข้าถนนเพชรหงษ์ ประมาณระยะทาง 1 กิโลเมตรเข้าเขตตำบลทรงคนอง

ผลิตภัณฑ์

น้ำยาล้างจาน,ไข่สดเสริมไอโอดีน,หมอน,ผ้าสารพัดประโยชน์

สถานที่

1. วัดคันลัด
2. วัดจากแดง
3. วัดป่าเกด
4. วัดโปรดเกศเชษฐาราม

สถานที่ท่องเที่ยว
1วัดป่าเกดเป็นวัดเก่าแก่ เดิมชื่อวัดถนนเกด ซึ่งตาเกดเป็นผู้ขุดถนนสร้างทางเข้าวัดเป็นคนแรก บริเวณรอบวัดมีต้นเกดขึ้นอยู่มากมาย ต่อมาจึงเรียกว่า วัดป่าเกด สร้างในสมัยรัชกาลที่ 2 เมื่อคราวฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ประมาณ พ.ศ.2360 ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ 3 สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) เป็นประธานร่วมกับกรมหมื่นเจษดาบดินทร์ วังหน้าในรัชกาลที่ 2 ได้มาสร้างอุโบสถวัดป่าเกด หน้าบันเป็นรูปครุฑลวดลายวิจิตรตระการตา สันนิษฐานว่าหลังจากได้สร้างพระสมุทรเจดีย์กลางน้ำแล้ว จึงได้มาสร้างอุโบสถนี้ขึ้น
2วัดคันลัด เป็นวัดเก่าแก่ สร้างประมาณ พ.ศ.2349 เดิมวัดนี้เป็นที่ฝังช้างหลวง เรียกว่า “สุสานช้างหลวง” ลักษณะทั่วไป เป็นอาคารทรงไทย ซุ้มประตูหน้าต่างแกะสลักด้วยไม้สักลวดลายลงรักปิดทอง มีพระพุทธรูปเก่าแก่จากเมืองบัณฑะเลย์ ประเทศพม่า เรียกว่า “หลวงพ่อบัณฑะเลย์”
3วัดโปรดเกศเชษฐารามวัดโปรดเกศเชษฐาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ 45 ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
4หมู่บ้านรามัญ ในเทศกาลวันสงกรานต์หมู่บ้านโรงเรือน หมู่ที่ 7 หมู่บ้านทรงคนอง หมู่ที่ 8 และบ้านหัวรอ หมู่ที่ 9 เป็นหมู่บ้านชุมชนชาวรามัญ (มอญ) ติดต่อกันอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งอพยพมาอยู่ในประเทศ 187 ปีมาแล้ว ลักษณะบ้านเรือนเป็นบ้านไม้จั่วทรงไทยยกพื้นสูง วัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจมีผู้มาเที่ยวชมในเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 13 เมษยน ของทุกปี

สินค้าที่น่าสนใจ
1กระเป๋าหนังวัวกระเป๋าหนังวัว
2ดอกไม้ประดิษฐ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรทรงคนองร่วมกันผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ มีหลากหลายรูปแบบให้เลือก
3ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน
4ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูปดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
5น้ำยาล้างจานเป็นผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานของตำบลทรงคนอง มีกลิ่นหอม ล้างออกง่าย สะอาด ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
6ผลิตภัณฑ์จากผ้าผลิตภัณฑ์จากผ้า
7ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากรกมะพร้าวผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากรกมะพร้าว
8ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ
9ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
10ผ้าสารพัดประโยชน์ผ้าสารพัดประโยชน์ เป็นการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์
11สมุนไพรไล่แมลงสมุนไพรไล่แมลง
12หมอนหมอน พร้อมปลอกหมอน
13ไข่สดเสริมไอโอดีนไข่ไก่สดผ่านกรรมวิธีเสริมสารไอโอดีน
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสมุทรปราการ.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 1 = 1