ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา ตำบลเชียงสือ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอโพนนาแก้ว มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านเชียงสือ, หมู่ที่ 2 บ้านเชียงสือน้อย, หมู่ที่ 3 บ้านโนนกุง, หมู่ที่ 4 บ้านท่า& […]

ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา ตำบลบ้านโพน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตัวอำเภออ ประกอบด้วยหมู่บ้านต่าง ๆ 8 หมู่บ้าน คือ บ้านอ้อมแก้ว บ้านโพนน้อย บ้านปู่พึ้ม บ้านโพนใหญ่ บ้านวังปลาเชื่อม บ้านนาจาน บ้านอ้อมแก้วน้อย บ้านใหม่&#36 […]

ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา ตำบลบ้านแป้น เดิมแยกออกจากตำบลนาแก้ว มาจัดตั้งเป็นตำบลบ้านแป้น เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอโพนนาแก้ว ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านท่าศาลา หมู่ 2 บ้านโพนงามโคก หมู่ 3 บ้&#363 […]

ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา ตำบลนาแก้วเป็นตำบลหนึ่งในห้าตำบลของอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร การตั้งชื่อว่า“บ้านนาแก้ว” นั้นเนื่องจากชาวบ้านออกไปทำนาได้พบลูกแก้วผลึกใส ซึ่งเชื่อกันว่าเทพเจ้าจากสวรรค์ได้ประทาน& […]

ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา ตำบลนาตงวัฒนาเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอโพนนาแก้ว มี 11 หมู่บ้าน ราษฎรส่วนใหญ่เป็นชนพื้นเมืองชาวไทย้อ ซึ่งเดิมอพยพมาจากประเทศลาว ที่ยังคงรัษาวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นอยู่ที่สืบทอดมา& […]

ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา ประชากรตำบลเมดนาท่ม เดิมแยกมาจากตำบลเหล่าโพนค้อ ซึ่งอพยพมาจากวังอ่างคำ ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงในรัชกาลที่ 2 และ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นคนเผ่าภูไท เผ่าย้อ เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัด […]

ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา ประชากรตำบลเหล่าโพนค้อ เดิมอพยพจากเมืองวังอ่างคำ ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง ในสมัยรัชกาลที่ 2 และรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วยเผ่าภูไทย้อ เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดสกลนครกั& […]

ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา ชาวบ้านตองโขบ เป็นชนกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่า “ย้อ” เดิมบ้านตอบโขบเป็นเขตที่ขึ้นกับอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ถิ่นเดิมของชาวบ้านตองโขบนั้นอยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว […]

ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา ชาวตำบลด่านม่วงคำ เป็นชาวภูไทกะตะอพยพมา จากบ้านกล้วย บ้านนาบุง บ้านกุซอง บ้านกะหลวง และบ้านท่ากระโจน หมู่บ้านเหล่านี้อยู่ติดต่อแดนระหว่างประเทศลาว และประเทศเวียดนาม ซึ่งขึ้นต่อเมืองมห&#3 […]

ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา ตำบลโนนหอม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2425 โดยมีนายหอม เป็นผู้นำชาวบ้านมาตั้งบ้านเรือนอยู่ในบริเวณนี้และเนื่องจากบริเวณนี้เป็นที่สูง (ภาษาอีสานเรียกว่า โนน) จึงตั้งชื่อว่า บ้านโนนหอม ชาวบ้านโนนหอมเป&# […]

ตำบลโคกก่อง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา ตำบลโคกก่อง เดิมขึ้นอยู่กับตำบลม่วงลาย และได้แยกออกมาจากตำบลม่วงลายเมื่อ พ.ศ.2534 แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีลำห้วยน้ำก่ำไหลผ่าน ชาวบ้านมีอาชีพด้านการเกษตร พื้นที่ พื้นที่ส่วนใหญ่เ&# […]

ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา พื้นที่เดิมรวมอยู่กับตำบลดงชน และได้แยกออกมาเป็นตำบลเหล่าปอแดงเมื่อปี พ.ศ.2521 ใช้ชื่อว่า ตำบลเหล่าปอแดง เนื่องจากมีต้นปอแดงอยู่มากมายที่บ้านเหล่าปอแดง และจะเห็นว่าบ้านเหล่าปอแดงจะเป็นจุ […]

ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา ตำบลเชียงเครือ ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2539ซึ่งมีการแบ่งเขตปกครองในปัจจุบัน เป็น 17 หมู่บ้าน และทั้ง 17 หมู่บ้านนี้อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบ&#3621 […]

ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา ตำบลฮางโฮง แยกพื้นที่มาจาก ต.ธาตุนาเวง ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชนพื้นเมืองสกลนครอาศัยอยู่ตามแนวรอบหนองหาร และบางส่วนอพยพถิ่นฐานมาจาก จ.อุบลราชธานี พูดภาษาพื้นเมือง คือ ภาษาย้อ มีหมู่บ้านทั้ง& […]

ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เป็นตำบลในเขตการปกครองของ อบต.ห้วยยาง แบ่งเขตการปกครองในปัจจุบัน จำนวน 16 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ประมาณ 148 ตร.กม. ประประมาณ 92,500 ไร่ พื้นที่ เขตตำบลห้วยยางตั้งอยู่บร&#3 […]

ตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองลาด เดิมขึ้นอยู่กับตำบลขมิ้น และได้แยกการปกครองเป็นตำบลหนองลาด เมื่อปี พ.ศ.2529 ปัจจุบันมีหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้าน อบต.หนองลาดได้รับยกฐานะจากสภาตำบล เป็น อบต.หนองลาด เมื่อปี พ.ศ.2540 ถนนที่ใช&#3 […]

ตำบลม่วงลาย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา ตำบลม่วงลาย แยกออกจาก ตำบลดงชน ประชากรส่วนใหญ่เป็นเผ่ากะเริง การปกครองแต่ก่อนมีท่านขุนใหญ่ที่สุด ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และมีอาชีพทำการเกษตรมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย เรื่อยม&#36 […]

ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา ชาวบ้านอพยพมาจาก จ.อุบลราชธานี โดยขบวนเกวียน และหยุดพักบริเวณรอบสระน้ำใหญ่ และนำน้ำในสระมาใช้อุปโภคบริโภค ทำให้ชาวบ้านป่วย สันนิฐานว่าเกิดจากน้ำในสระว่า ” สถานที่เข็คช่วง” ต่อมาเปลี่ยน&# […]

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา สกลนคร นครแห่งการแสวงหา ได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธศาสน์พระธาตุ 5 แห่ง ตามตำนานเล่าว่าเมื่อสมัยพุทธศตวรรษที่ 16 เมืองหนองหารหลวงในอดีต สร้างขึ้นในยุคที่ขอมมีอำนาจ เจ้าเมืองอินทรปัฐนครผู้ซึ่ง […]

ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา ตำบลธาตุนาเวง เดิมเป็นส่วนหนึ่งของ ต.พังขว้าง แยกตัวเมืองเมื่อปี 2516 กำนันคนแรก คือ นายคำสี กงลีมา มี 18 หมู่บ้าน ต่อมาปี 2534 แยกออกไปเป็น ต.ฮางโฮง 9 หมู่บ้าน และเทศบาลเมืองสกลนคร ขยายเขตครอบคลุมรวมเข้& […]