ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

ประวัติความเป็นมา ตำบลโคกปี่ฆ้องเดิมมีหนองน้ำอยู่ทางทิศตะวันออก ชาวบ้านมักได้ยินเสียงฆ้องดังแล้วตามมาด้วยเสียงปี่อันโหยหวน เมื่อได้ยินบ่อยครั้งเข้า ชาวบ้านเกิดความสงสัยและคาดคะเนว่าเสียงฆ้องดังมาจ&# […]

ตำบลหนองบอน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

ประวัติความเป็นมา เดิมเป็นตำบลท่าแยก และแยกเป็นตำบลหนองบอน เมื่อปี พ.ศ.2528 พื้นที่ มีคลองธรรมชาติไหลผ่าน และบางพื้นที่มีหนองน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ทิ […]

ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

ประวัติความเป็นมา ตำบลสระแก้ว เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 18 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโคกกำนัน หมู่ 2 บ้านสระแก้ว หมู่ 3 บ้านใหม่คำเจริญ หมู่ 4 บ้านคลองหมี หมู่ 5 บ้านเนิน&#3626 […]

ตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

ประวัติความเป็นมา ตำบลสระขวัญจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2525 โดยแยกออกจากตำบลสระแก้วมี 10 หมู่บ้าน “สระขวัญ” ประวัติเดิมมาจากพื้นที่แห่งนี้มีสระน้ำ 2 สระ คือสระแก้ว – สระขวัญ ซึ่งเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอ เ&# […]

ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

ประวัติความเป็นมา แต่เดิมเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตปกครองของตำบลบ้านแก้ง ต่อมาได้แยกหมู่บ้านออกและตั้งเป็นตำบลใหม่ใช้ชื่อว่า “ตำบลศาลาลำดวน” ชื่อตำบลได้เรียกตามชาวบ้านซึ่งมีต้นลำดวนอยู่ริมคลองและมีศ&# […]

ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

ประวัติความเป็นมา ตำบลบ้านแก้งเป็นชุมชนดั้งเดิมอยู่บริเวณคลองพระปรง เมื่อประมาณ 200 ปีมาแล้วมีชาวบ้านอพยพมาจากที่ต่าง ๆ เดินทางมาตามคลองพระปรงและรวมตัวอยู่บริเวณแก่งน้ำ จึงเรียกว่า “บ้านแก่ง” ต่อมาได้เพี& […]

ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

ประวัติความเป็นมา เดิมตำบลท่าแยก มี 20 หมู่บ้าน ต่อมาได้แยกตำบลออกอีกหนึ่งตำบลเป็นตำบลหนองบอน เมื่อปี พ.ศ. 2539 ปัจจุบันมีจำนวน 14 หมู่บ้าน ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก พื้นที่ เป็นพื้&# […]

ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

ประวัติความเป็นมา เมื่อประมาณ 800 ปีที่ผ่านมา เจ้าพระยาอภัยภูเบศ เจ้าเมืองปราจีนบุรีได้เดินทางมาตรวจราชการเยี่ยมหัวเมืองต่าง ๆ ในความรับผิดชอบและได้เดินทางมาถึงบริเวณท่าน้ำริมคลองยาง (ที่อยู่ในเขตพื้นที่& […]

ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ประวัติความเป็นมา ตำบลเขาสามสิบเดิมได้มีผู้คนอพยพมาบุกเบิกทำกินในพื้นที่นี้ซึ่งมองเห็นภูเขาอยู่ทั่วไป ประมาณว่ามีเขาอยู่ 30 ลูก จึงเรียกว่าบ้านเขาสามสิบขึ้นอยู่กับตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอสระแก้ว จังหวัดปรา&#35 […]

ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ประวัติความเป็นมา ตำบลเขาฉกรรจ์ มีความเชื่อจากชาวบ้านที่ถ่ายทอดสืบกันว่า เขาฉกรรจ์แห่งนี้ เป็นจุดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมัยที่ทรงเป็นพระยาวชิรปราการ ได้ทรงรวบรวมคนไทยจากชุมนุมต่าง ๆ เพื่อกอบกู&#365 […]

ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองหว้า อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเขาฉกรรจ์ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 20 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านคลองเจริญ หมู่ 2 บ้านโคกข้าวเหนียว หมู่ 3 บ้านหนองกะทะ หมู่ 4 บ้านคลองธรรมชาติ หมู่ 5 บ้านหนองห&#3623 […]

ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ประวัติความเป็นมา สาเหตุที่ชื่อตำบลพระเพลิง เพราะเดิมตำบลพระเพลิง มีต้นยางจำนวนมากได้มีผู้มาขุดเจาะต้นยาง และจุดไฟเพื่อเอาน้ำมันยางไปขาย ต่อมาได้มีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยจึงเรียกชื่อว่าบ้านพระเพลิง ปัจ […]

ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ประวัติความเป็นมา ตำบลเมืองไผ่เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ มีหมู่ 1 และหมู่ 3 เป็นหมู่บ้านดั้งเดิม ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบด้วยชาวเขมร ลาว ส่วยไหมญ้อ ในปัจจุบันยังมีกำแพงเมืองเก่าเหลืออยู่เป็นหลักฐาน ต่อมามีราษฎรอพยพเข […]

ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ประวัติความเป็นมา เดิมเป็นพื้นที่ป่ารกจึงได้ชื่อว่า “อรัญประเทศ” ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลอรัญประเทศซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2482 พื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 47 เ&#3 […]

ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ประวัติความเป็นมา ผู้สูงอายุเล่าว่า “ชาวบ้านซึ่งเป็นบรรพบุรุษได้อพยพมาจากเวียงจันทร์ บุคคลแรกที่มาอยู่ คือ พรานบุญ และต่อมาก็มีคนเข้ามาอยู่จนเป็นหมู่บ้านใหญ่ สาเหตุของชื่อตำบลหันทราย เพราะว่า เมื่อฤดู&#36 […]

ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ประวัติความเป็นมา ชาวบ้านหนองสังข์ เดิมทีอพยพมาจากนครเวียงจันทน์ ปี พ.ศ.2376 บ้านหนองสังข์ขึ้นตรงกับตำบลบ้านทราย ต่อมาชาวบ้านจากกิ่ง อ.วัฒนานคร อพยพเข้าสู่บ้านหนองสังข์ รวมตัวกันจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน ต่อมาวันท&#3 […]

ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ประวัติความเป็นมา เดิมเป็นตำบลท่าข้าม ต่อมาปี 2529 ได้แยกตำบลมาตั้งชื่อตำบลใหม่ว่า “ตำบลฟากห้วย” และประกาศตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 พื้นที่ เป็นพื้นที่ราบปกติ มีบางหมู่บ้านมจะมี&#36 […]

ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ประวัติความเป็นมา ต.ผ่านศึกแยกมาจากต.คลองน้ำใสปี พ.ศ. 2514 ตั้งชื่อตำบลตามองค์การทหารผ่านศึก ซึ่งมาจัดตั้งเป็นนิคมสงเคราะห์ทหารผ่านศึก แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน พื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง มีคล&#3629 […]

ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ประวัติความเป็นมา ตำบลป่าไร่ เดิมทีเป็นตำบลท่าข้ามเดิม และได้แยกตำบลมาในภายหลัง ในช่วงภัยสงครามตำบลป่าไร่ได้รับผลกระทบจากสงครามช่วงชิงดินแดนของเขมร 3 ฝ่าย ทำให้ราษฎรในตำบลได้รับความเดือดร้อนจากสงคราม&#360 […]

ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ประวัติความเป็นมา ตำบลบ้านใหม่หนองไทร เป็นตำบลเก่าแก่มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2486 ประชากรส่วนใหญ่พูดได้ 2 ภาษา คือ ภาษาอีสานและภาษาไทย นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภออรัญประเทศ ประกอบด้วย 6 หทู่ย้าน บ้านใ&#362 […]