ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ประวัติความเป็นมา “เขานิเวศน์” มาจากชื่อ “นิเวศน์คีรี” เป็นชื่อเขาที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ เป็นชื่อที่รัชกาลที่ 5 ได้พระราชทานเมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองระนอง ต่อมาจึงได้ตั้งชื่อเป็นตำบล&#36 […]

ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ประวัติความเป็นมา ตำบลเกาะพยาม เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบไปด้วย 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเกาะพยาม หมู่ 2 บ้านเกาะช้าง เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง &#360 […]

ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ประวัติความเป็นมา ตำบลหาดส้มแป้น เดิมเป็นแหล่งแร่สำคัญของจังหวัดระนอง ได้มีชาวจีนเดินทางเข้ามาทำเหมืองแร่ แล้วกลับออกไปบอกเจ้าเมืองระนองว่า ที่ห้วยซัมเปียน มีแร่อุดมสมบูรณ์ คำว่า “ห้วยซัมเปียน” ในภาษา&#35 […]

ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ประวัติความเป็นมา ตำบลหงาวเกิดจากการอพยพย้ายถิ่นฐานของชาวบ้านจากอำเภอกะเปอร์จังหวัดภูเก็ต มีชาวบ้านเชื้อสายจีนที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตกลุ่มใหญ่เข้ามาประกอบอาชีพทำเหมืองแร่ บางส่วนเลี้ยงวัวไว้&#3 […]

ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ประวัติความเป็นมา ตำบลราชกรูดอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านละออง หมู่2 บ้านล่าง หมู่3 บ้านเขาหยวก หมู่4 บ้านห้วยน้ำใส หมู่5 บ้านนกงาง หมู่6 บ้านคลองของ หมู่7 บ้าน […]

ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ประวัติความเป็นมา ตำบลปากน้ำ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบไปด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านปากน้ำ หมู่ 2 บ้านเกาะคณฑี หมู่ 3 บ้านหนช้าง หมู่ 4 บ้านเกาะสินไท หมู่ 5 บ้านเขานางหงษ์ หมู่ 6 บ้านเก&#3 […]

ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ประวัติความเป็นมา แต่เดิมบริเวณตำบลบางริ้น เป็นทางผ่านระหว่างการเดินทางจากตลาดไปตำบลหงาว ซึ่งการเดินทางจะต้องมีการหยุดพักเหนื่อยเพื่อเดินทางต่อไป จึงได้พักบริเวณตำบลนี้ ซึ่งมี “ตัวริ้น” มาก จึงเรียกบ&#361 […]

ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ประวัติความเป็นมา ตำบลบางนอนอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านบางนอนใน หมู่ 2 บ้านเขาพริกไทย หมู่ 3 บ้านหลุ่มถ่าน หมู่ 4 บ้านหลุ่มถ่าน ตำบลบางบอนราษฎรดั้งเดิมประ&#35 […]

ตำบลทรายแดง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ประวัติความเป็นมา ตำบลทรายแดงมีพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา เพราะสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา ที่ตั้งหมู่บ้านมีลำห้วยไหลผ่านลงสู่ลำคลองออกสู่แม่น้ำกระบุรี ปากคลองมีทราบไหลไปทับถมรวมกัน เวลาน้ำแห้ง หรือน้ำลง &#3592 […]

ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ประวัติความเป็นมา ตำบลในวงใต้แยกมาจากหมู่ที่ 5 ตำบลละอุ่นเหนือ โดยได้ประกาศจัดตั้งพร้อมกับตำบลในวงเหนือ เมื่อปี พ.ศ. 2538 มีทั้งสิ้น 3 หมู่บ้าน ส่วนมากจะเป็นชาวบ้านที่อพยพจากที่อื่นมาจับจองที่ดินทำกิน และตั้งรก […]

ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ประวัติความเป็นมา ตำบลในวงเหนือเป็นตำบลที่ได้รับการจัดตั้งเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2538 โดยแยกจากหมู่ที่ 5 ตำบลละอุ่นเหนือ มีประชากรแยกย้ายมาทำอาชีพการเกษตร โดยบุกรุกพื้นที่ป่าไม้มาทำสวนกาแฟ และไม้ผล ซึ่งประชากร&#3 […]

ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ประวัติความเป็นมา “ละอุ่น” มาจากชื่อนายอุ่น คนแรกที่เข้ามาอยู่ โดยอพยพมาจากภาคอิสาน ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่า “ตาลาวอุ่น” หรือ “ลาวอุ่น” ซึ่งเป็นคำที่คนทางภาคใต้ใช้เรียกคนอิสานว่า “ลาว” ต่อมา เมื่อเป็นชุมชน& […]

ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ประวัติความเป็นมา “ละอุ่น” มาจากชื่อนายอุ่น คนแรกที่เข้ามาอยู่ โดยอพยพมาจากภาคอิสาน ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่า “ตาลาวอุ่น” หรือ “ลาวอุ่น” ซึ่งเป็นคำที่คนทางภาคใต้ใช้เรียกคนอิสานว่า “ลาว” ต่อมา เมื่อเป็นชุมชน& […]

ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ประวัติความเป็นมา ตำบลบางแก้ว เป็นดินแดนประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีทหารญี่ปุ่นมาตั้งฐานทัพ สร้างทางรถไฟจากชุมพรถึงตำบลบางแก้ว มีการขุดอุโมงค์ของทหารญี่ปุ่น ชื่อบางแก้วมาจากชื่อของชาวบ&#365 […]

ตำบลบางพระใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ประวัติความเป็นมา ตำบลบางพระใต้อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอละอุ่น มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านกลาง หมู่2 บ้านบางพระใต้ หมู่3 บ้านบางคงทอง เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดต่อ ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง &# […]

ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ประวัติความเป็นมา “บางพระ” มาจากการที่ประชาชนในพื้นที่เป็นผู้มีคุณธรรมและศีลธรรม ชาวบ้านเลยเรียกกันว่า บ้านบางพระ และชาวบ้านได้ขยายบุกเบิกที่ดินทำกินขึ้นทางเหนือน้ำ เพราะสมัยนั้นการคมนาคมใช้ทางน้ำแล […]

ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ประวัติความเป็นมา เนื่องจากสมัยก่อนยังไม่มีถนน การคมนาคมต้องใช้เรือในการสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านกับอำเภอ โดยใช้คลองกะเปอร์เป็นเส้นทางสัญจร ซึ่งมีน้ำลึกมาก มีโค้งน้ำไหลเชี่ยวและแรงมาก จึงเรียกว่าเชี่ […]

ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ประวัติความเป็นมา ในสมัยก่อนมีชาวบ้านจากจังหวัดภูเก็ตอพยพหนีสงครามมาทางเรือ โดยมาขึ้นบกแถวกะเปอร์ และได้เดินเท้าไปเพื่อหาที่ทำกินใหม่บริเวณต้นไม้ใหญ่ เป็นต้นมะม่วงลำต้นกลวง เมื่อเห็นว่าเป็นสถานที่เ& […]

ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ประวัติความเป็นมา ตำบลบ้านนา เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกะเปอร์ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านนา หมู่ 2 บ้านกลาง หมู่ 3 บ้านทองหลาง หมู่ 4 บ้านแพรกซ้าย หมู่ 5 บ้านแพรกขวา เขตพื้นท&#3637 […]

ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ประวัติความเป็นมา ตำบลบางหิน เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกะเปอร์ ประกอบไปด้วย 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านชาคลี หมู่ 2 บ้านบางหิน หมู่ 3 บ้านตะเคียนงาม หมู่ 4 บ้านวังกุ่ม หมู่ 5 บ้านคลองทราย เขตพื้นที่ ท&#363 […]