ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติความเป็นมา ตำบลไม้เค็ดเดิมมีต้นเค็ดอยู่เป็นจำนวนมาก มีลูกคล้ายลูกฝรั่ง มีหนามยาว ใบเล็ก คนในสมัยก่อนจึงใช้ชื่อต้นเค็ด เป็นชื่อของตำบลนานกว่า 100 ปีแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2539 ยกฐานะเป็นองค์การบริ&#362 […]

ตำบลโนนห้อม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติความเป็นมา เดิมชาวบ้านได้มาอาศัยที่หนองน้ำแห่งหนึ่ชื่อ “หนองห้อม” และมีขุนกำจัดได้ตั้งตนเป็นหัวหน้าปกครองราษฎร ต่อมาชาวบ้านได้อพยพมาอาศัยเป็นจำนวนมาก และหนองน้ำได้แห้งลงจนกลายเป็นพื้นดิน ราษฎ […]

ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติความเป็นมา ตำบลโคกไม้ลาย ตั้งชื่อมาตามชื่อของบ้านโคกไม้ลาย ม.5 เพราะเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ สืบเนื่องจากที่มีพื้นที่เป็นโคก(เนิน) ไม้ลายลายมากมาย และมีการแยกหมู่บ้านออกไปเป็น 7 หมู่บ้าน ปัจจุบันได้ชื่อว&#365 […]

ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติความเป็นมา เดิมที่ราษฎรอพยพมาจากอำเภอปากช่องลงมาทางเขาใหญ่ เข้ามาทางด้านบ้านหมู่บ้านหนึ่งซึ่งมีต้นไม้หอมส่งกลิ่นหอมไปทั่วบริเวณประกอบกับเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านจึงได้อาศัยอยู่ และตั้ง&# […]

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติความเป็นมา ตำบลหน้าเมือง จัดตั้งเมื่อพ.ศ.2478 ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีสัญญลักษณ์เป็นรูปพระนารายณ์ พื้นที่ เป็นชุมชนเมือง เป็นที่ตั้งของจังหวัดจึงได้ตั้งชื่อ&#362 […]

ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติความเป็นมา ตำบลวัดโบสถ์ มีพื้นที่ตามชายฝั่งแม่น้ำบางประกง ตำบลวัดโบสถ์อยู่ห่างจากตัวจังหวัดปราจีนบุรีประมาณ 10 – 20 กม. ที่ชื่อตำบลวัดโบสถ์ เพราะตั้งตามชื่อวัดโบสถ์ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่นี่ วัดโบส&#360 […]

ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติความเป็นมา เป็นชุมชนที่อยู่บริเวณรอบตัวเมืองปราจีนบุรี จึงได้ชื่อว่าเป็นตำบลรอบเมือง พื้นที่ เป็นชุมชนที่ติดกับเขตเทศบาล พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ขนานไปกับแม่น้ำปราจีนบุรี เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดก&#36 […]

ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติความเป็นมา เดิมบริเวณเป็นลักษณะหมู่บ้านที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่าหมู่บ้านอื่น และต่อมามีชาวบ้านได้พบพระพุทธรูป จึงได้นำมาสักการะบูชา และเป็นที่เคารพนับถือของบุคคลทั่วไป จึงได้เรียกชื่อหม& […]

ตำบลบางเดชะ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติความเป็นมา ตำบลบางเดชะอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมือง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางประกง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 9 หมู่บ้าน สำหรับบ้านบางเดชะ สำหรับบ้านบางเดชะเป็นบ้านหมู่ที่ 3 ของตำบลบางเดชะ ตำบลบางเดชะ& […]

ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติความเป็นมา ตำบลเป็นดินแดนแห่งริมแม่น้ำ ต่อมากลายเป็นเกาะแกร่ง และอุดมสมบูรณ์ในที่สุด มีลักษณะพิเศษเป็นที่ราบลุ่มถึง 80% เป็นสันดอน 20% ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา หาปลา และปลูกพืขที่อยู่ในน้ำ เช่น ผ&# […]

ตำบลท่างาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติความเป็นมา ตำบลท่างามตั้งเมือ ปี 2489 ราษฎรอพยพมาจากอำเภอศรีมหาโพธิ์ มาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำ อาชีพหลัก คือทำนา และประมง ต่อมามีราษฎรจากอำเภอเมืองปราจีนบุรีได้ไปตั้งบ้านเรือนจนตั้งเป็นตำบลท่างา […]

ตำบลดงพระราม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติความเป็นมา ตำบลดงพระรามเดิมเป็นดงไม้ทึบเมื่อมีต่อมามีค่ายทหารมาตั้งและได้แผ้วถางดง ได้พบรูปปั้นพระลักษ์และรามซึ่งไม่รับทราบว่าผู้ใดปั้นไว้จึงได้ตั้งชื่อค่ายทหารแห่งนี้ว่าค่ายดงพระราม และเม&#3 […]

ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติความเป็นมา บ้านดงขี้เหล็กเดิมทีเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ตั้งเมืองประมาณ พ.ศ. 2440 ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างหมู่บ้านหนองทะเล และบ้านดงขวาง หมู่บ้านตั้งอยู่บนดอนมีความอุดมสมบูรณ์ หมู่บ้านหนึ่ง คนที่มาตั้งบ้านดงขี้&#36 […]

ตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติความเป็นมา ประชาชนอพยพมาจากบางกอกน้อย กรุงเทพฯ มาอยู่ที่บางพลี บางโฉลง จ.สมุทรปราการ มีอาชีพทำนา ทำอยู่ระยะหนึ่งการทำนาไม่ได้ผล จึงได้มาตั้งท่าเรือรับซื้อข้าวที่จังหวัดนครนายก โดยรับซื้อข้าวส่งใ&#3 […]

ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติความเป็นมา ตำบลโคกไทย เดิมขึ้นอยู่กับตำบลโคกปีบซึ่งแต่ก่อนเคยเป็นเมืองโบราณมีอาณาเขตพื้นที่กว้างใหญ่ ต่อมาภายหลังเห็นว่าการบริหารการปกครองเมืองที่กว้างใหญ่ยากลำบาก ในปี พ.ศ. 2518 ได้แยกออกมาจากตำบล […]

ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติความเป็นมา ตำบลโคกปีบเดิมขึ้นอยู่กับอำเภอศรีมหาโพธิ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2513 กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศจัดตั้งกิ่งอำเภอโคกปีบแยกการปกครองจากอำเภอศรีมหาโพธิ์ และเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2520 ยกฐานะเป็นอำเภอโคก […]

ตำบลคู้ลำพัน อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติความเป็นมา เมื่อครั้งพระเจ้าตากสินยกทัพไปเมืองจันทบุรี ได้มาตั้งค่ายพักที่ตำบลไผ่ชะเลือด มีคลองเล็กๆไหลผ่าน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดื่มน้ำใช้ คลองนี้มีลักษณะคดเคี้ยว และปกคลุมไปด้วยพันธุ์ไม้นานาขนิด […]

ตำบลหาดยาง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติความเป็นมา เดิมมีหาดใหญ่อยู่หาดหนึ่งและมีต้นยางใหญ่ขึ้นกลางหาด จึงเรียกว่าหาดยาง เป็นตำบลมา 100 ปี เป็นที่ตั้งของอำเภอศรีมหาโพธิครั้งแรก นายอำเภอชื่อหลวงขจัด โจรกรรม เป็นที่ตั้งของเจ้าคณะอำเภอเดิม& […]

ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติความเป็นมา สมัยพุทธศาสนาเริ่มเข้าสู่ประเทศไทย ได้นำต้นพระโพธิ์ศรีมหาโพธิที่พุทธคยาประเทศอินเดีย พ.ศ. 300 เมื่อวัดนั้นทรุดโทรมไปคงเหลือแต่ต้นโพธิ์ เมื่อต้นกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีชาวพวนและโซ่งอพยพจาก&# […]

ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติความเป็นมา ในตำบลนี้แต่เดิมมีหนองน้ำเป็นโพรงใหญ่ อยู่ที่บ้านหนองโพลงต่อมาแยกตำบลใหม่ จึงใช้ชื่อหนองน้ำนั้นเป็นชื่อตำบลหนองโพรง พื้นที่ เป็นตำบลที่อยู่ตอนใต้ของ อ.ศรีมหาโพธิ ติดต่อต.ศรีมหาโพธิ ห่&#3 […]