ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ประวัติความเป็นมา

พื้นที่อำเภอและตำบลแก่งกระจาน เดิมเรียกว่า “หมู่บ้านตะเคียนห้าบาท”พื้นที่เป็นป่าดงดิบมีภูเขาใหญ่น้อยเรียงรายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลากหลายชนิด ชนชาวพื้นเมืองเดิมส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยง การปกครองเดิมขึ้นอยู่กับอำเภอท่ายาง จากสภาพพื้นที่ราบลุ่มสองฝั่งแม่น้ำเพชรบุรีซึ่งมีเกาะแก่งมากมายทำให้ราษฎรส่วนใหญ่ดำรงชีพด้วยการหาปลา โดยชาวกะเหรี่ยงจะใช้แผ่นเงินขนาดเล็กผูกติดกับเบ็ดเป็นเหยื่อล่อปลา แผ่นเงินขนาดเล็กรูปสี่เหลี่ยมนี้ ชาวกะเหรี่ยงเรียกว่า “กระจาน” ชื่อแก่งกระจานจึงมีที่มาจากอาชีพชาวกะเหรี่ยง

พื้นที่

ตำบลแก่งกระจาน เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 6 ตำบลของอำเภอแก่งกระจาน สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงสลับภูเขา ดินมีลักษณะเป็นดินปนลูกรัง พื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน และมีการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปขององค์การบริหารส่วนตำบล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน

อาชีพ

ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชได้แก่ มะนาว,มะม่วง,มะละกอ,กล้วยและผักชนิดต่างๆ เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ วัวเนื้อ,ไก่,สุกร และการประมงบริเวณรอบๆอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,000 ครัวเรือน

การเดินทาง

จากถนนเพชรเกษม เดินทางเข้าสู่ตำบลแก่งกระจานเส้นทางที่สะดวกที่สุด คือ แยกเข้าอำเภอท่ายาง จ.เพชรบุรี ผ่านตัวตลาดอำเภอท่ายาง เดินทางไปตามถนนคันคลองชลประทาน ระยะทางจากอำเภอท่ายางถึง ที่ว่าการอำเภอแก่งกระจานประมาณ 37 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

เขื่อนดินแก่งกระจาน

สถานที่

1. ที่ว่าการอำเภอแก่งกระจาน
2. ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
3. ที่ทำการชลประทานตอนแก่งกระจาน
4. โรงจักรไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอำเภอแก่งกระจาน
5. วัดแก่งกระจาน/วัดเขากลิ้ง/วัดลำตะเคียน
6. หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืด
7. เขื่อนดินแก่งกระจาน

สถานที่ท่องเที่ยว
1เขื่อนดินแก่งกระจาน เขื่อนแก่งกระจาน มีความสูงจากฐานราก 58 เมตร ความยาวสันเขื่อน 760 เมตร กว้าง 8 เมตร เริ่มกักเก็บน้ำมาตั้งแต่แต่ปี พ.ศ.2508 ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและผลิตกระแสไฟฟ้า
มีพื้นที่รองรับน้ำทั้งสิ้น 2,210 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,381,250 ไร่
ปริมาณน้ำฝนไหลเข้าเฉลี่ยปีละ 977 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำที่ระดับเก็บกักสูงปกติ 710 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำที่ระดับเก็บกักต่ำสุด 67 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ของอ่างเก็บน้ำ 46.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 29,062.5 ไร่
2เขื่อนดินแก่งกระจานเขื่อนแก่งกระจานช่วยขยายพื้นที่ชลประทานของโครงการเพชรบุรี ซึ่งเดิมมีอยู่ 214,000 ไร่ เพิ่มเป็น 336,000 ไร่ และขยายพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกในฤดูแล้งได้ 174,000 ไร่ ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ตั้งแต่ปากอ่าวเพชรบุรี จนถึงหัวหิน และช่วยบรรเทาอุทกภัยในทุ่งเพชรบุรี (ข้อมูลจาก กฟผ.)

โรงแรม
1ครัวมณชัยแม่น้ำเพชรรีสอร์ทม.1 ซ.ปู่สาท ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
โทร : 08-6319-8656, 08-6319-8665
2ณัฐพลรีสอร์ทเลขที่ 530 หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งกระจาน โทร. 0-1856-9918 , 0-1943-2986
3ต้นน้ำเพชรรีสอร์ทหมูที่ 1 ตำบลแก่งกระจาน โทร. 0-1857-4979 , 0-1723-2624
4บัดดี้แคมป์ม.8 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
โทร : 08-4083-9557, 08-7028-8530
บริการลานเต็นท์ให้เช่า ริมอุทยานแก่งกระจาน
เพียง ท่านละ 50 บาท ค่าเช่าเต็นท์พัก
5บ้านธารน้ำเพชร369 ม.1 ต.แก่งระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
โทร : 08-1915-8013, 08-1930-2528
6บ้านพักจันทร์ผา348 ม.1 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
โทร : 032-459178, 089-9142916, 089-0104346
7บ้านพักจันทร์ผา348 ม.1 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
โทร : 032-459178, 089-9142916, 089-0104346
8บ้านพักริมแก่ง2/1 ม.8 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
โทร : 0-3245-9253, 08-9804-0892
9บ้านพักอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โทร. 0-3245-9291
10บ้านลุงยอด578 ม.1 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
โทร : 08-1858-2458, 0-3245-9078
11บ้านอิงน้ำม.1 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
โทร : 032-461198, 08-1757-6696
12บ้านโอบฟ้ารีสอร์ท633 หมู่ 1 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170
โทร : 08-9528 2428, 08-9257 7952 Tel/Fax. 032-459 360
13พรฑณารีสอร์ท51 ม.1 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
โทร : 032-459181, 081-2940205, 089-7553957, 087-9363727, 081-7946736
14ภูชลดาแคมป์ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
โทร : 08-9905-3626 , 08-9237-3778 , 08-1772-4194
15ภูแก่งรีสอร์ทม.1 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
โทร : 08-9548-2350, 08-3158-4063
16ริมน้ำเพชร รีสอร์ท582 ม.1 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
โทร : 081 880 1072, 032 459 191
17หาดทองพุเข็มโฮมสเตย์8 ม.1 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
โทร : 08-1772-4194 , 08-6790-9873 , 08-5405-0977
18หาดทองรีสอร์ทหมู่ที่ 1 ตำบลแก่งกระจาน ติดต่อ ปลัดปิยวณัยย์ (กมลวัฒน์) พิมพ์พิทักษ์ โทร. 0-1772-4194 , 0-7030-1944
19เทพทิพย์บริการ178/51 ม.1 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
โทร : 08-9082-3296
– เต็นท์พักให้เช่า หลังละ 150 บาท พักได้ 2 คน
– ถ้านำเต็นท์มาเองคิดค่าบริการสถานที่ หลังละ 40 บาท
20เอ แอนด์ บี รีสอร์ทม.1 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
โทร : 032-459338, 08-9891-2328, 08-9894-2672
21แก่งกระจานชายหาด (ชายหาด)10/2 ม.8 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
โทร : 032-459053, 08-6121-8699, 08-1178-8726
Fax : 032-459053
22แก่งเพชร97/2 ม.8 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
โทร : 032-459242, 08-3902-5057

ร้านอาหาร
1ร้านอาหารครัวโอบฟหมู่ที่ 1 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพช
2ร้านอาหารชายหาดตั้งอยู่บริเวณริมเขื่อนแก่งกระจาน บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 8
3ร้านอาหารต้นน้ำเพหมู่ที่ 1 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพช
4ร้านอาหารรวมแก่งหมู่ที่ 1 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพช
5ร้านอาหารริมน้ำเพหมู่ที่ 1 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพช
6ร้านอาหารริมแก่งตั้งอยู่บริเวณริมเขื่อนแก่งกระจาน บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 8
7ร้านอาหารวิโรจน์รหมู่ที่ 8 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพช
8ร้านอาหารส้มตำสายหมู่ที่ 1 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพช
9ร้านอาหารอิ่มท้องหมู่ที่ 8 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพช
10ร้านอาหารเจ๊อี๊ด หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเ
11ร้านอาหารเอแอนด์บหมู่ที่ 1 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพช
12ร้านอาหารแก่งเพชรเลขที่ 97 หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน
13ร้าอาหารครัวลิปดาหมู่ที่ 1 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพช
14ร้าอาหารครูสุณีหมู่ที่ 1 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพช

สินค้าที่น่าสนใจ
1ดอกบัวฉัตรดอกบัวฉัตร
2ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย
3ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย-ดินญี่ปุ่นรองเท้านารีเหลืองกระบี่
4น้ำปลาร้าต้มสุกน้ำปลาร้าต้มสุก
5หัตถกรรมจากแป้งปั้นเป็นหัตถกรรมจากการประดิษฐ์ด้วยมือ ทำเป็นของชำร่วย เช่น พวงกุญแจตุ๊กตา,พวงกุญแจดอกไม้ ต้นไม้ประเภทต่าง ๆ เป็นต้น
6เครื่องประดับไทยเครื่องประดับไทย
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดเพชรบุรี.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 13 = 20