ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ประวัติความเป็นมา เดิมราษฎรอพยพมา จากเมืองเวียงจันทร์และบริเวณใกล้เคียง เข้ามาก่อตั้งถิ่นฐานทำมาหากินแถวเชิงเขา บริเวณหมู่ที่ 4 ปัจจุบัน และได้ขึ้นไปหาอาหารและของป่าตามชายป่าเนินเขา ได้พบพระพุทธรูปองค&#36 […]

ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ประวัติความเป็นมา ตำบลหินตั้ง เดิมชื่อต.เขาใหญ่ อยู่ในอำเภอปากพลี มีนายอำเคอมาตรวจท้องที่ เห็นกองหิน (อยู่ในหมู่7) มีลักษณะแปลก คือ มีกองหินเป็นก้อนเล็กๆ วางเป็นฐานล่างและมีหินก้อนใหญ่มาก อยู่ด้านบน าในลักษ&#36 […]

ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ประวัติความเป็นมา ตำบลสาริกา เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซึ่งประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดง, บ้านสวนหงษ์, บ้านสาริกา, ้บ้านกุดรัง, บ้านเขานางบวช, บ้านใหม่, บ้านวังดอกไม้, บ้านบุ่ง, บ้านพ& […]

ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ประวัติความเป็นมา ตำบลศรีนาวา สมัยก่อนตำบลนี้เป็นหมู่บ้าน เรียกกันเป็นกลุ่มๆ คือ กลุ่มบ้านศรีนาวา บ้านบุ่งจีน บ้านท่าดินแดง ต่อมามีชาวจีนอพยพมาจากเมืองจีนอพยพมาจากเมืองจีนมาตั้งถิ่นฐาน ณ.ที่นี่ จึงมีประ&# […]

ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ประวัติความเป็นมา ตำบลศรีจุฬาตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ที่ตั้ง อบต. อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง ฯ ประมาณ 23 กิโลเมตร เดิมเป็นท้องทุ่งฤดูแล้งแห้งแล้ง ฤดูฝนนำท่วมพื้นที่ สมัยก่อนมีชาวบ้าน&# […]

ตำบลวังกระโจม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ประวัติความเป็นมา ตำบลวังกระโจมมีแม่น้ำนครนายกไหลผ่าน มีน้ำตลอดปี ประชาชนปลูกบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำ มีอาชีพเพาะปลูก และการประมง เล่าสืบต่อกันมาว่ามีชายหาปลา 2 คน แล่นเรือออกหาปลามาทางคุ้งน้ำหน้ารร.นครนา&# […]

ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ประวัติความเป็นมา ตำบลพรหมณี ได้มีการกล่าวขานกันว่าได้มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อมณี มาบวชและมาอยู่ที่ชุมชนแห่งนี้ ไม่ทราบแน่นอนว่าเป็นระยะเวลาเท่าใด ซึ่งประชาชนให้ความนับถือพราหมณ์มณี ที่ได้มาบวชเรียนที่แ […]

ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ประวัติความเป็นมา เนื่องจากชาวลาวเวียงจันทร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงได้อพยพถิ่นฐานมาตั้งรกราก ณ. ถิ่นฐานแห่งนี้ ซึ่งในอดีตนั้นเรียกตำบลนี้ว่า “บ้านใหญ่ลาว” จนปัจจุบันนี้ได้ตัดคำว่าลาวออกไปเพราะคนรุ่น&#364 […]

ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ประวัติความเป็นมา ตำบลนครนายก เป็นตำบลในเขตเทศบาลเมืองนครนายก พื้นที่ เป็นตำบลในเขตเทศบาลเมือง สภาพเป็นตัวเมืองที่มีร้านค้า อาคาร ที่ทำการของรัฐบาล และเอกชน เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติด ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนา&#3 […]

ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ประวัติความเป็นมา ตำบลท่าทราย มีแม่น้ำนครนายก เป็นศูนย์กลางของตำบล มีเรือขนส่งสินค้าจากจังหวัดต่างๆ เป็นทางผ่านไปยังพระนคร (กรุงเทพฯ) ในอดีต และพื้นที่ท่าทราย มีทรายมากอยู่มาก อยู่ที่กลางแม่น้ำ และมีอยู่แ […]

ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ประวัติความเป็นมา จากคำบอกเล่าตำบลท่าช้างเดิมมีชื่อว่า “ตำบลย่านซื่อ” เมื่อประมาณ 250 ปีก่อน ได้มีโขลงช้างเข้ามากินข้าวของชาวบ้านและเหยียบย่ำพืชพรรณเสียหายอยู่เป็นประจำ เมื่อโขลงช้างกินอิ่มแล้วก็ลงไปอา&#3 […]

ตำบลดอนยอ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ประวัติความเป็นมา ตำบลดอนยอตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ที่ตั้ง อบต. อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง 15 กิโลเมตร เดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งของ ตำบลท่าทราย เมื่อประชาขนมีจำนวนมากขึ้นจึงมีการแบ่งกา&#361 […]

ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ประวัติความเป็นมา สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชาธิบายว่าเมือง “ดงละคร” เป็นเมืองที่นางพญาของสมัยโบราณสร้างไว้ให้องครักษ์ ซึ่งผู้รู้สันนิฐานว่า เมืองที่กล่าวถึงคือเมืองโ& […]

ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ประวัติความเป็นมา เดิมตำบลโพธิ์แทนขึ้นอยู่กับตำบลบางปลากด และแยกมาเป็นตำบลโพธิ์แทน เมื่อ 20 ปีเศษ และที่เรียกตำบลว่า ตำบลโพธิ์แทน ตามชื่อวัดโพธิ์แทน ที่วัดโพธิ์แทนมีต้นโพธิ์ต้นหนึ่ง และต่อมาต้นโพธิ์ได้ล้& […]

ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ประวัติความเป็นมา ในสมัยก่อน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเสด็จประพาสจังหวัดปราจีนบุรี และเสด็จผ่านมาตามลำแม่น้ำนครนายก มีทหารองครักษ์ป่วยและเสียชีวิตลง พระองค์จึงทรงมีพระราชดำรัสให้ต […]

ตำบลศรีษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ประวัติความเป็นมา ตำบลศรีษะกระบือ ประกาศเป็นตำบลเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 และปัจจุบันตำบลศรีษะกระบือเป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอองครักษ์ ซึ่งประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบึงหลุมบัว, บ้านวัดราษฎร์ประดิษฐ์ […]

ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ประวัติความเป็นมา เดิมตำบลพระอาจารย์มีบึงน้ำที่มีขนาดใหญ่มาก และมีอาจารย์ผู้มีวิชาความรู้ทางด้านไสยศาสตร์ สามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ ต่อมาอาจารย์ผู้ขมังเวทย์ได้แปลงร่างเป็นจระเข้ลงไปอยู่ในบึง และไ& […]

ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ประวัติความเป็นมา เดิมพื้นที่ของตำบลบึงศาลเป็นป่ากว้างใหญ่ โดยเฉพาะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีช้างมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และช้างจะลงมากินน้ำบริเวณหนองน้ำใหญ่ ปัจจุบันคือ “บึงศาล” ซึ่งเป็นหนองน้ำตามธรรมชา&#3605 […]

ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ประวัติความเป็นมา ตำบลบางสมบูรณ์ จัดตั้งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2451 โดยขณะนั้นมีหลวงเอน ประจำกิจ เป็นนายอำเภอองครักษ์ ราษฎรส่วนใหญ่ได้อพยพมาจากปทุมธานี ลำลูกกา และอำเภอเมืองนครนายก แต่ก็มีมาจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ไ&# […]

ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ประวัติความเป็นมา ตำบลบางลูกเสือ ได้ตั้งเป็นตำบลเมื่อประมาณ 93 ปี มาแล้ว โดยมีหลวงเจน ประจำกิจ เป็นนายอำเภอสมัยนั้น คือเมื่อประมาณปี 2451 ราษฎรส่วนใหญ่ ได้อพยพมาจากในตัวเมืองจังหวัดนครนายก มาจับจองเป็นที่พักอา& […]