ตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ประวัติความเป็นมา ตำบลโพนทราย ตั้งชื่อตามชื่อหมู่บ้านโพนทราย ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ระหว่างกลางของตำบล และชื่อโพนทรายดังกล่าว ตั้งขึ้นโดยเจ้าคุณพระยาเมืองมุกดาหาร ราวปี พ.ศ. 2443 แต่เดิมมี 15 หมู่บ้าน ปัจจุบันเ […]

ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ประวัติความเป็นมา ตำบลมุกดาหาร เป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในการปกครองอำเภอเมือง ประกอบด้วยหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านคำตุนาง หมู่ 2 บ้านนาคำน้อย หมู่ 3 บ้านศูนย์ไหม หมู่ 4 บ้านกุดโง้งน้อย หมู่ 5 บ้านกุดโง้งใหญ่ ห&#3617 […]

ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ประวัติความเป็นมา ตำบลผึ่งแดด ราษฎรในตำบลได้อพยพมาจากบ้านเดื่อวัวแดง แขวงจำปาศักดิ์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ปี พ.ศ.2101 ตำบลผึ่งแดด อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ป&#361 […]

ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ประวัติความเป็นมา ตำบลบ้านโคก เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมือง ประกอบด้วยหมู่บ้าน 13 หมู่บ้านคือ หมู่ 1 บ้านป่าไร่ หมู่ 2 บ้านโคก หมู่ 3 บ้านหนองบัว หมู่ 4 บ้านป่ากล้วย หมู่ 5 บ้านพังคอง หมู่ 6 บ้านสงเปือย หมู่ 7 บ้านป่าหวาย หมู่ 8 บ&# […]

ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ประวัติความเป็นมา ตำบลบางทรายใหญ่ เป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในการปกครองอำเภอเมือง ประกอบด้วยหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านบางทรายใหญ่ หมู่ 2 บ้านบางทรายใหญ่ หมู่ 3 บ้านโคกสูง หมู่ 4 บ้านดอนมวย หมู่ 5 บ้านหนองออก หม&#364 […]

ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ประวัติความเป็นมา ตำบลนาโสก เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมือง ประกอบด้วยหมู่บ้าน 15 หมู่บ้านคือ หมู่ 1 บ้านนาโสก หมู่ 2 บ้านหนองน้ำเต้า หมู่ 3 บ้านนาโสก หมู่ 4 บ้านเหล่าปาเปด หมู่ 5 บ้านนาบอน หมู่ 6 บ้านนาโด่ หมู่ 7 บ้านโคกป่งเปือ&#3618 […]

ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ประวัติความเป็นมา ตำบลนาสีนวน จัดตั้งเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ.2512 โดยแยกออกจากตำบลศรีบุญเรือง ได้รับการยกฐานะเป็นสภาตำบลในปี พ.ศ.2514 และเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อปี พ.ศ.2540 ชื่อของตำบลมาจากบ้านนาสีนวนอยู่ศูนย์กลางน […]

ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ประวัติความเป็นมา ตำบลดงเย็น ได้แยกออกจากตำบลมุกดาหารเป็นตำบลดงเย็น ปี พ.ศ.2504 ตำบลดงเย็นเป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในการปกครองอำเภอเมือง ประกอบด้วยหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านดงเย็น หมู่ 2 บ้านหนองแคน หมู่ 3 บ้า&#360 […]

ตำบลดงมอน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ประวัติความเป็นมา ตำบลดงมอน ราษฎรบ้านดงมอนได้อพยพมาจากบ้านห้วยยาง โดยผู้นำคือ นายหลวงคำลือธา ภาคภูมิ ซึ่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้านในขณะนั้น ได้พิจารณาเห็นว่าบ้านห้วยยางมีเนื้อที่ไม่กว้างขวาง ไม่สามารถจะทำก&#363 […]

ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ประวัติความเป็นมา ตำบลคำอาฮาน เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมือง ประกอบด้วยหมู่บ้าน 12 หมู่บ้านคือ หมู่ 1 บ้านคำอาฮาน หมู่ 2 บ้านเหมืองบา หมู่ 3 บ้านคำเขือง หมู่ 4 บ้านพราน้อน หมู่ 5 บ้านดงมัน หมู่ 6 บ้านคำเม็ก หมู่ 7 บ้านโนนสะอาด ห&#361 […]

ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ประวัติความเป็นมา ตำบลคำป่าหลาย จัดตั้งยกฐานะเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยแยกออกจากตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ ขณะนั้นมี 10 หมู่บ้าน ต่อมาได้มีการแบ่งการปกครองเพิ่มขึ้นเป็น 15 หมู่บ้าน และยกฐานะจากสภาตำบลคำป่าหล&#36 […]

ตำบลกุดแข้ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ประวัติความเป็นมา ตำบลกุดแข้ แยกออกจากตำบลโพนทราย ได้รับการจัดตั้งเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ.2523 เป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในการปกครองอำเภอเมือง ประกอบด้วยหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านสมสะอาด หมู่ 2 บ้านกุดแข้ หมู่ 3 บ้&#3634 […]

ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

ประวัติความเป็นมา ตำบลหว้านใหญ่เป็นตำบลหนึ่งที่ตั้งมาต้งแต่ปี พ.ศ. 2525 นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 19 ปี ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยอีสาน พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ อยู่ในเขตการปกครองของ อ.หว้านใหญ่ มีหมู่บ้านใน&#3648 […]

ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

ประวัติความเป็นมา เดิมราษฎร์อพยพมาจากประเทศลาว มาตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ตามลำแม่น้ำโขง บริเวณที่มีดินเค็มซึ่งมีสัตว์ป่ามากิน หรือที่เรียกว่าดินโป่ง มีต้นมะขามขึ้นเป็นจำนวนมาก ต่อมาจึงเรียกว่า บ้านป่ง&#3586 […]

ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

ประวัติความเป็นมา ราษฎรอพยพมาเมื่อ 200 กว่าปีมาแล้ว เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกยกทัพไปตีเวียงจันทร์ เมื่อเสร็จศึกก็ยกไพร่พลลงมาทางใต้ เมื่อมาพบเห็นทำเลที่เหมาะสมก็ให้ทหารที่ไม่อยากกลับเมืองหลวงตั้งรกรากบร&#36 […]

ตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

ประวัติความเป็นมา ตำบลดงหมู เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอหว้านใหญ่ ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 หมู่บ้านคือ หมู่ 1 บ้านนิคมทหารผ่านศึก1 หมู่ 2 นิคมทหารผ่านศึก2 หมู่ 3 บ้านนิคมทหารผ่านศึก3 หมู่ 4 บ้านนิคมทหารผ่านศึก4 หมู่ 5 บ้านนิคมทหาร&#36 […]

ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

ประวัติความเป็นมา ในปี พงศ. 2230 ท้าวคำสิงห์บุตรคนโตของเจ้าเมืองโพนสิม พี่ชายท้าวกินรีผู้สร้างเมืองมุกดาหาร ได้อบยพราษฎร์ 30 ครอบครัวจากบ้านท่าสะโนฝั่งลาว ข้ามแม่น้ำโขงมาตั้งบ้านใหม่ที่บริเวณใกล้ปากลำห้วยชะ&#36 […]

ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ประวัติความเป็นมา ตำบลโนนยาง เดิมขึ้นการปกครองของอำเภอคำชะอี ต่อมาปี พ.ศ.2525 ได้แยกการปกครองออกจากจังหวัดนครพนม และเป็นตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จนถึงปัจจุบัน ตำบลโนนยางปัจจุบันเป็นตำบลหนึ่ง&#36 […]

ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองสูงใต้ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหนองสูง มีจำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหลุบบึง หมู่ 2 บ้านโคกกลาง หมู่ 3 บ้านแวง หมู่ 4 บ้านเหล่าน้อย หมู่ 5 บ้านโคกหินกอง หมู่ 6 บ&#3 […]