ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา นานมาแล้วได้มีบุคคลคณะหนึ่งเป็นชาวโคราช ได้เดินทางมาตั้งหมู่บ้านขึ้นที่บ้านโคกพระ หมู่ที่ 2 ในปัจจุบัน และได้ขนานนามตนเองว่าหมู่บ้านไท ซึ่งมีอาชีพปั้นหม้อดินขาย ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อหม&#36 […]

ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลเขวาใหญ่แยกมาจากตำบลท่าขอนยาง เมื่อปี พ.ศ. 2497 ขึ้นตรงต่อตำบลนาสีนวล และในปี 2500 แยกมาตั้งตำบลเขวาใหญ่ ประชาชนพูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตปกครองของอำเภอกันทรวิชัย ประกอบด&#365 […]

ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา เดิมเป็นตำบลโคกพระเมื่อปี พ.ศ. 2522 ได้มีตัวแทนผู้ใหญ่บ้านกลุ่มศรีสุขประกอบด้วยหมู่ที่ 1 – 12 ได้ทำเรื่องขอแยกตำบลเป็นตำบลหนองแคนแต่ปรากฏว่าที่ประชุมกลุ่มศรีสุขมีมติให้เป็นตำบลศรีสุขเพราะบ้&#3 […]

ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลมะค่าเป็นตำบลเก่าแก่ตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2491 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 53 ปี ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอิสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกันทรวิชัย ประกอบไปด้วย 15 หมู่บ้าน พื้&#360 […]

ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลนาสีนวนแยกตำบลออกจากตำบลโคกพระ และตั้งเป็นตำบลเมื่อ พ.ศ.2486 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 61 ปี ประชาชนเป็นคนไทยเชื้อสายไทย นับถือศาสนาพุทธ พูดภาษาไทยอีสาน พื้นที่ พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเล็กน้อย ม […]

ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลท่าขอนยางเป็นตำบลเก่าแก่ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2443 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 102 ปี ประชาชนส่วนใหญเป็นคนไทย เชื้อสายไทย นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกันทรวิชัย พื้นที่ พื้นที่ทั่วไ&#3611 […]

ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลคันธารราษฎร์เดิมเป็นเมืองเก่ามาแต่โบราณชื่อเมืองกันทาง ต่อมามีเจ้าเมืองปกครองเป็นอิสระจึงเปลี่ยนชื่อเมืองใหม่ว่าเมืองคันธาธิราช ตามพงศาวดารกล่าวว่าเมืองคันธาธิราชตั้งขึ้นเมื&#3 […]

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลขามเรียงแยกมาจากตำบลท่าขอนยาง ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอิสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกันทรวิชัย ประกอบไปด้วย 23 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านขามเรียง โนนแสบง เขียบ หนองแข […]

ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลขามเฒ่าพัฒนาตั้งเมื่อปี 32 โดยแยกตำบลจากตำบลคันธารราษฎร์ ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอิสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกันทรวิชัย ประกอบไปด้วย 21 หมู่บ้าน พื้นที่ พื้นท&#363 […]

ตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลกุดใส้จ่อ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกันทรวิชัย มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองคูพัฒนา หมู่ 2 บ้านดอนหัน หมู่ 3 บ้านขี้เหล็ก หมู่ 4 บ้านใส้จ่อ หมู่ 5 บ้านดอนเป้า หมู่ 6 บ้า&# […]

ตำบลเหล่าดอกไม้ กิ่งอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลเหล่าดอกไม้อยู่ในเขตปกครองและพัฒนาของกิ่งอำเภอชื่นชม จัดตั้งงบประมาณ พ.ศ.2489 ประชาชนส่วนมากพูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ปัจจุบันประกอบด้วย 11หมู่บ้าน พื้นที่ ตำบลเหล่าดอกไม้ มีสภาพเป&# […]

ตำบลหนองกุง กิ่งอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองกุงอยู่ในเขตปกครองและพัฒนาของกิ่งอำเภอชื่นชม จัดตั้งประมาณ พ.ศ. 2480 ประชาชนส่วนมากพูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ปัจจุบันประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน คือ บ้านกุดจอก บ้านโคกอินทนิล บ้านหลุบ&#3649 […]

ตำบลชื่นชม กิ่งอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลชื่นชม จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2489 ประชาชนส่วนมากพูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ อยู่ในเขตการปกครองกิ่งอำเภอชื่นชม ปัจจุบันประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน พื้นที่ ตำบลชื่นชม มีสภาพเป็นที่สูงจากทางด้านท […]

ตำบลกุดปลาดุก กิ่งอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลกุดปลาดุกอยู่ในเขตปกครองและพัฒนาของกิ่งอำเภอชื่นชม จัดตั้งประมาณ พ.ศ. 2489 ประชาชนส่วนมากพูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ปัจจุบันประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน คือบ้านกุดปลาดุก, บ้านศรีนวล, บ้านศรี&#362 […]

ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดมหาสารคาม

ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม รายละเอียด และความหมาย ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดมหาสารคาม รูปทุ่งนาและต้นรัง มาจากชื่อเมืองมหาสาลคาม (หมายถึงหมู่บ้านต้นรังใหญ่) ซึ่งสะกดเพี้ยนมาเป็นมหาสารคามในปัจจุบัน