ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา แต่เดิมตำบลก้ามปูเป็นส่วนหนึ่งของตำบลปะหลาน ต่อมาได้มีการแยกออกมาเป็นตำบลก้ามปู มี 13 หมู่บ้านและต่อมาได้แยกไปขึ้นกับตำบลลานสะแกบางส่วน มีกำนันคนแรกคือ นายประมวล ผลชู คนที่ 2 คือนายจันทร&#3660 […]

ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ประมาณปี 2496 ตำบลโนนแดงได้แยกออกจากตำบลเขวาไร่ อำเภอบรบือ (ปัจจุบันตำบลเขวาไร่อยู่ในเขตอำเภอนาเชือก) และตั้งเป็นตำบลโนนแดง เนื่องจากมีหมู่บ้านโนนแดง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านต่าง ๆ ในต&#36 […]

ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลโนนราษี เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบรบือ ห่างจากที่ว่าการอำเภอบรบือไปทางทิศใต้ ประมาณ 15 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 34,934 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 34,333.68 ไร่ พื้นที่ เป็นที่ลุ่มพื้นที่ทั่วไปของต&# […]

ตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองโกแยกออกมาจากตำบลบ่อใหญ่เมื่อปี พ.ศ.2534 โดยมีหมู่บ้านขณะนั้น 7 หมู่บ้าน มีนายพันธ์ มานะศรี เป็นกำนันถึงปัจจุบัน ระยะทางห่างจากอำเภอบรบือถึงหนองโกประมาณ 12 กิโลเมตร ปัจจุบันมี 10 หมู่บ้าน พ& […]

ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองสิมเดิมขึ้นอยู่กับตำบลบรบือ ในปี 2536 ได้แยกตำบลออกมาเป็นตำบลหนองสิม ซึ่งตั้งตามนามชื่อหมู่บ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ 1 มีกำนันคนแรกคือ นายคำพอง ศรีจันทร์ พื้นที่ พื้นที่ทั่วไปเป็นที่ร&#3 […]

ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองม่วงอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบรบือ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านม่วง หมู่2 บ้านยานาง หมู่3 บ้านขี้เหล็ก หมู่4 บ้านงิ้ว หมู่5 บ้านน้ำผึ้ง หมู่6 บ้านดงมัน หมู่7 บ้านโค&#3585 […]

ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองจิกเดิมรวมเป็นตำบลเดียวกับตำบลบรบือ เมื่อปี 2512 ได้แยกออกจากตำบลบรบือเป็นตำบลหนองจิก มีจำนวน 13 หมู่บ้านโดยมีนายจันดี ปัดทุมเป็นกำนันคนแรก ปัจจุบันตำบลหนองจิกมีจำนวน20 หมู่บ้าน พื้นท& […]

ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ก่อตั้งเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ.2512 แยกจากตำบลโนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม เดิมมี 10 หมู่บ้าน ปัจจุบันแยกออกเป็น 16 หมู่บ้าน เคยมีนายชาย ทศไกล เป็นกำนันคนแรกของตำบลหนองคูขาด ปัจจุบันมีกำนันเป็นคนที่ 5 ยกฐาน&#36 […]

ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลวังไชย อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบรบือ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโนนเกษตร หมู่ 2 บ้านดอนก่อ หมู่ 3 บ้านวังหิน หมู่ 4 บ้านโคกก่อง หมู่ 5 บ้านหัวหนอง หมู่ 6 บ้านโนนม่วง หมู่ […]

ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลวังใหม่ แยกออกจากตำบลวังไชยเมื่อ ปี พ.ศ.2532 ปัจจุบันมี 10 หมู่บ้าน จากเหตุผลที่แยกออกจากตำบลวังไชย จึงตั้งชื่อตำบลใหม่ว่า ตำบลวังใหม่ มีกำนันคนแรกชื่อ นายขุนทอง พิมพ์จ่อง เป็นกำนันคนแรกจนถ&#363 […]

ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลยาง เป็นตำบลหนึ่งในเขตอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอบรบือ ห่างจากที่ว่าการอำเภอบรบือ ประมาณ 20 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 32,088 ตารางกิโมตร หรือประมาณ 20,055.22 ไร่ ปัจจุบันแบ&# […]

ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลบ่อใหญ่เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบรบือ มีหมู่บ้านจำนวน 19 หมู่บ้าน ประชาชนนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ และเมื่อปี 2534 ได้แยกตำบลออกไปเป็นตำบลหนองโก จำนวน 7 หมู่บ้าน ตำบลบ่อใหญ่คงเหลือ 12 หมู่บ้าน &#3 […]

ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลบัวมาศเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีหมู่บ้านทั้งหมด 9 หมู่บ้าน พื้นที่ เป็นพื้นที่ราบและที่ราบลุ่ม พื้นที่ตะวันตกและตะวันออกของตำบลเป็นที่ราบสูง อยู่เหนือระดับน้ำท&#3 […]

ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา เมื่อประมาณปี พ.ศ.2457 หม่อมเจ้านพมาศ นวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้ไปตรวจราชการในพื้นที่ที่ตั้งตำบลบรบือในปัจจุบัน ซึ่งมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีทรัพยากรธรรมชาติ คือ บ่อเกลือสินเธา&#36 […]

ตำบลดอนงัว อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลดอนงัว อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบรบือ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านดอนงัว หมู่ 2 บ้านดอนงัว หมู่ 3 บ้านดอนงัว หมู่ 4 บ้านน้อยบูรพา หมู่ 5 บ้านหนองขาม หมู่ 6 บ้านหนองขาม หมู่ […]

ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลกำพี้ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบรบือ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านกำพี้ หมู่ 2 บ้านแดงน้อย หมู่ 3 บ้านเหล่ากา หมู่ 4 บ้านฮ่องไผ่ หมู่ 5 บ้านเป้า หมู่ 6 บ้านสองห้อง หมู่ 7 บ้าน&#363 […]

ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลเขวาไร่เดิมขึ้นกับอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ต่อมาปี 2503 จึงมาขึ้นอยู่กับเขตการปกครองกิ่งอ.นาเชือกในขณะนั้น ปัจจุบันเป็น 1 ใน 10 ตำบลของอ.นาเชือก ประกอบไปด้วย 19 หมู่บ้าน พื้นที่ พื้นที่ส่วนใ& […]

ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองโพธิ์เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอาเชือก จังหวัดมหาสารคามมีหมู่บ้านทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน พื้นที่ ตำบลหนองโพธิ์มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ดอนสลับกับที่ลุ่ม มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 51,544 ตารางกิ&#3 […]

ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองแดงแยกการปกครองออกมาจากตำบลสำโรงเมื่อ พ.ศ.2519 ปัจจุบันเป็น 1 ใน 10ตำบลของอำเภอนาเชือก ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน พื้นที่ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงแบบลุกคลื่น ดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย ส่วนมา&#3 […]

ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองเรือแยกออกจากตำบลเขวาใหญ่ อำเภอนาเชือกเมื่อปี พ.ศ.2515 ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ พื้นที่ ตำบลหนองเรือมีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ลุ่มสลับที่ดอน มีพื้นที่ท&#3633 […]