ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองซอน ตั้งเมื่อปี พ.ศ.2456 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 81 ปี ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทย-อีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเชียงยืน ประกอบด้วย 16 หมู่บ้าน พื้นที่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป&# […]

ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเชียงยืน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอเชียงยืน ห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงยืน 9 กิโลเมตร โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ&#3657 […]

ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ปี พ.ศ.2474 หมู่บ้านภายในตำบลดอนเงินขึ้นอยู่กับตำบลหนองซอน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ต่อมาได้แยกออกมาจากตำบลหนองซอน จำนวน 8 หมู่บ้าน และแยกออกมาจากตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอเชียงยืน มาตั้งเ& […]

ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลกู่ทองตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ.2420 โดยแยกจากตำบลเชียงยืน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ชื่อตำบลตั้งตามโบราณสถานซึ่งเป็นกู่ มีจำนวนหมู่บ้าน 19 หมู่บ้าน พื้นที่ เป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ ม […]

ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลโพธิ์ชัย แยกออกมาจากตำบลหัวเรือเมื่อ พ.ศ. 2484 โดยมีนายลี บุญสิน เป็นกำนันคนแรก ประชาชนในตำบลอยู่กันแบบพี่แบบน้อง ปัจจุบันตำบลโพธิ์ชัยได้แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน พื้นที่ ตำบลโพธิ์ช&#3633 […]

ตำบลโคกสีทองหลาง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลโคกสีทองหลางอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอวาปีปทุม มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านทองหลาง หมู่2 บ้านทองหลาง หมู่3 บ้านทองหลาง หมู่4 บ้านโคกสี หมู่5 บ้านโคกสีหมู่6 บูรพาพัฒนา & […]

ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลแคนเดิมขึ้นกับตำบลดงใหญ่ และได้แยกออกมาจากตำบลดงใหญ่เมื่อปี 2511 โดยมีนายดี เสนาจันทร์ เป็นกำนันคนแรก ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน พื้นที่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินเป&# […]

ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลเสือโก้กอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอวาปีปทุม มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 17 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านศาลา หมู่2 บ้านสนาม หมู่3 บ้านบูรพาประชาราษฎร์ หมู่4 บ้านสารคามพัฒนา หมู่5 บ้านหนองกุง หมู่6 บ้า&# […]

ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลหัวเรือ เมื่อก่อนมีเขตแดนขึ้นอยู่หลายอำเภอเช่น อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด และอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ต่อมาได้แยกเขตแดนออกจากอำเภอนั้น มาตั้งเป็นตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จ&#3 […]

ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองไฮก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2521 ซึ่งแยกมาจากตำบลขามป้อม ประกอบด้วยหหมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน พื้นที่ ตำบลหนองไฮมีพื้นที่ทั้งหมด 26 ตารางกิโลเมตร เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับ ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสาร&#358 […]

ตำบลหนองแสน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำยลหนองแสนก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2536 โดยแยกจากตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม มีทั้งหมด 10 หมู่บ้าน อันมีหลวงปู่ชมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและมีสัญลักษณ์ของตำบล พื้นที่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป& […]

ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา บ้านหนองแสง ย้ายมาจากบ้านจอกขวางหนองแสงเป็นหนองขุดในสมัยขอมกลาง เป็นชัยภูมิกว้างขวาง มีคันคูรอบหนองโดยรอบ ภายหลังมีผู้คนมาตั้งบ้านเรือน คือ คุ้มหนองคูและบ้านจอกขวาง ซึ่งบ้านจอกขวางอ&#361 […]

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองทุ่มเป็นตำบลหนึ่งที่แยกออกจากตำบลหนองแสง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 12 ปี ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอิสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในการปกครองของอำเภอวาปีปทุม ประกอบไปด้วย 10 ห&# […]

ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลประชาพัฒนาเดิมขึ้นอยู่กับตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม และได้ขอแยกออกมาตั้งเป็นตำบลประชาพัฒนาเมื่อ ปี พ.ศ.2525 ปัจจุบันมีหมู่บ้านอยู่อยู่ในเขตการปกครอง 11 หมู่บ้าน กำนันคนแรกชื่อนายเจริญ บา&# […]

ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลบ้านหวายตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2514 โดยแยกมาจากตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม แต่การติดต่อราชการไม่สะดวกจึงมาขอขึ้นกับอำเภอวาปีปทุม โดยมาขึ้นอยู่กับตำบลหนองแสง ต่อมาปี พ.ศ. 2518 ได้แยกอ&#36 […]

ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลนาข่า อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอวาปีปทุม มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 16 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านนาข่า หมู่2 บ้านโคกเต่า หมู่3 บ้านดงยาง หมู่4 บ้านวังจาน หมู่5 บ้านโคกสูง หมู่6 บ้านหนองเสียว หมู่7 บ&#365 […]

ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลดงใหญ่ตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2515 ซึ่งราษฎรอพยพมาจากเมืองร้อยเอ็ด โดยการนำของบุคคล 4 ท่าน คือ ตาแสงบ๋า ตาแสงบุ้ม ตาแสงหลวงแพ่ง ตาแสงสีสมุทร์ จนปัจจุบันมีกำนันรวมแล้ว 9 คน พื้นที่ พื้นที่เป&#3 […]

ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลงัวบา เดิมนั้นบริเวณที่ตั้งเป็นป่าทึบมีสัตว์อาศัยอยู่มากมาย สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นได้อาศัยหนองน้ำกลางป่าซึ่งมีน้ำอยู่ตลอดปี ต่อมานายพรานเสน ชาวบ้านโนน (บ้านโนน ตำบลขามป้&#362 […]

ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลขามป้อมเดิมอพยพมาจากตากแดด เมืองศรีภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีการจัดตั้งหมู่บ้านขามป้อมเมื่อประมาณปี 2425 บริเวณที่ตั้งหมู่บ้านมีป่ามะขามป้อมเป็นจำนวนมาก จึงตั้งชื่อว่าบ้านขามป้อมขึ&# […]

ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลแวงดงแต่เดิมขึ้นกับตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ปี 2505 แยกออกมาขึ้นกับตำบลขามเรียน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย พอปี 2514 แยกออกมาตั้งเป็นตำบลแวงดง มี 14 หมู่บ้าน จนปัจจุบันมีจำนวน 19 หมู่บ้าน พื้นที่ &#361 […]