ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลโพนงามจัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2531 โดยแยกออกจากตำบลแพง 8 หมู่บ้าน มีนายไพบูลย์ สมศรีลัย เป็นกำนันคนแรก และต่อมาประชากรได้เพิ่มมากขึ้น จึงได้แยกหมู่บ้านออกไปอีก ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน มีค&#36 […]

ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลแห่ใต้เดิมเป็นหมู่บ้านที่รวมอยู่กับตำบลยางน้อย ต่อมาปี 2536 ได้แยกการปกครองเป็นตำบลแห่ใต้ ซึ่งมีชื่อตามหนองน้ำที่อยู่บ้านแห่ใต้ เนื่องจากสมัยอดีตที่ผ่านมา ในหนองน้ำดังกล่าวจะมีลูกห&# […]

ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา บ้านแพง ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2369 ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ย้ายมาบ้านงิ้ว บ้านโนน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม มาสร้างวัดใต้ (วันชัยมงคลปัจจุบัน) อีกพวกอพยพมาจากบ้านท่าส […]

ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลแก้งแกเป็นตำบลที่มีสภาพภูมิประเทศแตกต่างกัน โดยมีแม่น้ำชีเป็นเส้นแบ่งความแตกต่าง รอบ ๆ บริเวณแม่น้ำจะมีต้นแกขึ้นมากมาย ชาวบ้านจึงเรียกติดปากว่า แก้งแก ในปี 2537 แยกการปกครองเป็นอีกตำ&#3610 […]

ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลเหล่าแยกการปกครองจากตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย เมื่อปี พ.ศ.2512 ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาษที่ใช้เป็นภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตำบลเหล่ามีพื้นที่&#3607 […]

ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลเลิงใต้แยกออกมาจากตำบลแก้งแกเมื่อปี พ.ศ.2545 และมีลำห้วย 2 แห่ง อยู่ทางด้านทิศเหนือ และทิศใต้ของตำบล พื้นที่ หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ในฤดูฝนจะเกิดน้ำท่วม ม& […]

ตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลเขื่อนจัดตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2462 โดยมีขุนขจร เขื่อนเขตต์ ได้อพยพราษฎรมาจากบ้านโนนเมือง(ต.ยางท่าแจ้ง ปัจจุบัน) มาตั้งบ้านเรือนเป็นคนแรกและราษฎรได้เลือกขุนขจร เขื่อนเขตต์ เป็นกำนันค&# […]

ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลเขวาไร่ตั้งเมื่อ พ.ศ.2500 โดยแยกการปกครองออกจากตำบลวังยาว 9 หมู่บ้าน และจากตำบลแพง 2 หมู่บ้าน รวมเป็น 11 หมู่บ้าน มีนายคำปัน ดรเถื่อน เป็นกำนันคนแรก และต่อมาประชากรได้เพิ่มมากขึ้น จึงได้แยกหมู่& […]

ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เมืองโกสุมพิสัย ซึ่งเป็นที่ตั้งของเทศบาลตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัยเป็นเมืองเก่าแก่ ก่อตั้งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตามพ&#361 […]

ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองเหล็ก ได้แยกการปกครองจากตำบลเหล่า เมื่อปี พ.ศ. 2508 เดิมประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันตำบลหนองเหล็ก แบ่งการปกครองออกเป็น 20 หมู่บ้าน มีนายสวัสดิ์ กาหลง เป็นกำนันคนปัจจ&#3640 […]

ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองบัวเดิมเป็นป่าโปร่ง มีสระน้ำและหนองน้ำเต็มไปด้วยดอกบัว มีราษฎรจากอำเภอเชียงยืนและตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย ได้เข้ามาทำการถางป่าเป็นที่ทำการเกษตรและที่อยู่อาศัย ตั่งชื่อว่า […]

ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองบอนเดิมขึ้นอยู่กับตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ต่อมามีจำนวนหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น จึงได้แยกตำบลใหม่ในปี 2531 มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน โดยมีนายสัมฤทธิ์ พลศักดิ์ เป็นคนแรกจน&# […]

ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา เดิมอำเภอหนองกุงสวรรค์ขึ้นกับตำบลเหล่า ต่อมาตำบลได้แยกหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้นและเพื่อสะดวกทางการปกครองจึงแยกเป็นตำบลใหม่ชื่อ “ตำบลหนองกุงสวรรค์” พื้นที่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ& […]

ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลวังยาวเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอโกสุมพิสัย ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2539 มีหมู่บ้านในการปกครอง 12 หมู่บ้าน พื้นที่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ลอ&# […]

ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลยางน้อยแยกมาจากตำบลเขื่อน เมื่อ พ.ศ.2496 ที่ตั้งชื่อว่าตำบลยางน้อย เพราะว่ามีต้นยางขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก พื้นที่ เป็นที่ราบมีคลองส่งน้ำทั่วถึงทุกหมู่บ้าน เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับ ต.เขื่&# […]

ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลยางท่าแจ้งแยกออกจากตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2533 มีหมู่บ้านทั้งหมด จำนวน 10 หมู่บ้า มีนายสุวิทย์ ถนนสีแสง เป็นกำนันคนปัจจุบัน เดิมตำบลนี้มีต้นยางมาก&#364 […]

ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลดอนกลางแยกออกจากตำบลวังยาวเมื่อปี พ.ศ.2538 โดยมี นายสำราญ พันธ์ทอง เป็นกำนันจนถึงปัจจุบัน พื้นที่ สภาพภูมิประเทศของตำบลดอนกลางโดยทั่วไปเป็นที่ดอน ดินร่วนปนทราย ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูกพ&#36 […]

ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลโนนภิบาลเดิมขึ้นอยู่กับตำบลหนองกุง ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งของอำเภอเมือง ต่อมาเมื่อปี 2517 ได้ตั้งกิ่งอำเภอแกดำขึ้นมาใหม่ ตำบลโนนภิบาลจึงแยกจากตำบลหนองกุงมาเป็นตำบลโนนภิบาล พื้นที่ พื้นที& […]

ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตามข้อสันนิษฐานของผู้เชี่ยวชาญทางโบราณคดี ได้ให้ข้อสังเกตว่า น่าจะเป็นเมืองโบราณสมัยเดียวกันกับบ้านเชียง มีคูเมืองรอบหมู่บ้าน มีซากสถูปเจดีย์สร้างด้วยศิลาแดง ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที […]

ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา เดิมมีราษฎรอพยพมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่หนองน้ำ และมีไม้กุงเป็นป่า และได้อาศัยหนองน้ำและป่ากุงเป็นที่ตั้งบ้านเรือนอาศัยและประกอบอาชีพ จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้าน ตำบลตาม& […]