ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ประวัติความเป็นมา ตำบลโคกยาง เดิมได้มีชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าไปจับช้างป่า และต่อมาก็จักจองที่ดินสร้างบ้านที่อยู่อาศัย ปลูกข้าว ทำไร่ ทำสวน บริเวณที่บุกเบิกครั้งแรก คือ บริเวณลำคลองชื่อ คลองอินทนิน บ&# […]

ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ประวัติความเป็นมา ตำบลเหนือคลอง ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน คือ บ้านไร่ใหญ่ หมู่ที่ 1, บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ 2, บ้านไสโป๊ะ หมู่ที่ 3 , บ้านท่านุ่น หมู่ที่ 4 ,บ้านไสโป๊ะเหนือ หมู่ที่ 5 , บ้านนาออก หมู่ที่ 6 และบ้านเขาแก้ว หมู่ที่7 เขตพ […]

ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ประวัติความเป็นมา ตำบลเกาะศรีบอยา สมัยก่อนขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองกระบี่ คำว่า “ศรีบอยา” เป็นภาษามลายู แปลว่า จระเข้ ปัจจุบันขึ้นอยู่กับอำเภอเหนือคลอง พื้นที่ ตำบลเกาะศรีบอยา ลักษณะทั่วไปมีสภาพเป็นเกาะ ประก& […]

ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ประวัติความเป็นมา ตำบลห้วยยูงแต่เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ สภาพเดิมเป็นป่าที่สมบูรณ์มาก มีลำห้วยไหลผ่าน มีต้นยูงอยู่สองข้างลำห้วยเรียกว่า “ห้วยยูง” พื้นที่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่เนินควน ร&#36 […]

ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ประวัติความเป็นมา สมัยก่อนมีเจ้าพระยานครจากเมืองนคร ให้ทหารและพรานป่ามาจับช้างป่า ณ เขตปกาสัย ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่าน ทหารและพรานปาเดินทางมาจับช้าง พอมาถึงเมืองปกาสัย เห็นทำเลเหมาะก็เลยตั้งถิ่นฐานทำมาห&#363 […]

ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ประวัติความเป็นมา เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ข้างคลองขนาดใหญ่ ซึ่งมีตลิ่งที่สูงชันมาก จึงเรียกว่า “ตลิ่งชัน” พื้นที่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบต่ำ บางส่วนติดต่อทะเลอันดามัน มีหาดทรายและป่าชายเลนกร&#363 […]

ตำบลคลองเขม้า อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ประวัติความเป็นมา ตำบลคลองเขม้าอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเหนือคลอง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านนาวง หมู่2 บ้านคลองเม้า หมู่3 บ้านควนต่อ หมู่4 บ้านหัวนอน เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับ ต.เหนือค&#36 […]

ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ประวัติความเป็นมา เนื่องจากมีคลองชลประทานไหลผ่านตำบลนี้ โดยลำคลองดังกล่าวได้ไหลขนานกับถนนตำบลนี้ ชาวบ้านจึงเรียกตำบลนี้ว่า “ตำบลคลองขนาน” จนถึงปัจจุบัน พื้นที่ ตำบลคลองขนานมีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็&#3609 […]

ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ประวัติความเป็นมา เดิมทีมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเข้ามาถางป่าปลูกข้าวไร่ แล้วจากไปปล่อยเป็นป่าไส ต่อมามีชาวจีนกลุ่มหนึ่งอพยพเข้ามาทำสวนปลูกมะพร้าว ปลูกถั่วลิสง ยาสูบ ครั้นนั้นข่าวถึงเจ้าเมืองทราบว่าคนจีนป […]

ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ประวัติความเป็นมา เดิมตำบลเขาทอง เป็นตำบลที่มี 13 หมู่บ้าน เป็นตำบลขนาดใหญ่ ที่เรียกชื่อว่าตำบล “เขาทอง” เนื่องจากในอดีตมีการขุดแร่บริเวณตำบลนี้ แร่ที่ขุดมีลักษณะสีแร่คล้ายกับทองเหลือง (ที่เคลือบหัวกระสุน […]

ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ประวัติความเป็นมา ตำบลเขาคราม อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านทุ่ง หมู่ 2 บ้านหนองจิก หมู่ 3 บ้านไหนหนัง หมู่ 4 บ้านเขาไม้แก้ว หมู่ 5 บ้านเขาขาว หมู่ 6 บ้านเขาค้อม เขต&# […]

ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ประวัติความเป็นมา ตำบลอ่าวนาง เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านช่องพลี หมู่ 2 บ้านอ่าวนาง หมู่ 3 บ้านคลองแห้ง หมู่ 4 บ้านนาตีน หมู่ 5 บ้านทุ่ง หมู่ 6 บ้านคลองสน หมู่ 7 บ้านเกาะพ&#3637 […]

ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ประวัติความเป็นมา เดิมบ้านหนองทะเลเป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลเขาทอง เนื่องจากตำบลเขาทองมีพื้นที่เขตการปกครองกว้างมาก ไม่สะดวกในการคมนาคม จึงได้แยกออกมา 7 หมู่บ้านมาตั้งเป็นตำบลหนองทะเล เมื่อปี พ.ศ. 2522 ได้ชื่อว&#3 […]

ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ประวัติความเป็นมา ตำบลปากน้ำ เทศบาลเมืองกระบี่ จัดตั้งตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 53 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2479 โครงการยกฐานะท้องที่ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นเทศบาลเมืองกระบี่ มีพื้&#3609 […]

ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ประวัติความเป็นมา เมื่อประมาณ พ.ศ. 2390 มีบุคคลกลุ่มหนึ่งจากเมืองนครศรีธรรมราช นำฝูงควาย (กระบือ) อพยพเดินทางเพื่อหาแหล่งปศุสัตว์ จนมาถึงบริเวณลำห้วย ซึ่งมีต้นไม้ชนิดหนึ่ง ชื่อว่าต้นปริก เป็นจำนวนมาก รวมถึงมีหญ […]

ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ประวัติความเป็นมา นายหมาดเด็น เหมบุตร ชายวัย 72 ปี อดีตผู้ใหญ่บ้านได้เล่าให้ฟังว่า ณ เกาะกลางที่คลองประสงค์ ได้มีชาวมุสลิมมาตั้งถิ่นฐานอยู่ประมาณ 100-150 หลังคาเรือน ประกอบอาชีพชาวประมงน้ำเค็ม ต่อมาได้เกิดวาตภัย&#361 […]

ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ประวัติความเป็นมา ตำบลกระบี่ใหญ่ ได้รับการจัดตั้งยกฐานะเป็นเทศบาล (โดยการขยายเขตของเทศบาลเมืองกระบี่) ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 83 หน้า 109 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2509 โดยมีเขตพื้นที่ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่บ& […]

ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ประวัติความเป็นมา มีตำนานเล่ากันว่า มีผู้พบอาวุธสมัยโบราณที่ใช้ในการสงคราม ลักษณะแบบกระบี่ 2 เล่ม ในระยะเวลาใกล้เคียงกันแต่ต่างสถานที่กัน กล่าวคือ เล่มใหญ่พบในท้องที่ตำบลกระบี่ใหญ่ ซึ่งปัจจุบันเป็นท้อง&#3 […]

ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ประวัติความเป็นมา ตำบลโคกหารตั้งอยู่ทางทิศตะวัตออกเฉียงใต้ของอำเภอเขาพนม มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอเขาพนมประมาณ 36 กิโลเมตร มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 7 หมู่บ้าน และจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อ&# […]

ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ประวัติความเป็นมา ตำบลเขาพนมเป็นตำบลที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี 2511 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 33 ปี ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ เป็นที่ตั้งของอำเภอเขาพนมในปัจจุบัน ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน พื้นที่ พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นดิน&#3619 […]