ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติความเป็นมา เทศบาลตำบลเนินกุ่มตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม เดิมเป็นเขตสุขาภิบาล ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อปี 2508 และต่อมาได้ยกฐานะเป็นเทศบาลเนินกุ่ม ตามพระราชบั& […]