ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พื้นที่ ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพค้าขาย ในตลาดหัวรอ เขตพื้นที่ ทิศเหนือ จรด ตำบลสวนพริก ทิศใต้ จรด ตำบลหอรัตนไชย ทิศตะวันออก จรด ตำบลหันตรา ทิศตะวันตก จรด ตำบลประตูชัย อาชีพ อาชีพหลัก ค้าขาย/ รับจ้าง สาธารณูปโ&#361 […]

ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติความเป็นมา ราษฎรส่วนมากในตำบลหัวรอเป็นคนท้องถิ่น แต่ก่อนพื้นที่รวมกับตำบลพลายชุมพล โดยมีชื่อตำบลวัดตาล ต่อมาแยกเป็น 2 ตำบล โดยอาศัยแม่น้ำน่านเป็นเส้นแบ่งเขตตำบล โดยที่ตำบลหัวรออยู่ฝั่งตะวันออก ต&#3 […]