ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ประวัติความเป็นมา ตำบลบ้านใหม่หนองไทร เป็นตำบลเก่าแก่มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2486 ประชากรส่วนใหญ่พูดได้ 2 ภาษา คือ ภาษาอีสานและภาษาไทย นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภออรัญประเทศ ประกอบด้วย 6 หทู่ย้าน บ้านใ&#362 […]

ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองไทร เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอนางรอง แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองไทร ตะกุดตาสา หนองเดียน หนองกราด โคกใหญ่ หินลาด คลองไผ่ โคกหลักหิน นิคมเขต ตอนขุนพรม หนอ& […]