ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด เดิมขึ้นกับตำบลกกโพธิ์ อ.โพนทอง ประมาณปี 2513 อ.หนองพอกได้แยกจากอำเภอโพนทองมาเป็นกิ่งอำเภอหนองพอก และยังขึ้นอยู่กับตำบลกกโพธิ์ หลังจากนั้นจึงแยกออกจากตำ&# […]