ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ประวัติความเป็นมา ตำบลศิลาทิพย์ เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบล ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล และสภาตำบล ตำบลศิลาทิพย์ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลศิลาทิพย์แบ่งการปกครองออกเป็ […]