ตำบลวังผาง กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

ประวัติความเป็นมา ตำบลวังผาง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าแมว, หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าปงเสือ, หมู่ที่ 3 บ้านท่าลี่, หมู่ที่ 4 บ้ […]