ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ประวัติความเป็นมา ตำบลแหลมใหญ่ เดิมชื่อ “ตำบลขุนชัย” ชาวบ้านเชื่อกันว่าในสมัยก่อนบริเวณตำบลแหลมใหญ่เป็นทะเล เนื่องจากได้มีการพบเปลือกหอยและปะการังอยู่ใต้พื้นดินมากมาย แต่ต่อมาบริเวณนี้ได้ยื่นออกไปเป […]

ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ประวัติความเป็นมา ตำบลแม่กลอง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่เขตเทศบาล เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บางแก้ว, บางจะเกร็ง & […]

ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ประวัติความเป็นมา ตำบลลาดใหญ่ เดิมเรียกว่า “ตำบลสุนัขหอน” เนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้เสด็จผ่านตำบลนี้ แต่ไม่พบบ้านเรือนผู้คนอาศัย ได้ยินแต่เสียงสุนัขหอน จึงได้เรียกว่าตำบลสุนัขหอน และต่อมาได้ยกฐานะเป&# […]

ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ประวัติความเป็นมา แต่เดิมตำบลบ้านปรก มีชื่อว่า ตำบลคุ้งลมทวน ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นตำบลลมทวน มีเขตการปกครอง 8 หมู่บ้าน และต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่ออีกเป็น ตำบลบ้านปรกและได้มีการแบ่งเขตการปกครองเพิ&#3 […]

ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ประวัติความเป็นมา ตำบลบางแก้ว เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมือง ประกอบด้วยหมู่บ้าน 10 หมู่บ้านคือ หมู่ 1 บ้านบางระจัน หมู่ 2 บ้านบางแก้ว หมู่ 3 บ้านคลองกลาง หมู่ 4 บ้านลัดกะปิ หมู่ 5 บ้านบางบ่อ หมู่ 6 บ้านโรงกุ้ง หมู่ 7 บ้านโรงฟืน &#362 […]

ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ประวัติความเป็นมา ตำบลบางจะเกร็งเป็นตำบลที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง มีหมู่บ้านจำนวน 5 หมู่บ้าน คือ บ้านรามัญตะวันตก บ้านบางจะเกร็ง บ้านคลองกลาง บ้านฉู่ฉี่ บ้านรามัญตะวันออก ราษฎรส่วนใหญ่ของตำบลบาง& […]

ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ประวัติความเป็นมา ตำบลบางขันแตก เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบไปด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านบางนางจีน หมู่ 2 บ้านโพงพาง หมู่ 3 บ้านนางพิมพ์ หมู่ 4 บ้านคลองบ่อ หมู่ 5 บ้านคลองจั่น หมู่ 6 บ้าน&# […]

ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ประวัติความเป็นมา ตำบลนางตะเคียน เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านคลองกก หมู่ 2 บ้านบางสะใภ้ หมู่ 3 บ้านลาดเป้ง หมู่ 4 บ้านนางตะเคียน หมู่ 5 บ้านนางตะเคียน หมู่ 6 &#3 […]

ตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ประวัติความเป็นมา ตำบลท้ายหาด เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบไปด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านท้ายหาด หมู่ 2 บ้านคุ้งลมทวน หมู่ 3 บ้านท้ายหาด หมู่ 4 บ้านบางแสมน้อย หมู่ 5 บ้านบางหัวกรวด หมู่ 6 บ&#3 […]

ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ประวัติความเป็นมา ตำบลคลองโคน เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านคลองคต หมู่ 2 บ้านคลองโคน หมู่ 3 บ้านคลองโคน หมู่ 4 บ้านแพรกทะเล หมู่ 5 บ้านคลองช่อง หมู่ 6 บ้านประช&#3 […]

ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา ตำบลตะเคียนราม เดิมขึ้นอยู่กับตำบลปรือใหญ่ และตำบลโคกตาล ได้แยกมาเมื่อปี 2519 และแยกมาขึ้นกับอำเภอภูสิงห์ เมื่อปี 2534 ปัจจุบัน มี 14 หมู่บ้าน ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อปี 2540 ปัจจุบันมีนา&#361 […]

ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ประวัติความเป็นมา ตำบลคลองเขิน เดิมชื่อ ตำบลขุดเจ็ก และได้เปลี่ยนชื่อตำบลเป็น “ตำบลคลองเขิน” ในภายหลังยกฐานะเป็น อบต. เมื่อปี พ.ศ.2538 แต่เดิมมี 7 หมู่บ้าน ต่อมามีการแยกหมู่บ้าน ทำให้มีหมู่บ้านเพิ่มขึ้นเป็น 9 หมู่บ&# […]

ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประวัติความเป็นมา พื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง อยู่ติดกับจังหวัดราชบุรี มีลำคลอง มีลำประโดงอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นลำคลองที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เมื่อสมัยก่อนเรียกคลองที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติว่า “แพรก&#8221 […]

ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประวัติความเป็นมา เดิมตำบลแควอ้อมมีเพียง 5 หมู่บ้าน ต่อมาเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย จึงได้รวมกับตำบลปากน้ำทำให้มีจำนวนหมู่บ้านเพิ่มขึ้นเป็น 8 หมู่บ้าน โดยมีขุนวิบูลย์ นัติพงษ์ (หวล นัติพงษ์) เป็นผู้ปกครองคนแรก &#3 […]

ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประวัติความเป็นมา ตำบลเหมืองใหม่มีชื่อเดิมว่าตำบลหัวหาด สาเหตุที่ตั้งชื่อตำบลว่าตำบลเหมืองใหม่ สืบเนื่องจากพื้นที่ของตำบลเป็นที่บรรจบของแม่น้ำแม่กลองและคลองแควอ้อม ซึ่งทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในพื&# […]

ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประวัติความเป็นมา บริเวณพื้นที่ตำบลอัมพวา เดิมเรียกว่า แขวงบางช้าง ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าจัดตั้งขึ้นเมื่อใด บริเวณแขวงบางช้างนี้ถูกเรียกว่า “สวนนอก” มีลักษณะเป็นชุมชนเล็ก ๆ แต่มีความเจริญทั้งในการเก&#36 […]

ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประวัติความเป็นมา ตำบลสวนหลวง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภออัมพวา ประกอบไปด้วย 15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านแหลมสวนหลวง หมู่ 2 บ้านแหลมสวนหลวง หมู่ 3 บ้านโรงหม้อ หมู่ 4 บ้านเตาปูน หมู่ 5 บ้านคลองชุมปุก หม&#364 […]

ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประวัติความเป็นมา ตำบลวัดประดู่ ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านวัดประดู่ หมู่ที่ 2 บ้านบางกระรี้ หมู่ที่ 3 บ้านคลอง หมู่ที่ 4 บ้านดอนบุก หมู่ที่ 5 บ้านต้นมูก หมู่ที่ 6 บ้านศาลาแดง หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุด หมู่ที่ 8 บ&# […]

ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประวัติความเป็นมา บ้านยี่สารเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในเขตทะเลรอบอ่าวไทย เรื่องเล่าถึงกำเนิดชุมชนผูกพันกับตำนานพ่อปูศรีราชา ว่ามีคนจีนสามพี่น้องล่องเรือสำเภามาค้าขาย คนโตชื่อจีนเครา คนรองชื่อจีนขาน คนสุ […]

ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประวัติความเป็นมา เดิมมีคลองธรรมชาติเริ่มต้นจากแม่น้ำแม่กลองใกล้เคียงกับวัดโพงพางล่าง ผ่านมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นสันพรมแดนระหว่างอำเภออัมพวากับอำเภอเมือง ประชาชนมีอาชีพดักกุ้ง ปลา ด้วยโพงพาง &#3592 […]