ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ประวัติความเป็นมา ตำบลรับร่อ เป็นตำบลเก่าแก่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2440 ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาใต้ นับถือศาสนาพุทธตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอท่าแซะ ประกอบด้วย 16 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านรับร่อ หมู่2 บ้านหาดใน หมู่3 บ้านห& […]