ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ประวัติความเป็นมา ตำบลปะโด เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอมายอ ซึ่งแบ่งการปกครองออกเป็น 13 ตำบล ตำบลปะโดได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน และได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ปัจจ&#36 […]