ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลบ่อใหญ่เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบรบือ มีหมู่บ้านจำนวน 19 หมู่บ้าน ประชาชนนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ และเมื่อปี 2534 ได้แยกตำบลออกไปเป็นตำบลหนองโก จำนวน 7 หมู่บ้าน ตำบลบ่อใหญ่คงเหลือ 12 หมู่บ้าน &#3 […]