ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัติความเป็นมา ตำบลนาเมือง เป็นตำบลที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองออกเป็น 20 หมู่บ้าน พื้นที่ เป็นที่ราบสูง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา และทำไร่เป็นบางส่วน เขตพื้&#3609 […]

ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา ตำบลนาเมืองเพชร ตั้งอยู่ในเขตปกครองของอำเภอสิเกา ประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 100 เปอร์เซ็นต์ พูดภาษาไทยภาคใต้ พื้นที่ มีพื้นที่ทั้งหมด 63,838 ไร่ ภูมิประเทศเป็นที่ราบ ที&# […]