ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ประวัติความเป็นมา ตำบลทาทุ่งหลวง เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอแม่ทา ซึ่งประกอบด้วย 6 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งหลม, หมู่ที่ 2 บ้านเหมืองลึก, หมู่ที่ 3 บ้านทองฝาย, หมู่ที่ 4 บ้านหนองยางไหล, หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง&#36 […]