ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา นายพรานป่าสำรวจเส้นทางไปสร้างเมืองหน้าด่านของกรุงสุโขทัย วันหนึ่งได้พบกระต่ายป่าสีเหลืองเปล่งปลั่งดั่งทองสวยงามมาก นายพรานจึงกราบถวายบังคมทูลขอจากพระร่วงไปจับกระต่ายตัวนั้น เพื่อ&# […]

ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา เดิมทีในหมู่บ้านนี้มีบริเวณที่เป็นที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึง ซึ่งเรียกว่า “คุย” สัตว์ชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายสุนัขจิ้งจอก แต่ขนาดลำตัวเล็ก ชาวบ้านเรียกว่า “ตัวโอง” (ปัจจุบันสูญพันธุ์ไปแล้ว) ได้&# […]

ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพิไกร ได้ยกฐานะตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2539 พื้นที่ ตำบลคลองพิไกรมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีที่ทำมาหากินอุดมสม&#361 […]

ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

พื้นที่ ตำบลโพธิ์ทอง มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ มีพื้นที่ทำนาประมาณ ร้อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด มีถนนสายหลักจำนวน 1 สาย คือ สายโค้งวิไล-เขาน้ำอุ่น มีลำคลองขนาดใหญ่ไหลผ่านกลางพื้นที่ของตำบลคือลำน้ำคลองข&#36 […]

ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ตั้งอยู่เลขที่ 54 ถนนโค้งวิไล – เขาน้ำอุ่น หมู่ที่ 1 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร อยู่ทางทิศตะวันตกของตัวอำเภอปางศิลาทอง ห่างจาก อำเภอประมาณ 2 กิโลเม […]

ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา ตำบลปางตาไว เดิมมีชาวนาคนหนึ่งได้มาตัดยาง มีชื่อว่า ตาไว และได้สร้างที่พักแรม เรียกว่า ปาง ผู้คนผ่านไปมาพบเห็น จึงเรียกบริเวณนี้ว่า “ปางตาไว” ต่อมาได้มีผู้อพยพมาอาศัยอยู่จำนวนมาก จึงตั้& […]

ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา เดิมตำบลเทพนิมิต ขึ้นอยู่กับตำบลระหาน เมื่อปี พ.ศ.2538 จึงแยกออกมาเป็นตำบลเทพนิมิต มีการปกครองจำนวน 9 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านบึงลาด หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะกอก หมู่ที่ 3 บ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่ 4 บ้านโ&# […]

ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา ตำบลวังชะโอนเดิมขึ้นอยู่กับอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ต่อมาเมื่ออำเภอขาณุวรลักษบุรีแยกการปกครองออกมาเป็นกิ่งอำเภอบึงสามัคคี ตำบลวังชะโอนจึงเป็นตำบลหนึ่งของกิ่งอำเภอบึงส&# […]

ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา เดิมตำบลระหานขึ้นอยู่กับอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ต่อมาเมื่ออำเภอขาณุวรลักษบุรี แยกการปกครองออกมาเป็นกิ่งอำเภอบึงสามัคคี ตำบลระหานจึงเป็นตำบลหนึ่งของกึ่งอำเภอบึงสามัคคี […]

ตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา พื้นที่ของตำบลบึงสามัคคีอยู่ในเขตป่าสงวน มีผู้คนจากหลายจังหวัดมาอยู่รวมกัน แต่ก่อนตำบลบึงสามัคคีขึ้นอยู่กับตำบลวังชะโอน ปัจจุบันมีจำนวน 11 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 2 บ้าน&#3 […]

ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลทุ่งทองขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ในปี พ.ศ. 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธัน& […]

ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา ตำบลทุ่งทราย ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอทรายทองวัฒนา ประกอบไปด้วย 17 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งทราย, หมู่ที่ 2 บ้านหนองนกชุม, หมู่ที่ 3 บ้านวังน้ำแดง, หมู่ที่ 4 บ้านสามจบ, หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งต& […]

ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา ตำบลถาวรวัฒนา ได้แบ่งแยกจากตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง เมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยชื่อเดิมเรียกกันว่า คลองปลาร้า ต่อมาเมื่อได้มีการแบ่งแยกตำบลออกมาจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อขึ้นมาใหม่ เป็นตำบลถาวรวัฒนา &#3 […]

ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา ปี พ.ศ. 2500 ตำบลโป่งน้ำร้อน ยังเป็นหมู่ที่ 9 ของตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ต่อมาประชากรเพิ่มมากขึ้น ได้แยกออกมาเป็นหมู่ที่ 1 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอเมือง ต่อมาปี พ.ศ.2520 ได้ตั้งกิ่งอำเภอคลอ&#3 […]

ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา ตำบลสักงามเป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอคลองลาน ซึ่งประกอบด้วย 9 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 1 บ้านสักงาม, หมู่ 2 บ้านเพชรนิยม, หมู่ 3 บ้านท่ามะเขือ, หมู่ 4 บ้านปางลับแล, หมู่ 5 บ้านหนองน้ำขุ่น, หมู่ 6 บ้านมอมะนา […]

ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา ตำบลคลองลานพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอคลองลาน ประกอบไปด้วย 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านคลองลาน, หมู่ที่ 2 บ้านสวนส้ม, หมู่ที่ 3 บ้านคลองน้ำไหลใต้, หมู่ที่ 4 บ้านปากคลองลาน, หมู่ที่ 5 บ้านท& […]

ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา ตำบลคลองน้ำไหล เดิมคือตำบลโป่งน้ำร้อน ขึ้นอยู่กับอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ต่อมาปี พ.ศ.2511 ได้แยกตำบลจากตำบลโป่งน้ำร้อน เป็นตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จนถึงปัจจุบัน พื้นที่ ลักษณะภูมิป&# […]

ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา ตำบลแม่ลาด จัดตั้งเป็นตำบลขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2514 ในท้องที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีเขตการปกครองรวม 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 โอนมาจากหมู่ที่ 1 ตำบลวังยาง, หมู่ที่ 2 โอนมาจากหมู่ที& […]

ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา ตำบลหัวถนน ได้ชื่อมาเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นตำบลที่เป็นทางผ่านเข้าออกระหว่างตำบลวังไทร ตำบลคลองสมบูรณ์ จะผ่านไปตำบลคลองขลุง จึงได้ชื่อว่า เป็นหมู่บ้าน ตำบลที่อยู่หัวถนนของตำบล แบ่งเขตก&#363 […]

ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา ตำบลวังไทรเป็นตำบลที่มีพื้นที่กว้าง มีทั้งที่เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง ซึ่งสามารถทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง และที่ราบสูง ซึ่งสามารถปลูกพืชไร่ทั้งมันสำปะหลัง ข้าวโพด และงา พื้นที่ องค์การบริหารส& […]