ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา เมืองนครชุม ได้สร้างขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) ครองราชย์ พ.ศ. 1891 – 1917 ได้สร้างนครชุมขึ้นทางทิศตะวันตกของแม่น้ำปิง ลักษณะตัวเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ตรงปากคลองสวนหมาก กำแพงเมือ&# […]

ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา เดิมเรียกว่าบ้านเกาะธำมรงค์ เนื่องจากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสต้นตามลำน้ำปิง และได้ประทับแรมที่เกาะแห่งนี้ เมื่อทรงสรงน้ำ (อาบน้ำ) พระธำม& […]

ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากทางภาคเหนือ มาตั้งบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ๆ และเรียงรายอยู่ตามริมถนน ภาษาพูดส่วนมากเป็นภาษาเหนือ ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน คือ งา&#3 […]

ตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา ตำบลทรงธรรม แยกมาจากตำบลหนองปลิง เมื่อปี พ.ศ.2516 มีจำนวน 4 หมู่บ้าน มีกำนันคนแรกชื่อ นายลมูล เกิดศรี ต่อมาแยกบ้านใหม่เพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบันปกครองทั้งหมด 12 หมู่บ้าน พื้นที่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที&#3 […]

ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา ตำบลคลองแม่ลาย มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาล 1 หมู่บ้าน การพัฒนาหมู่บ้านอยู่กับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ซึ่งมีสมาชิก อบต.เข้ามาร่วมหมู่บ้านละ 2 คน พื้นที่ สภาพพื้นที่เป็&#36 […]

ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา ตำบลคณฑีเป็นเมืองโบราณที่ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เดิมชื่อเมืองคณฑีในสมัยชากังราวเป็นเมืองลูกหลวงอาณาจักรสุโขทัย เมืองคณฑีเป็นเมืองใหญ่ ซึ่งต่อมาได้แยกออกเป็นตำบลเทพนคร และในปัจจ& […]

ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา เดิมขึ้นอยู่กับตำบลลานกระบือ อำเภอพรานกระต่าย และต่อมายกฐานะเป็นสภาตำบลโนนพลวงปัจจุบัน ยกฐานะเป็น อบต.โนนพลวง ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน พื้นที่ เป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีแม่น้ำไห […]

ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา อบต.หนองหลวง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลหนองหลวง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประกาศเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 (ประกาศร&#3 […]

ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา ตำบลลานกระบือ เดิมเป็นตำบลหนึ่งที่ขึ้นกับอำเภอพรานกระต่าย ต่อมาได้ แยกออกเป็นอำเภอลานกระบือ ปี พ.ศ.2501 ได้รับการจัดตั้ง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ เมื่อ วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2538 ที่มา&#358 […]

ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา ตำบลประชาสุขสันต์ มี 10 หมู่บ้าน โดยแยกมาจากตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ ชื่อประชาสุขสันต์ เกิดจากราษฎรในตำบลส่วนใหญ่จะอพยพมาจากภาคอีสานซึ่งเป็นที่แล้ง และมาเจอแหล่งอุดมสมบูรณ์ เลยตั้งชื่อ& […]

ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา ตำบลบึงทับแรต แยกมาจากตำบลลานกระบือ ซึ่งปัจจุบันมี 8 หมู่บ้านที่มาของตำบลบึงทับแรต คือมีบึงโบราณขนาดใหญ่ ในตำบลและบึงแห่งนี้จะเป็นสถานที่ของแรดผสมพันธุ์ ชาวตำบลบึงทับแรต จึงพร้อมใจกัน&#3 […]

ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา มีนายพรานออกไปล่าสัตว์ในป่า เจอฝูงม้า นายพรานต้องการจับม้าแต่ม้าวิ่งหนี นายพรานจึงไล่ตามม้าไป ในขณะนั้นเกิดลมขึ้นเป็นช่องกั้นระหว่างม้ากับนายพราน ทำให้นายพรานไม่สามารถจับม้าได้ จึง&#3648 […]

ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา เดิมขึ้นอยู่กับตำบลโนนพลวง อำเภอพรานกระต่าย ปัจจุบันแยกออกมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือมี ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองจิก, หมู่ 2 บ้านเพ&# […]

ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา ตำบลเขาคีริส เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลพรานกระต่าย และได้แยกพื้นที่จากตำบลพรานกระต่ายในปี พ.ศ. 2513 ตำบลเขาคีริส มีเนื้อที่ประมาณ 81,250 ไร่ ประชากร รวม 7,732 คน ประชาชนประกอบอาชีพทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ พ&# […]

ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา ตำบลห้วยยั้ง เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลหนองหัววัว ซึ่งได้แยกจากตำบลหนองหัววัว ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2538 และจัดตั้งเป็นสภาตำบลห้วยยั้ง ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั&#365 […]

ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา ประมาณ 200 ปีก่อน มีป่าทึบ และสัตว์ต่างๆ มากมาย มีนายพราน 4-5 คน จากตำบลพรานกระต่าย มาล่าสัตว์ในป่าแห่งนี้ นายพรานเหล่านั้นล่าสัตว์ได้จำนวนมาก โดยเฉพาะวัวกระทิง และตัดเอาเฉพาะเนื้อ ทิ้งกระดูก แ&#362 […]

ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา เดิมราษฎรในหมู่บ้านไปตั้งหลักฐานที่วังน้ำมีต้นตะแบกหนาทึบ ราษฎรจึงขนานนามกันว่า “บ้านวังตะแบก” จนถึงปัจจุบัน พื้นที่ เป็นตำบลมีเขตการปกครอง 10 หมู่บ้าน มีเขตติดต่อจ.สุโขทัย มีภาษาถิ่นเป็ […]

ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา ตำบลวังควง ได้แยกออกมาจากการปกครองของตำบลท่าไม้ เมื่อปี พ.ศ. 2511 เดิมเรียกว่า บ้านลานสะเดา เมื่อแยกออกเป็นตำบลใหม่ มีการคัดเลือกกำนันคนแรก คือ นายสด สลับสี ที่ทำการกำนันตั้งอยู่ที่บ้านวังควง […]

ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา ในสมัยโบราณ ที่บริเวณนี้เป็นป่าดงดิบไม่มีทางผ่าน ชุกชุมไปด้วยกระต่ายป่า จึงมีพวกนายพรานเข้ามาล่ามาก บริเวณนี้จึงได้รับการขนานนามว่า “พรานกระต่าย” พื้นที่ ยังคงสภาพของความเป็นชนบทอยู&#365 […]

ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 และได้จัดตั้งเป็นตำบลเมื่อประมาณ 60 ปี และเป็นแหล่งป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันมีเนื้อที่ 128 ตารางกิโลเมตร เขตการปกครองทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ไ&#360 […]