ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา ตำบลไทรงามอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอไทรงาม มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านไทรงาม หมู่2 บ้านเนินสำราญ หมู่3 บ้านไทรงาม หมู่4 บ้านไทรงาม หมู่5 บ้านไทรงาม หมู่6 บ้านหนองไม้แดง หม& […]

ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองไม้กอง แรกเริ่มขึ้นกับตำบลไทรงาม ซึ่งก่อนนั้นตำบลไทรงามขั้นกับอำเภอเมือง ต่อมาได้แยกเป็นกิ่งอำเภอไทรงาม หนองไม้กองจึงแยกเป็นตำบล มีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน แต่ปัจจุบันมี 9 หมู่บ้าน เพร&#363 […]

ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองแม่แตง มีผู้สูงอายุผู้หนึ่ง ชื่อว่าแม่แตง เป็นคนขยันขันแข็ง บุกป่าฝ่าดงได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมหนองแม่น้ำ และได้ถางป่าจนเป็นที่ไร่ ที่นา ที่อุดมสมบูรณ์เมื่อท่านได้เสียชีวิต&#362 […]

ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองทอง เดิมขึ้นอยู่กับตำบลหนองคล้าในเขตอำเภอเมือง ต่อมาจังหวัดกำแพงเพชร ได้แบ่งเขตการปกครองเป็นอำเภอไทรงาม จึงได้ตั้งตำบลขึ้นอีกหนึ่งตำบลแยกออกจากอำเภอเมือง และตำบลหนองคล้าจำน […]

ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองคล้าเดิมเป็นส่วนหนึ่งของเขตตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ต่อมามีการแบ่งเขตการปกครองเป็นอำเภอไทรงาม จึงมีการแยกตำบลออกจากอำเภอเมือง จึงได้เกิดตำบลหนองคล้า ซึ่งเป็นส่ว&#3609 […]

ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา พื้นเพดั้งเดิมของราษฎรที่เข้าอาศัยอยู่ในตำบลนี้ อพยพมาจากจังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท พิจิตร สุพรรณบุรี อำเภอคลองขลุง อำเภอลานกระบือ (จังหวัดกำแพงเพชร) และย้ายมาจากในภาคอีสานบางหมู่บ้าน ตำบล& […]

ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา เดิมตำบลพานทอง ขึ้นรวมอยู่กับตำบลหนองคล้า จนเมื่อปี พ.ศ. 2522 กระทรวงมหาดไทย ประกาศแบ่งตำบลหนองคล้าออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลหนองคล้า กับตำบลหนองทอง ส่วนตำบลพานทองก็ยังรวมอยู่กับตำบลหนองทอง ต่อมา&#3648 […]

ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา เดิมเป็นเมืองโบราณเรียกว่า “โกสัมพีนคร” ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งของแม่น้ำปิง บริเวณหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 สมัยสุโขทัย และได้ร้างไป และสันนิษฐานว่าได้ไปตั้งเมืองใหม่บริเวณตำบลนครชุม ซึ่งเป็นเม […]

ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา ตำบลเพชรชมภู เดิมตั้งอยู่ใน ตำบลโกสัมพีนคร และตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอเมืองกำแพงเพชร ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 กรมการปกครองได้แบ่งแยกและจัดตั้งเป็นตำบล ตำบลเพชรชมภูตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองก&#36 […]

ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา ตำบลบานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่ม พื้นท& […]

ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา ในแง่มุมประวัติศาสตร์นั้นไม่ปรากฎแน่ชัดว่าสร้างขึ้นปี พ.ศ.ใด แต่มีเอกสารที่กล่าวถึง คือ “ตำนานสิงหนวัติกุมาร” ปรากฎข้อความว่า “พระองค์ไชยศิริได้ทิ้งเวียงชัยปราการหนีข้าศึกมอญจากเมือง&#36 […]

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา ตำบลในเมืองเป็นที่ตั้งของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่งได้ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2479 มีพื้นที่รับผิดชอบ 4.5 & […]

ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา เป็นตำบลเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ในสมัยเมื่อชากังราว กรุงสุโขทัย เป็นราชธานี เดิมเรียกว่า เมืองเทพนคร ต่อมาเรียกตำบลเทพนคร ในปี 2524 เป็นต้นมา พื้นที่ เป็นที่ราบลุ่ม ติดแม่น้ำปิง สภาพดินมีควา&#3 […]

ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา เนื่องจากสภาพพื้นที่ของชุมชนสมัยก่อนเป็นอ่างน้ำ ขุดเป็นสระใหญ่อยู่บริเวณข้างวัดเขาริมแม่น้ำ เดิมเรียกว่า บ้านปากอ่าง ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ในด้านการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมาก ปัจจุบันม […]

ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา จากการบอกเล่า บริเวณละแวกนี้เป็นหนองน้ำและมีปลิงเยอะมาก เลยได้รับการขนานนามว่า “หนองปลิง” พื้นที่ เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก จึงมีสภาพการเป็นชุมชนเมืองให้เห็นอยู่ทั่วไป สอ&#359 […]

ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา เดิมอยู่กับตำบลหนองปลิง ต่อมาปี พ.ศ.2536 ได้แยกออกมาเป็นตำบลสระแก้ว มีจำนวน 12 หมู่บ้าน 1. บ้านถนอมทอง, 2. บ้านหนองกรด, 3. บ้านสระแก้ว, 4. บ้านโพธิ์สวัสดิ์, 5. บ้านหนองปล้อง, 6. บ้านลำมะโกรก, 7. บ้านทรัพย์ไพรวัลย์, 8. บ้า& […]

ตำบลวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา ตำบลวังทอง เดิมขึ้นอยู่กับตำบลอ่างทอง เนื่องจากมีพื้นที่กว้างขวาง มีประชากรมาก ยากแก่การปกครอง ต่อมาปี พ.ศ.2528 ได้แบ่งแยกตำบลอ่างทองเป็นตำบลวังทอง มี 12 หมู่บ้าน มาจัดเรียงลำดับหมู่บ้านใหม่ แ&#3621 […]

ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา ตำบลลานดอกไม้เป็นตำบลลานดอกไม้ตกเดิม ซึ่งทำให้ลำบากต่อการปกครองของกำนัน เนื่องจากอยู่ 2 ฝั่งแม่น้ำปิง จึงแยกเป็นตำบลลานดอกไม้ออก ซึ่งมี 4 หมู่บ้าน เมื่อปี พ.ศ. 2507 ต่อมาได้แยกหมู่บ้านออกจากหม&#3641 […]

ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลคณฑี ซึ่งแยกการปกครองออกเมื่อ พ.ศ.2508 เป็นนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล กรมประชาสงเคราะห์เข้ามาดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับสมาชิกในตำบลน& […]

ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร แยกออกจากตำบลท่าขุนราม เนื่องจากมีประชากรอพยพอยู่หนาแน่น ส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลางเป็นส่วนน้อย ภาษาพูดส่วนใหญ่ใช้ภาษาเหนือ อีสาน ขนบธร&#3 […]