ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ประวัติความเป็นมา ตำบลหงษ์เจริญ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอท่าแซะ ประกอบไปด้วย 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านสามไกร หมู่ 2 บ้านนายาว หมู่ 3 บ้านยายไท หมู่ 4 บ้านตาหงษ์ หมู่ 5 บ้านปากด่าน หมู่ 6 บ้านบึงลัด หมู่ 7 บ้านตะงิ &#36 […]

ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ประวัติความเป็นมา ตำบลสองพี่น้อง เดิมเป็นหมู่บ้าน ในตำบลสลุยแยกออกมา 6 หมู่บ้าน บ้านทรายขาว บ้านห้วยใหญ่ บ้านงาช้าง บ้านร้านตัดผม บ้านตาเงาะ บ้านสามล้าน และแยกบ้านดวงดี จากบ้านร้านตัดผม มาเป็น 7 หมู่บ้าน เมื่อ& […]

ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ประวัติความเป็นมา ตำบลสลุย เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอท่าแซะ ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านปะระ หมู่ 2 บ้านคันธทรัพย์ หมู่ 3 บ้านหินกูบ หมู่ 4 บ้านพรุตะเคียน หมู่ 5 บ้านเหมืองทอง หมู่ 6 บ้านเนิ&#3 […]

ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ประวัติความเป็นมา ตำบลรับร่อ เป็นตำบลเก่าแก่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2440 ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาใต้ นับถือศาสนาพุทธตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอท่าแซะ ประกอบด้วย 16 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านรับร่อ หมู่2 บ้านหาดใน หมู่3 บ้านห& […]

ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ประวัติความเป็นมา สมัยโบราณมีการอพยพย้ายถิ่นของประชากรและมาตั้งถิ่นฐานแถบริมแม่น้ำวังครก เพื่อประกอบอาชีพทำการเกษตร โดยยึดหลักตามแถบริมแม่น้ำ ต่อมาได้มีการขยายพื้นที่ออกไปตั้งบ้านเรือน และชุมชนมากข& […]

ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ประวัติความเป็นมา ตำบลท่าแซะ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอท่าแซะ ประกอบไปด้วย 16 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านนาดอน หมู่ 2 บ้านเกาะปอ หมู่ 3 บ้านแหลมยาง หมู่ 4 บ้านคลองบ่อ หมู่ 5 บ้านทุ่งบิ่น หมู่ 6 บ้านโตนดการ้อง หมู่ 7 บ้า&#360 […]

ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ประวัติความเป็นมา ตำบลท่าข้ามมีชื่อแน่ชัดเมื่อปี พ.ศ. 2440 สมัยรัชกาลที่ 5 ในพระเทพไชยบุรินทร์ เป็นเจ้าเมืองท่าแซะ แต่ช่วงนั้นบ้านท่าข้ามตั้งอยู่บริเวณริมคลอง ระหว่างวัดนอก วัดใน และวัดละหาร ในครั้งโบราณท่าข้า& […]

ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ประวัติความเป็นมา ตำบลทรัพย์อนันต์ แยกจากตำบลคุริง เมื่อปี พ.ศ. 2534 มีหมู่บ้านทั้งหมด 7 หมู่บ้าน คือ บ้านนาเมือง บ้านนาหวาน บ้านแก่งเพกา บ้านเกาะอม บ้านนาโครงช้าง บ้านทรัพย์อนันต์ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ พื้นที่ พื้นที่&# […]

ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ประวัติความเป็นมา ที่มาของตำบลคุริง คือ เมื่อสมัยก่อนที่มีพม่าผ่านเข้ามาทางรับร่อ ท่าข้าม วังครก สลุย และได้พาทัพผ่านมาทางคุริงด้วย ในคราวนั้นพม่าได้จับคนไทยเป็นเชลยเอาไว้มาก โดยขุดคูขึ้นเพื่อขังเชลยค&#36 […]

ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ประวัติความเป็นมา ก่อนปี พ.ศ. 2519 ตำบลปากตะโกขึ้นอยู่กับการปกครองของอำเภอสวี เมื่ออำเภอทุ่งตะโกได้รับยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อ พ.ศ. 2519 ตำบลปากตะโกแยกมาอยู่ในการปกครองของกิ่งอำเภอทุ่งตะโกจนถึงปัจจุบัน พื้นที่ เ&#36 […]

ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ประวัติความเป็นมา ที่มาของ “ทุ่งตะไคร” เดิมเรียกว่าบ่อตะไคร ต่อมามีประชาชนเข้ามาอาศัยอยู่มาก ประกอบกับพื้นที่เหมาะแก่การทำนา เนื่องจากพื้นที่ต่ำ ประชาชนจึงบุกเบิกเพื่อขยายทุ่งนา เพื่อปลูกข้าวมากขึ้นเ&#361 […]

ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ประวัติความเป็นมา ตำบลตะโกเป็นตำบลหนึ่งใน 4 ตำบลของอำเภอทุ่งตะโก ตั้งชื่อตามคลองโก และต้นไม้ชนิดหนึ่ง คือต้นตะโก โดยขุนผา ซึ่งเป็นกำนันในขณะนั้ จึ้งตั้งชื่อตำบลเป็นตำบล ตะโก จนถึงปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่พ […]

ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ประวัติความเป็นมา ตำบลช่องไม้แก้วเป็นตำบลหนึ่งในสี่ของอำเภอทุ่งตะโก ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอทุ่งตะโก ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 2.50 กม. ยกฐานะเป็น อบต. เมื่อปี 2540 พื้นที่ สภาพทั่วไปเป็นภูเขาที่ราบสูง และ&#358 […]

ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดชุมพร

ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพร รายละเอียด และความหมาย ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดชุมพร รูปเทวสตรียืนประทานพรหน้าค่าย มีต้นมะเดื่อขนาบอยู่ 2 ข้าง