ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประวัติความเป็นมา ตำบลโป่งผา เป็นตำบลเริ่มแรกในการก่อตั้งอำเภอแม่สาย ในจำนวน 4 ตำบล คือ ต.เกาะช้าง ต.แม่สาย ต.โป่งผา และ ต.ห้วยไคร้ ที่ตั้งของตำบลอยู่ห่างที่ว่าการอำเภอแม่สายไปทางทิศใต้ประมาณ 8 กม. พื้นที่ เป็นที&#36 […]

ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประวัติความเป็นมา ตำบลโป่งงาม จัดตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 เมื่อปี พ.ศ.2533 ได้แยกเขตการปกครองใสจากตำบลโป่งผา สำหรับชื่อตำบลโป่งงาม สืบเนื่องมาจากพื้นที่ในตำบลมีแหล่งต้นน้ำ 3 แห่ง คือ ขุนน้ำโป่ง ขุนน& […]

ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประวัติความเป็นมา ตำบลแม่สายอยู่ในเขตความปกครองของอำเภอแม่สาย ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน แบ่งพื้นที่ อบต.8 หมู่บ้าน คือ หมู่1,3,4,5,6 (กึ่ง อบต.กึ่งเทศบาล) 9,11,13 พื้นที่ในเขตเทศบาล ดังนี้ หมู่ที่ 2,6 (บางส่วน) 7,8,10,12 ประชากรมีหลากหลายเผาพั&#3609 […]

ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประวัติความเป็นมา ตำบลเวียงพางคำ ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่พ.ศ.2475 เมื่อ พ.ศ.2526 โดยแยกจากตำบลแม่สาย และได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ประกา&#3 […]

ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประวัติความเป็นมา ตำบลเกาะช้าง เป็นชื่อเรียกของแผ่นดินที่ล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำที่ชื่อว่า แม่น้ำรวก ซึ่งเป็นสถานที่ที่กลุ่มชุมชนอพยพจากต่างถิ่นหลาย ๆ กลุ่มอยู่บนเกาะ และบริเวณใกล้เคียง ภายหลังตั้งเป็นหม&#364 […]

ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประวัติความเป็นมา ตำบลห้วยไคร้ เป็นตำบลที่แยกออกจากตำบลโป่งผา เมื่อประมาณ 100 กว่าปีที่ผ่านมา ในบริเวณนี้มีน้ำไหลออกจากลำห้วย แล้วมีต้นไคร้ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นขึ้นเต็มไปหมด ชาวบ้านจึงเรียกที่บริเวณนี้ว่า “ห& […]

ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประวัติความเป็นมา ตำบลศรีเมืองชุม ได้แยกออกมาเป็นตำบลตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 โดยแยกออกจากตำบลเกาะช้างและตำบลแม่สายบางส่วน ราษฎรส่วนใหญ่ได้อพยพมาจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และจังหวัดใกล้เคียง แบ่งการปกครองออกเป็&#3609 […]

ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประวัติความเป็นมา ตำบลบ้านด้าย ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ.2530 อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่สาย แบ่งการปกครองเป็น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านด้าย หมู่ 2 บ้านกิ่งพร้าว หมู่ 3 บ้านดงป่าสัก หมู่ 4 บ้านสันทร&#3 […]

ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ประวัติความเป็นมา ตำบลแม่สรวยได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ต่อมาจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 &#361 […]

ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ประวัติความเป็นมา ตำบลแม่พริก มีแม่น้ำแม่พริกไหลผ่าน สมัยแรกที่มีการตั้งถิ่นฐานเป็นพวกที่อพยพมาตั้งถิ่นฐาน คือชาวไทลื้อโดยอพยพมาจากดอยแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมาตังหมู่บ้านที่ทุ่งมะแตก &#364 […]

ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ประวัติความเป็นมา ตำบลเจดีย์หลวงเป็นตำบลที่ตั้งขึ้นใหม่ โดยแยกจากตำบลศรีถ้อย ซึ่งเดิมมีถึง 16 หมู่บ้าน จึงขออนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งตำบลใหม่ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “ตำบลเจดีย์หลวง” ซึ่งเป็นชื่อปูชนียส& […]

ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ประวัติความเป็นมา ตำบลศรีถ้อย เป็นตำบลหนึ่ง ใน 7 ตำบล ของอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้รับการจัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 และมีการเลือกตั้งสมาชิองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อ&#3 […]

ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ประวัติความเป็นมา ตำบลวาวี ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 24 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านวาวี หมู่2 บ้านปางกิ่ว หมู่3 บ้านดอยช้าง หมู่4 บ้านดอยล้าน หมู่5 บ้านห้วยมะซาง หมู่6 บ้านห้วยปู […]

ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ประวัติความเป็นมา ตำบลป่าแดดได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2475 ต่อมาได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 29 &#361 […]

ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ประวัติความเป็นมา ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของชนกลุ่มหนึ่งที่เรียกตนเองว่า “ลั๊วะ” หรือ “ละว้า” ได้มาตั้งถิ่นฐาน เพื่อการดำรงชีพในพื้นที่แห่งนี้ โดยการประกอบอาชีพด้าน&#3 […]

ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ประวัติความเป็นมา ตำบลโป่งแพร่ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่ลาว มีจำนวน 9 หมู่บ้าน มีสภาพเป็นที่ราบเชิงเขา สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาบางส่วน และมีประชากรที่อาศัยอยู่ซึ่งเป็นชาวเขา โดยเรียกว่าบ้านห้วยล&#3 […]

ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ประวัติความเป็นมา ตำบลป่าก่อดำ เดิมขึ้นอยู่กับตำบลบัวสลี ในปี พ.ศ.2526 ได้แยกพื้นที่การปกครองเป็นตำบลป่าก่อดำ ปัจจุบันมีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโป่งมอญ หมู่ 2 บ้านหนองบัว หมู่ 3 บ้านต้นม่วง หมู่ 4 บ้านท่าขี้& […]

ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ประวัติความเป็นมา ตำบลบัวสลี ตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2470 เดิมเป็นตำบลที่กว้างใหญ่มาก การปกครองขึ้นกับอำเภอเมืองเชียงราย ต่อมาแบ่งแยกออกเป็น ตำบลป่าก่อดำ และตำบลแม่กรณ์ และในปีพ.ศ. 2526 ได้แยกออกเป็นตำบลป่าอ้อดอนชัยอ&#36 […]

ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ประวัติความเป็นมา ตำบลดงมะดะ เริ่มจัดตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ.2418 เรียกชื่อตามชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งคือ “ต้นมะดะ” แต่เดิมเป็นป่าทึบปัจจุบันมีให้เห็นที่หน้าวัดดงมะดะหมู่ 7 ประมาณปี พ.ศ.2480-2482 ขึ้นไปรวมกับตำบลบัวสลี เนื่อ&#359 […]

ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ประวัติความเป็นมา ตำบลจอมหมอกแก้วเดิมแยกมาจากตำบลดงมะดะในปี พ.ศ. 2528 โดยตั้งชื่อตามพระธาตุศักดิ์สิทธิ์และเป็นทที่นับถือของชาวบ้านคือพระธาตุ”จอมหมอกแก้ว” พื้นที่ ประชากรมีระดับการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่ำ พื้นท […]