ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา ตำบลช้างม่อยอยู่ในเขตการปกครองของเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทิศใต้ ติดต่อ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.& […]

ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา ตำบลช้างคลานอยู่ในเขตการปกครองของเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทิศใต้ ติดต่อ ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.วัดเกด อ.เมือง จ.เ& […]

ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา ตำบลแม่นะ มีฐานเป็นตำบลหนึ่งใน อ.เชียงดาว ตำบลแม่นะ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเชียงดาว มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าบง, หมู่ที่ 2 บ้านแม่นะ, หมู่ที่ 3 & […]

ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา ตำบลเมืองนะ จากคำบอกเล่าของคนเก่าแก่ซึ่งเล่าเป็นนิทานว่า เมืองนี้เคยมีพระสมณโคดมมาโปรดมนุษย์สัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมายังเทือกเขาแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รวมของแม่น& […]

ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา ตำบลเมืองงาย เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเชียงดาว มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเมืองงายเหนือ (สันป่าไหน่) หมู่ 2 บ้านเมืองงายใต้ หมู่ 3 บ้านใหม่ หมู่ 4 บ้านแม่ข […]

ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา ตำบลเมืองคอง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเชียงดาว มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านใหม่ หมู่ 2 บ้านวังมะริว หมู่ 3 บ้านหนองบัว หมู่ 4 บ้าหลวง หมู่ 5 บ้านน้ำรู หมู่ 6 บ้&#3 […]

ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา ตำบลเชียงดาวเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอเชียงดาว มีชนพื้นเมืองและได้ชาวเขาเผ่าต่างๆอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน จำนวน 16 หมู่บ้าน พื้นที่ ตำบลเชียงดาวมีภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มและราบเชิงเขา รา&# […]

ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา ตำบลปิงโค้ง ได้แยกมาจาก ต.เมืองงาย เมื่อปี 2522 มีจำนวน 4 หมู่บ้าน และระหว่างหลัก กม.ที่ 80 – 82 นั้น แม่น้ำปิงไหลผ่าน และเป็นทางโค้ง ทางกำนันที่ได้เลือกเป็นคนแรกจึงได้ตั้งชื่อว่า ต.ปิงโค้ง ตามสายน้ำปิ&#3 […]

ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา ตำบลทุ่งข้าวพวง ได้แยกออกจาก ต.เมืองงาย มาเป็น ตำบลเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2526 มีหมู่บ้านในเขตตำบล 7 หมู่บ้าน มีกำนันประจำตำบลคนแรก คือ นายศรีนวล พิณสุวรรณ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 – 2537 คนที่ 2 คือ นายสม& […]

ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา ตำบลฮอด มีประวัติยาวนานราว พ.ศ.1203 พระนางเจ้าเทวีได้ยาตราทัพจากละโว้ขึ้นมาทางชลมารคแม่น้ำปิง เมื่อบรรลุถึงที่แห่งนี้ได้รับสั่งให้หยุกและสร้างวัดเจดีย์ และพระพุทธรูปองค์ใหญ่ในบริเวณนี้ อ […]

ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา ตำบลหางดง เป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการเกษตร เนื่องจากมีแม่น้ำแม่แจ่มไหลผ่าน และภูมิประเทศแถบนี้เป็นที่ราบลุ่มเปรียบเสมือนชายป่า (หางดง) คนจากหลายพื้นที่จึงมีการอพยพเข้ามาตั้งรกรากบริเว&#360 […]

ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา ตำบลบ้านตาล แต่เดิมชาวบ้านมีเชื้อสายลัวะ ชาวบ้านได้มาอาศัยในเขตพื้นที่นี้เมื่อ ปีพ.ศ.1202 – 1590 แต่ก่อนบ้านตาลมีอยู่ด้วยกัน 7 หลังคาเรือน โดยการนำของหลานหมื่นยสได้มาอาศัยอยู่บริเวณทุ่งนาบดสด ก&#365 […]

ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา ตำบลบ่อหลวง เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ.2446 ประชากรอพยพมาจากอำเภอสันป่าตอง โดยประชากรส่วนใหญ่เป็นเผ่า “ลั๊ว” ซึ่งถือเป็นลูกหลานของขุนหลวงวิลังคะ เดิมเป็นหมู่บ้านอยู่ในเขตตำบลบ่อสลี ต่อ&#361 […]

ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา ตำบลบ่อสลี เดิมเป็นหมู่บ้านอยู่ในตำบลบ่อหลวง และได้แยกออกมาตั้งเป็นตำบลบ่อสลีเมื่อปี พ.ศ.2518 มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าลั๊วะ กระเหรี่ยง ม้ง พื้นที่ มีพื& […]

ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา ตำบลนาคอเรือ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอฮอด ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอ ประชากรเป็นชาวกะเหรี่ยงและคนพื้นเมืองบางส่วน ภาษาส่วนใหญ่ใช้ภาษากะเหรี่ยง คนพื้นเมืองใช้ภาษาพื้นเมือง มีการยึดถือประเ&#3614 […]

ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา แต่เดิมมีพญา 2 พี่น้อง คนพี่ชื่อ พญาช้างเผือก คนน้องชื่อพญาเสิก ย้ายมาจากเมืองเชียงใหม่ ลงมาตั้งเมืองด้านนนทบุรี ในปี พ.ศ.1985 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2000 โป่งมังจานำทัพพม่าเข้ามาทำศึกกับทั้งสองพระองค์ เป […]

ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา ตำบลอมก๋อย ชื่อตำบลมาจากคำว่า อำ – กอย เป็นภาษาลัวะ (ละว้า แปลว่า ขุนน้ำ หรือ ต้นน้ำ สันนิษฐานว่าหมายถึงต้นน้ำแม่ตื่นที่ไหลผ่านชุมชนเมืองโบราณจากตำนานเมืองตื๋นนันทบุรีจารึกไว้ว่า พระยาช้&#3634 […]

ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา ตำบลสบโขง เป็นตำบลที่แยกออกจากตำบลอมก๋อยและตำบลยางเปียว อยู่ในเขตการปกครองของอำเภออมก๋อย มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านทอไกร หมู่ 2 บ้านแม่หลวงน้อย หมู่ 3 บ้านแม่หลองหล&#3623 […]

ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา ตำบลยางเปียง เดิมอยู่ภายใต้การปกครองของอำเภอฮอด ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากอำเภอฮอดในปัจจุบัน เพื่อหาที่ราบลุ่มในการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม เมื่อพบที่ราบซึ่งเนินที่อยู่ปัจจุบันเห็นว& […]

ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา แต่เดิมมีพญา 2 พี่น้อง คนพี่ชื่อ พญาช้างเผือก คนน้องชื่อพญาเสิก ย้ายมาจากเมืองเชียงใหม่ลงมาตั้งเมืองด้านนันทบุรี ในปี พ.ศ. 1985 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2000 โป่งมังจานำทัพพม่า เข้ามาทำศึกกับทั้งสองพระองค์ &#3648 […]