ตำบลท่าชัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

ประวัติความเป็นมา เป็นตำบลที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีท่าน้ำสำหรับการขนส่งทางน้ำหลายท่า พื้นที่ เป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำเพื่อการเกษตรตลอดปี เหมาะสมสำหรับการทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์น้ำ เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ต&# […]

ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

ประวัติความเป็นมา ตำบลชัยนาท เป็นตำบลที่อยู่ในเขตการปกครองของ อ.เมืองชัยนาท ซึ่งประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านเที่ยงแท้, หมู่ที่ 2 บ้านวังไผ่, หมู่ที่ 3 บ้านปากคลองแพรก, หมู่ที่ 4 บ้านวังไผ่, หมู่ที่ 5 บ้านท่& […]

ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

ประวัติความเป็นมา ตำบลเนินขาม เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอเนินขาม ประกอบไปด้วย 16 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเนินขาม หมู่ 2 บ้านเนินขาม หมู่ 3 บ้านหนองแห้ว หมู่ 4 บ้านหนองศาลา หมู่ 5 บ้านหนองระกำ หมู่ 6 &# […]

ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

ประวัติความเป็นมา ในสมัยก่อนเดิมเรียกว่า “โสกเดือนห้า” เนื่องจากราษฎรประสบปัญหาน้ำป่าไหลหลาก ท่วมทางเกวียนซึ่งเป็นดินปนทราย น้ำกัดเซาะทางเกวียนทำให้เป็นหลุมเป็นบ่อ ราษฎรเดินทางไม่สะดวกในการสัญจรไปมา […]

ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

ประวัติความเป็นมา องค์การบริหารส่วนตำบลกระบกเตี้ยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลกะบกเตี้ย กิ่งอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ 2540 โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน&#3605 […]

ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

ประวัติความเป็นมา เดิมบ้านไพรนกยูงแห่งนี้เรียกว่า “บ้านหนองบอน” สมัยนั้นส่วนใหญ่จะไปที่ตลาดสามง่ามท่าโบสถ์ ซึ่งครั้งนั้นยังอยู่ในเขตการปกครองของตำบลหันคา นายวันชัย ศรีเสมาเมือง ได้มาเลี้ยงวัวที่นี้เ&#3627 […]

ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

ประวัติความเป็นมา เดิมบ้านเด่นใหญ่ คำว่าบ้านเด่นใหญ่ มีอาณาเขตเป็นเด่นที่กว้างใหญ่ มีสัตว์นานาชนิดมาหากินที่เด่นนี้ สมัยก่อนชาวบ้านใช้เกวียนเป็นยานพาหนะ เขาจะนัดกันว่าไปหยุดพื้นที่เด่นใหญ่ อยู่ที่หม&#3641 […]

ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

ประวัติความเป็นมา ในเขตท้องที่ตำบลห้วยงูมีลำห้วยและคลองส่งน้ำเป็นจำนวนมาก และบริเวณนี้มีงูชุกชุมเมื่อจัดตั้งเป็นตำบลจึงเรียก ตำบลห้วยงู พื้นที่ เป็นที่ราบลุ่ม มีคลอง ห้วย และแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน พื้นที&#36 […]

ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

ประวัติความเป็นมา ตำบลหันคา ตามตำนานเล่ากันว่า สมัยหนึ่งมีเรือสุวรรณหงส์ทำด้วยไม้ตะเคียนทองทั้งต้นมาล่มลง มีลักษณะ “หันและคา” อยู่ในลำแม่น้ำท่าจีนตรงบริเวณบ้านท่าบ้านหลวง ทิศใต้ที่ว่าการอำเภอหันคา ใน&#361 […]

ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

ประวัติความเป็นมา คำว่าหนองแซง เป็นชื่อของหนองน้ำ ในอดีตมีคนลักควายจากสุพรรณบุรีเป็นจำนวนมากเพื่อนำไปขายอุทัยธานี พวกเจ้าของความตามมาทันที่บริเวณหนองน้ำนี้ เรียกหนองน้ำนี้ว่าหนองแซง เมื่อตั้งตำบลจึง […]

ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

ประวัติความเป็นมา เดิมตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ขึ้นกับตำบลห้วยงู ต่อมาแยกออกจากตำบลห้วยงู โดยมีหมู่ที่ 1-9 มาตั้งเป็นตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ ตามชื่อบ้านสามง่ามและบ้านท่าโบสถ์ เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลห้วยงู อ&#3635 […]

ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

ประวัติความเป็นมา ในอดีตกาลนานมาแล้ว มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านบริเวณหมู่ที่ 3 บ้านดอนกระโดนบริเวณเดียวกัน มีแอ่งน้ำกว้างขนาดใหญ่ น้ำไหลเชี่ยวมาก เป็นวังน้ำวนท่วมขังตลอดปี เป็นแหล่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร มีสัตว์&#3 […]

ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

ประวัติความเป็นมา ที่ตั้งของตำบลบ้านเชี่ยน เดิมเรียกว่า “บ้านสาวชุมหนุ่มหลง” ขึ้นอยู่กับตำบลสรรคบุรี ต่อมาเปลี่ยนชื่อมาเป็น “บ้านเชี่ยน” เมื่อ ปี 2412 และเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอบ้านเชี่ยน เนื่องจากภูม&#363 […]

ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองมะโมง สมัยก่อนเป็นป่ามะโมง ป่าทึบและมีการตั้งบ้านเรือนประมาณ 90-100 ปี พื้นที่ เป็นที่ราบเชิงเขา ขาดแหล่งน้ำ ดินกรวดหินลาดชัน มีภูเขา (เข้าหิน) ไม่เหมาะกับการเกษตร เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติ&#36 […]

ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ประวัติความเป็นมา ตำบลสะพานหินอยู่ในพื้นที่กิ่งอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท มีหมู่บ้านในตำบลทั้งหมด 10 หมู่บ้าน เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลกุดจอก, ตำบลหนองมะโมง กิ่งอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ทิศใต้ ติ&#3 […]

ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ประวัติความเป็นมา มี 12 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งวัวแดง หมู่ที่ 2 บ้านวังหัวเรือ หมู่ที่ 3 บ้านวังน้ำขาว หมู่ที่ 4 บ้านวังตะเคียน หมู่ที่ 5 บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 6 บ้านบ่อลึก หมู่ที่ 7 บ้านใหม่หินเรียง หมู่ที่ 8 บ้านดงสวนหล&#36 […]

ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ประวัติความเป็นมา ตำบลกุดจอก มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านกุดจอก หมู่ที่ 2 บ้านหนองชุมสาย หมู่ที่ 3 บ้านทับเสาหอ หมู่ที่ 4 บ้านหนองขนาก หมู่ที่ 5 บ้านดงประดา หมู่ที่ 6 บ้านศรีพัฒนา เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดก&# […]

ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ประวัติความเป็นมา ตำบลโพนางดำออก เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสรรพยา ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านท่าไทร หมู่ 2 บ้านโพนางดำออก หมู่ 3 บ้านสวนมะม่วง หมู่ 4 บ้านท้องคุ้ง หมู่ 5 บ้านงิ้ว หมู่ 6 บ้า&#3 […]

ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ประวัติความเป็นมา องค์การบริหารส่วนตำบลโพนางดำตกตั้งอยู่ในเขตอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอ 6 กิโลเมตร พื้นที่ – องค์การบริหารส่วนตำบลโพน& […]

ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ประวัติความเป็นมา ตำบลเขาแก้ว ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นองค์กรบริหารส่วนตำบล เมื่อปี พ.ศ. 2540 มีเขตการปกครองเต็มพื้นที่ทั้งหมด 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านนมโฑ , หมู่ 2 บ้านหนองกุ้ง , หมู่ 3 บ้านเขาแก้ว หมู่ 4 บ้านนมโฑ ,หมู่ 5 บ้านโ […]