ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองจอกเป็นตำบลหนึ่งใน 12 ตำบล ในอำเภอบางปะกง อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอบางปะกง ห่างจากตัวอำเภอบางปะกง ประมาณ 7 กม. สภาพเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงแต่เดิมหนองน้ำและต้นจอกเป็นจำนวนมากประชาช&#3609 […]

ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา ต.สองคลอง เดิมมีคลอง 2 สาย สายหนึ่งเป็นคลองน้ำเค็ม ซึ่งมีพื้นที่ติดกับทะเลด้านอ่าวไทย อีกสายหนึ่งเป็นคลองน้ำจืด แต่น้ำไม่จืดตลอดปี หลังจากราชการได้สร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิ&#360 […]

ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา ตำบลพิมพาเป็นตำบลซึ่งตั้งขึ้นใหม่เมื่อประมาณปีพ.ศ. 2540 โดยแยกมาจากตำบลบางเกลือ 1 หมู่ ตำบลบางสมัคร 2 หมู่ ตำบลหนองจอก 1 หมู่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นประชาชนคนไทยเชื้อสายไทยรามัญ นับถือศาสนาพุทธ ตั้ง&#36 […]

ตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา ตำบลบางเกลือเมื่อสมัยก่อนจะมีพื้นที่ที่เป็นน้ำเค็ม ชาวบ้านมีอาชีพทำนาเกลือจะนำเกลือไปขายโดยใช้เรือล่องขายตามคลองต่างๆ จึงมีชื่อเรียกว่า “บางเกลือ” ปัจจุบันตำบลบางเกลือแบ่งเขตการปก& […]

ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา ตำบลบางสมัครมีที่มาจากราษฎรในชุมชนที่มีความรัก ความสามัคคี ความกล้าหาญ ในสมัยพระเจ้าตากสินที่ได้ทำศึกสงครามกับข้าศึกซึ่งในการทำสงครามจะต้องมีการรวมไพร่พลตามสถานที่สำคัญหรือสถานที&# […]

ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา เดิมตำบลบางวัว จะเป็นสถานที่รับแลกเปลี่ยนซื้อขายวัว-ควาย และในสมัยก่อนมีการทำนาที่ต้องใช้วัว-ควายในการไถนา จึงมีวัว-ควายเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านเลยเรียกว่า “บ้านบางวัว” ซึ่งปัจจุบันได้แบ่&#3 […]

ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา สมัยก่อนตำบลบางผึ้งเป็นเกาะกลางแม่น้ำและมีถ้ำอยู่ใต้น้ำ เวลาชาวบ้านทำบุญก็นำตะกร้าผูกเชือกหย่อนลงไปในถ้ำ ก็จะเกิดจานชามให้ชาวบ้านได้ใช้สำหรับทำบุญ หลังเสร็จงานก็นำใส่ตะกร้าคืนลงถ&# […]

ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา หมู่บ้านบางปะกงเดิมอยู่ในการปกครองของแขวงเมืองชลบุรีถูกยกฐานะขึ้นเป็นตำบลมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2435 แต่ก่อนคำว่าบางปะกงนี้มีชื่อเรียกกันว่า “บางปลากง” สันนิษฐานว่าได้นำชื่อ “ปลาอีกง” ที่มีอยู่ […]

ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา การเดินทางสมัยโบราณไม่มีถนนหนทางเช่นปัจจุบัน ต้องลัดมาทางป่าจากและป่าแสม ทางส่วนใหญ่เป็นพลุเป็นโคลน มียุงชุกชุมมากกว่าจะมาถึงตรงท่าข้ามแม่น้ำตรงที่ตั้งตำบลท่าสะอ้านเดี๋ยวนี้ ผู้เด& […]

ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา ตำบลท่าข้ามตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงตรงข้ามกับตำบลบางปะกงแต่ก่อนยังไม่มีสะพานเทพหัสดินที่ใช้ข้ามแม่น้ำบางปะกงไปชลบุรี จึงต้องใช้แพขนานยนต์ให้รถข้ามไปมา สถานที่ข้ามแพขนานยนต์ต&#3 […]

ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา ตำบลโยธะกาแยกมาจากตำบลดอนเกาะกาและตำบลหมอนทอง เมื่อปี พ.ศ.2480 สมัยก่อนชาวบ้านเรียก”แม่น้ำนครนายก”ว่า “แม่น้ำโยธะกา” เนื่องจากมีต้นโยธะกาซึ่งเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งดอกสีชมพู ฝักคล้ายกระถินขึ […]

ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา เดิมตำบลโพรงอากาศมีชื่อว่า “บ้านบางตะลาด” พื้นที่มีสภาพรกร้าง เป็นที่ราบมีพงหญ้าขึ้นจำนวนมาก ชาวบ้านเรียกว่า “ต้นตะภาค” และมีต้นลำโพรงขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก มีดอกสีขาวคล้ายดอกลำโพง มีส&#36 […]

ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา ตำบลหมอนทองตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางน้ำเปรี้ยวประกอบไปด้วย 11 หมู่บ้านซึ่งอยู่ในเขตตำบลเต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้าน (1,639 ครัวเรือน) ได้แก่ บ้านคลองสิบแปด บ้านหมอนทอง บ้านวัดคลองสิบแปด บ้า& […]

ตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา ตำบลสิงโตทองแยกออกมาจากตำบลหมอนทองเมื่อวันที่ 13 พ.ค.2516 ชื่อตำบลนั้นเรียกตามชื่อบึง”สิงโตทอง”ที่ไหลผ่านตำบลซึ่งมีความยาวและมีสาขามากมาย และมีความสำคัญต่อการทำอาชีพเกษตรของราษฎรตำบลสิงโ […]

ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา ตำบลศาลาแดงมี 22 หมู่บ้าน แบ่งการปกครองภายในเป็น 2 ประเภท คือ เทศบาลตำบลศาลาแดง ได้แก่ ม.1,3,4 และ ม.2,5 บางส่วน องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง ได้แก่ ม.6-22 และ ม.2,5 บางส่วน พื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลอ&#35 […]

ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา สภาพพื้นที่เดิมของตำบลบึงน้ำรักษ์เป็นลำบึง น้ำมีสีดำเหมือนน้ำรักษ์ ชาวบ้านจึงเรียกชื่อว่า “บึงน้ำรักษ์” มาจนถึงปัจจุบัน พื้นที่ เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำการเกษตร โดยมีลำคลอง 2 สาย คือ […]

ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา ตำบลบางน้ำเปรี้ยวเป็นตำบลหนึ่งที่มีประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางน้ำเปรี้ยวประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน พื้นที่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว ราบลุ่ม มีเน&#36 […]

ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา เดิมเป็นทุ่งป่าโปร่งมีต้นขนากขึ้นทั่วไปหนาแน่น ต่อมาราษฎรเข้ามาจับจองทำนา จึงกันเรียกว่า “บางขนาก” มีนายเจิม หลืบแก้ว(ขุนไพบูลย์ บางขนาก) เป็นกำนันคนแรก ปัจจุบันมีเขตการปกครอง 12 หมู่บ้าน &#36 […]

ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา เดิมตำบลดอนเกาะกามีพื้นที่เป็นที่ดอนและเป็นป่าทึบมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่จำนวนมากและบรรดานกต่างๆโดยเฉพาะนกกาลงมาทำมาหากินที่อุดมไปด้วยอาหารนานาชนิดจนชาวบ้านเรียกพื้นที่แถบนี้ว่า “ดอ&#36 […]

ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา สมัยก่อนเป็นพื้นที่ป่าดงดิบ เป็นทางเดินของสัตว์ป่าชนิดต่างๆ และมีควายป่าตัวใหญ่ที่สุดอยู่ตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นเจ้าของป่าชื่อว่า “ดอนฉิมภาลี” แปลว่า ควายใหญ่ ต่อมาเปลี่ยนจากดอนฉิมภาลี เป็&#36 […]