ตำบลคลองเปรง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา ในอดีตพื้นที่ของตำบลเป็นที่ลุ่มน้ำ มีต้นเปรงขึ้นจำนวนมากสองฟากฝั่งคลอง ชาวบ้านจึงเรียกว่า คลองเปรง และตั้งเป็นชื่อตำบลว่า “ตำบลคลองเปรง” พื้นที่ เป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำในลำคลองไหลผ่านตล&#36 […]

ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา ต.คลองอุดมชลจร เป็นตำบลที่มีบ้านเรือนราษฎรตั้งอยู่บนสองฝั่งคลองเดโช ซึ่งเป็นลำคลองสายหลักของตำบลและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารมากมาย พื้นที่ เป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมถึงและท่&#3623 […]

ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา ตำบลคลองหลวงแพ่งในอดีตคือทุ่งแสนแสบ แขวงมีนบุรี ต่อมาหลวงแพ่งได้ขุดคลองชลประทานเชื่อมกับคลองประเวศบุรีรมย์ เมื่อมีการแบ่งเขตการปกครอง พื้นที่สองฝั่งคลองเป็นเขตตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภ […]

ตำบลคลองนา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา ตำบลคลองนาแยกมาจากตำบลบางตีนเป็ด เป็นตำบลที่มีคลองเล็ก ๆ ไหลผ่านซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำนาของชาวบ้าน เมื่อยกฐานะเป็นตำบลจึงให้ชื่อว่า “ตำบลคลองนา” พื้นที่ พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะ&#364 […]

ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา ตำบลคลองนครเนื่องเขต เป็นตำบลที่มีบ้านเรือนราษฎรตั้งอยู่บนสองฝั่งคลองนครเนื่องเขต และเป็นลำคลองที่เป็นสายหลักของตำบล จึงนำชื่อคลองมาตั้งเป็นชื่อตำบล พื้นที่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีคว&#3634 […]

ตำบลคลองจุกกระเฌอ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา ตำบลคลองจุกกระเฌอ เดิมเป็นป่ารกมาก มีแต่ต้นไม้ใหญ่น้อย ต่อมามีชาวบ้านเข้ามาจับจองที่ดินทำกินและแผ้วถางป่า เพื่อประกอบอาชีพในการทำสวน ส่วนคำว่าจุกกระเฌอนั้น บ้างก็บอกว่ามาจากภาษาเขม&#3619 […]

ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา ตำบลลาดกระทิง เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต เป็นที่รวมไม้ซุง เมื่อครั้งยังมีสัมปทานป่าไม้ของบริษัททำไม้เอื้อวิทยา ปัจจุบันยังมีสภาพเดิมหลงเหลืออยู่ เช่น รางรถไฟส&#363 […]

ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา ตำบลท่ากระดานเดิมชื่อตำบลท่าวัว ขึ้นอยู่กับอำเภอพนมสารคาม ต่อมาได้มีการแบ่งแยกการปกครองมาขึ้นอยู่กับอำเภอสนามชัยเขต “ท่ากระดาน” เป็นสถานที่รวบรวมขนส่งซื้อขายไม้กระดานในสมัยที่ป่าไ& […]

ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา ตำบลทุ่งพระยาเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอสนามชัยเขต เดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่กองทัพของพระเจ้าตากสินมหาราชเดินทัพผ่านมา พระยาท่านหนึ่งได้เดินทางมากับกองทัพด้วย จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านพระยา & […]

ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา ตำบลคู้ย้ายหมีเดิมเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอพนมสารคามต่อมาเมื่อมีการแบ่งแยกอำเภอจึงขึ้นอยู่กับการปกครองของอำเภอสนามชัยเขต ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดทางภาคอีสาน ภาษาพูดส่วนมากเป็&#3 […]

ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา เดิมตำบลเมืองใหม่ขึ้นอยู่กับอำเภอพนมสารคาม พอแยกเป็นกิ่งอำเภอราชสาส์นได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน จนปัจจุบันได้เพิ่มเขตการปกครองเป็น 9 หมู่บ้าน โดยมีคลองท่าลาดเป็นเส้นแบ่งเขต&#3 […]

ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา ตำบลบางคาเดิมเป็นตำบลหนึ่งอยู่ในความปกครองของอำเภอพนมสารคามจนกระทั่งได้ตั้งเป็นกึ่งอำเภอราชสาส์นเมื่อปีพ.ศ.2520 และยกฐานะเป็นอำเภอราชสาส์นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2537 ตำบลบางคาจึงอยู่ในความปก&#3 […]

ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา เดิมตำบลดงน้อย ได้อยู่ในความปกครองของอำเภอพนมสารคาม ต่อมาได้ตั้งกิ่งอำเภอราชสาส์นขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2520 และยกฐานะเป็นอำเภอราชสาส์น เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2537 ตำบลดงน้อยจึงอยู่ในความปกครองของอำเภ&#36 […]

ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา เดิมตำบลเมืองเก่าเป็นตำบลที่มีคนอพยพมาจากเวียงจันทน์เป็นส่วนใหญ่ และคนที่อพยพมาจากเวียงจันทน์ ส่วนใหญ่มาจากตำบลเมืองเก่าของเวียงจันทน์ พอย้ายรกรากมาอยู่อำเภอพนมสารคาม จึงได้ใช้ชื่& […]

ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเขาหินซ้อนมีหินที่ซ้อนกันอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงตั้งชื่อตามลักษณะภูมิประเทศว่า “ตำบลเขาหินซ้อน” พื้นที่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เป็นที่ราบ มีหินอยู่จำนวนมาก ส&#361 […]

ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา ต.เกาะขนุนเป็นตำบลเก่าที่ตั้งมาพร้อมกับ อ.พนมสารคาม เดิมเป็นตำบลที่มีพื้นที่กว้างมาก ต่อมาพื้นที่บางส่วนแยกเป็นตำบลอื่น เหตุที่ชื่อ ต.เกาะขนุน เพราะในตำบลมีการปลูกขนุนกันมากและในสมัยก&#3 […]

ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา ต.หนองแหน เดิมชื่อ ต.หนองยาว ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นหนองแหนเนื่องจากมีหนองน้ำขนาดใหญ่ที่มีแหนจำนวนมาก พื้นที่ เป็นที่ราบลูกฟูกเชิงเขา ลาดจากทางตอนใต้ของตำบลมายังตอนเหนือ สูงจากระดับน้&#3 […]

ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา เดิมทีเป็นตำบลที่มีหนองน้ำหลายแห่ง และมีน้ำอุดมสมบูรณ์ สามารถหาปู ปลา ได้ตลอดทั้งปี และพื้นที่หนองน้ำมีเนื้อที่ยาวมาก ชาวบ้านจึงเรียกขานว่า “ตำบลหนองยาว” มาจนถึงปัจจุบันนี้ พื้นที่ มีพ&# […]

ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา สมัยก่อนตำบลพนมสารคามเป็นตำบลที่มีการเดินทางโดยทางน้ำเป็นส่วนใหญ่โดยใช้เรือบรรทุกข้าวขายที่ “ตลาดท่าเกวียน” มีเรือบรรทุกข้าวผ่านคลองท่าลาดมาลงที่ท่าเรือเพื่อจะนำข้าวไปขายซึ่งเป็&#3 […]

ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา “บ้านช่อง” เดิมเป็นช่องทางพ่อค้าโค กระบือ จากอีสานสู่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี และเพื่อเป็นเกียรติแก่กำนันของบ้านช่อง ชื่อ “ขุนซ่อง” ซึ่งเป็นกำนันคนแรกของตำบลนี้ ประชาชนอยู่สุขสบาย จ&# […]