ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมา

ตำบลชุมแสง เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลกระแสบน อำเภอแกลง ต่อมาในปี 2516 ได้แยกตัวออกเป็นตำบลชุมแสง และเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2520 ได้มีการจัดตั้งกิ่งอำเภอวังจันทร์ ตำบลชุมแสงอยู่ในเขตปกครองของกิ่งอำเภอวังจันทร์ และเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2534 กิ่งอำเภอวังจันทร์ ได้ยกฐานะเป็นอำเภอจึงเป็นตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ มาจนถึงปัจจุบัน ตำบลชุมแสงประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านชุมแสง หมู่ 2 บ้านสันติสุข หมู่ 3 บ้านคลองไผ่ หมู่ 4 บ้านหนองม่วง หมู่ 5 บ้านเขาตาอิ๋น หมู่ 6 บ้านแก่งหวาย หมู่ 7 บ้านวังโพรง หมู่ 8 บ้านมะงั่ว

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง และ ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.หลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ชำฆ้อ , ต.เขาน้อย กิ่งอ.เขาชะเมา และ ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางบุตร , ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,106 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 85.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

สามารถเดินทางมายังตำบลชุมแสงได้ 3 ทาง คือ
1. ทางหลวงแผ่นดินสายบ้านบึง – แกลง หมายเลข 344 ระยะทางประมาณ 100 กม. เชื่อม อ.เมือง จ.ชลบุรี และอ.แกลง
2. ทางหลวงแผ่นดินสายวังจันทร์ – บ้านค่าย หมายเลข 3471 ระยะทางประมาณ 33 กม. เชื่อม อ.วังจันทร์ – บางบุตร
3. ทางหลวงชนบท แยกชุมแสง – สี่แยกพัฒนา ระยะทางประมาณ 27 กม. ไปถึง กิ่งอ.เขาชะเมา

ผลิตภัณฑ์

กล้วยไม้-น้ำพริกแกง-ข้าวกล้อง-น้ำผลไม้

สถานที่

1. ที่ว่าการอำเภอวังจันทร์
2. สถานีตำรวจภูธรอำเภอวังจันทร์
3. โรงพยาบาลอำเภอวังจันทร์
4. องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
5. อ่างเก็บน้ำประแสร์
6. วัด 3 แห่ง และที่พักสงฆ์ 2 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1อ่างเก็บน้ำประแสร์ (กำลังก่อสร้าง)เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตหมู่ 4 และหมู่ 6 ต.ชุมแสง เป็นเขื่อนดินปิดลำน้ำสูง 24 เมตร ยาว 2,507 เมตร สามารถกักเก็บน้ำได้ 248 ล้าน ลบ.ม. ขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างของกรมชลประทาน โครงการจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 7 มกราคม 2547 เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะมีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งน้ำ และแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิดของตำบลชุมแสง
2สวนองุ่นบ้านคุณลุงเบิ้ม นาคราชตั้งอยู่ที่หมู่ 8 บ้านมะงั่ว ต.ชุมแสง เป็นสวนองุ่นทดลองปลูกแห่งแรกในเขตตำบลชุมแสง โดยนำพันธุ์มาจาก อ.สามพราน จ.นครปฐม บริเวณไร่องุ่นมีการจัดระเบียบความสวยงาม
3สวนมะม่วงหิมพานต์ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านเขาตาอิ๋น ต.ชุมแสง เป็นสวนขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่หลายร้อยไร่ ในช่วงที่ออกผลจะสวยงามมาก โดยเฉพาะช่วงผลสุกจะมีสีแดง สีเหลือง ตัดกับใบสีเขียวเป็นมันสวยงามแปลกตา
4สวนปาล์มบ้านหนองม่วงตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านหนองม่วง ต.ชุมแสง เป็นสวนปาล์มขนาดใหญ่ มีต้นปาล์มขึ้นสวยงามเป็นจำนวนมาก มีการจัดแต่งระเบียบสวนให้ดูสวยงาม
5สวนทุเรียนตำบลชุมแสงตำบลชุมแสงมีการปลูกทุเรียนเป็นจำนวนมาก สวนทุเรียนพบเห็นได้ทั่วไปทุกหมู่บ้าน แต่ละสวนมีการจัดอย่างเป็นระเบียบสวยงาม เพื่อจูงใจนักท่องเที่ยวให้แวะเวียนกันมา
6สวนยางพาราตำบลชุมแสงสวนยางพาราพบได้ทั่วไปในตำบลชุมแสง เป็นพืชเศรษฐกิจของตำบลชุมแสง ช่วงที่ยางผลัดใบเหลือแต่กิ่งก้านจะสวยงามมาก โดยเฉพาะช่วงเย็นจะได้เห็นพระอาทิตย์สีหมากสุกดวงใหญ่ทาบผ่านกิ่งก้านของต้นยางพารา ส่วนบริเวณพื้นดินจะเป็นสีส้มเนื่องจากมีใบยางหล่นอยู่ ส่วนในช่วงที่ยางแตกใบอ่อนก็จะดูเขียวชอุ่มสดชื่น
7วัดเขาตาอิ๋นตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ต.ชุมแสง มีเนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา มีอุโบสถและหอระฆังที่สวยงาม กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2544
8ศาลเจ้าบ้านชุมแสงตั้งอยู่ในบริเวณตลาดชุมแสง หมู่ 1 ต.ชุมแสง สร้างขึ้นเนื่องจากมีชาวไทยเชื้อสายจีนอพยพมาจากจ.ชลบุรี มาอาศัยอยู่บริเวณนั้นเป็นจำนวนมาก จึงได้ร่วมกันสร้างศาลเจ้าขึ้น เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ปัจจุบันจะมีการจัดงาน มีการจัดหามีงิ้วมาแสดงเป้นประจำทุกปี
9สระน้ำหนองตาเมืองตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ต.ชุมแสง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวคลองไผ่ เป็นสระน้ำขนาดใหญ่ มีน้ำใสสะอาด ได้มีการปล่อยพันธุ์ปลา และมีคณะกรรมการร่วมกันดูแลให้อาหาร เมื่อปลาโตได้ขนาดก็จะเปิดให้มีการตกปลา โดยเก็บค่าคันเบ็ดคันละ 20 บาท/วัน สำหรับเงินที่ได้ก็จะนำมาเป็นทุนในการดูแลรักษาแหล่งน้ำ
10วัดชุมแสงตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ต.ชุมแสง เนื้อที่ 39 ไร่ 20 ตารางวา บริเวณวัดมีสวนไม้ไทยนานาพันธุ์ มีไก่ป่าเดินหากิน มีอุโบสถและหอระฆังที่สวนงาม บริเวณวัดร่มรื่น กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวัดเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2531 ได้รบพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2536 เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และประกอบกิจทางศาสนาของชาวชุมแสง
11วัดคลองไผ่ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ต.ชุมแสง มีเนื้อที่ 19 ไร่ 68 ตารางวา มีอุโบสถและหอระฆังที่สวยงาม กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2544
12สวนขนุนบ้านคุณลุงเบิ้ม นาคราชเป็นสวนที่มีความสวยงาม ปลูกเป็นแนว ผลดก รสดี เป็นที่ศึกษาดูงานในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านมะงั่ว ต.ชุมแสง

ร้านอาหาร
1ร้านครัววังจันทร์ทางเข้าวัดชุมแสง หมู่ 1 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์
จ.ระยอง
อาหารตามสั่ง
2ร้านครัวสุนีย์ริมทางหลวงหมายเลข 344 หมู่ 1 ต.ชุมแสง
อ.วังจันทร์ จ.ร
อาหารตามสั่ง
3ร้านชาวไร่สี่แยกชุมแสง หมู่ 1 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์
จ.ระยอง
โทร
อาหารตามสั่ง
4ร้านรสทิพย์หมู่ 1 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
โทร : 038-666376
อาหารตามสั่ง
5ร้านลาบตลาดชุมแสง หมู่ 1 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์
จ.ระยอง
โทร :
ลาบ/อาหารอีสาน
6ร้านส้มตำรสเด็ดสี่แยกชุมแสง หมู่ 1 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์
จ.ระยอง
ส้มตำนานาชนิด

สินค้าที่น่าสนใจ
1ข้าวกล้องผลิตภัณฑ์ข้าวกล้อง ทำจากข้าวข้าวหอมมะลิคุณภาพดีคัดพิเศษ หุงขึ้นหม้อ อร่อย มีกลิ่นหอม สะอาด ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง
2ดอกกล้วยไม้สดผลิตภัณฑ์ดอกล้วยไม้สด ใช้สำหรับบูชาพระและจัดงานพิธีต่าง ๆ ดอกสวย สีสด ขนาดได้มาตรฐาน
3น้ำผลไม้ และเครื่องดื่มต่าง ๆผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้และเครื่องดื่มต่าง ๆ บรรจุขวดจำนวน 15 ชนิด ใช้ดื่มแก้กระหาย หวานชื่นใจ อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย มีให้เลือกมากมายเช่น มะพร้าว ลำใย ชา กาแฟ ฯลฯ
4ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
5ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
6พริกแกงสูตรสมุนไพรผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงสูตรสมุนไพร เป็นสูตรดั้งเดิมของจังหวัดระยองอร่อย สะอาด ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดระยอง.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 1 = 7