ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติความเป็นมา

ตำบลไผ่ลิง และบางส่วนของตำบลที่อยู่ใกล้เคียง คือตำบลหันตรา และตำบลคลองสวนพลู ปัจจุบันได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองอโยธยา ซึ่งได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลอโยธยา เป็นเทศบาลเมืองตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2547 เป็นต้นมา

พื้นที่

เทศบาลเมืองอโยธยา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 8.4 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล คือ
– ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในเขตเทศบาลตำบลรวม 7 หมู่
– ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในเขตเทศบาลเพียง 2 หมู่ คือ หมู่ที่ 2 ทั้งพื้นที่ หมู่ที่ 3 บางส่วน
– ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในเขตเทศบาลเพียงบางส่วนของหมู่ที่ 5 เท่านั้น

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรด ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ จรด ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก จรด ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก จรด ต.ธนู (เขต อบต.ธนู) อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

อาชีพ

อาชีพหลัก รับราชการ รับจ้าง
อาชีพเสริม ค้าขาย

สาธารณูปโภค

การไฟฟ้า ประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน โดยใช้บริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพระนครศรีอยุธยา
การประปา ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอโยธยา ได้ใช้น้ำประปาในการอุปโภค และบริโภคจากสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอพระนครศรีอยุธยา เกือบครบทุกครัวเรือน
การสื่อสารและโทรคมนาคม มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขที่อยู่ใกล้เคียง ให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงทั้งจดหมายโทรเลข พัสดุภัณฑ์และธนาณัติ ส่วนโทรศัพท์ก็มีชุมสายเปิดบริการให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงเกือบทุกครัวเรือนทั้งโทรศัพท์บ้าน และโทรศัพท์เคลื่อนที่

การเดินทาง

– ถนนสายเอเชีย สามารถใช้เดินทางไปภาคเหนือ และเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ได้สะดวก
– ถนนโรจนะ เป็นถนนสายใหญ่ ที่ผ่านกลางเทศบาล โดยเป็นจุดเชื่อมต่อจากเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาสายตะวันออกเฉียงเหนือ และเข้ากรุงเทพฯ ได้โดยสะดวก
– รถไฟ ประชาชนสามารถใช้เป็นพาหนะในการเดินทางและขนส่งไปในเส้นทางสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือและเข้ากรุงเทพฯ ได้โดยสะดวก

ผลิตภัณฑ์

น้ำพริกเผาปลาอินทรีย์,น้ำพริกครัวไทย

สถานที่

1) โบราณสถาน วัด แหล่งท่องเที่ยว
– วัดใหญ่ชัยมงคล
– วัดกุฎีดาว
– วัดอโยธยา
– วัดสมณโกฎฐาราม
– วัดดุสิดาราม
– วัดพระญาติการาม
– ศูนย์การค้าอยุธยาปาร์ค
2) สถานที่ราชการ
– ศาลากลางจังหวัด และศูนย์ราชการจังหวัด
– การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
– แขวงการทางอยุธยา
– สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
– สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค

สถานที่ท่องเที่ยว
1วัดใหญ่ชัยมงคลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง) ให้สร้างเมื่อ พ.ศ.1900 เดิมชื่อว่า “วัดป่าแก้ว” ต่อมาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเสริมพระเจดีย์ให้ใหญ่และสูงขึ้น เมื่อปี 2135 โดยคำแนะนำของสมเด็จพระวันรัตน์วัดป่าแก้ว ให้ทรงสร้างเจดีย์ไว้เป็นที่ระลึกเพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ได้ทำศึกชนะพระมหาอุปราชแห่งเมืองหงสาวดีและเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดชัยมงคล” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดใหญ่ชัยมงคล” เมื่อเข้าเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเห็นองค์พระเจดีย์ของ วัดใหญ่ชัยมงคล ตั้งสูงเด่นอยู่ริมทุ่งเห็นแต่ไกล
2วัดใหญ่ชัยมงคล
3วัดใหญ่ชัยมงคล
4วัดใหญ่ชัยมงคล
5วัดใหญ่ชัยมงคล
6วัดอโยธยาเป็นวัดโบราณสมัยอโยธยา (ก่อน พ.ศ.1893) เรียกว่า “วัดเดิม” เป็นวัดอรัญวาสี สำหรับพระสงฆ์ฝ่ายวิปัสนาธุระ เป็นที่สถิตของพระมหาเถระ และพระเถระที่มีชื่อเสียง
7วัดกุฎีดาวเป็นวัดขนาดใหญ่ คาดว่าจะสร้างสมัยอยุธยาตอนกลาง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมพระราชวังบรมสถานมงคล ในรัชกาลพระเจ้าท้ายสระ ทรงโปรดเกล้าให้ปฏิสังขรณ์วัดนี้ เมื่อปี พ.ศ.2254 และให้สร้างตำหนักเพื่อประทับ เมื่อเสด็จฯ มาทอดพระเนตรการบูรณะ ซึ่งแล้วเสร็จใน 3 ปี ตำหนักหลังนี้ได้ชื่อว่า “ตำหนักกำมะเลียง”
8วัดสมณโกฎฐารามอยู่ใหล้วัดกุฎีดาว หมู่7 ตำบลไผ่ลิง เป็นวัดที่เจ้าพระยาโกษาธิบดี (เหล็ก) และเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วัดนี้มีพระปรางค์องค์ใหญ่งดงามมากรูปทรงสัณฐานแปลกตากว่าที่อื่น

โรงแรม
1โรงแรมอู่ทองอินน์210 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ต.ไผ่ลิง
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร : 0 3521 2531-40
โทรสาร : 0 3524 2235
จำนวนที่พัก 208 ห้อง, ราคา 1,200 – 4,000 บาท
2โรงแรมเทวราชธารรินถนนโรจนะ ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.035-234873-7 โทรสาร 035-244139
3โรงแรมโรสอินน์33/23 หมู่ 6 ถ.วัดพระญาติ ต.ไผ่ลิง
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร : 0 3521 2149
จำนวนที่พัก 50 ห้อง, ราคา 500 – 600 บาท

ร้านอาหาร
1จิตรชัยสุกี้บริเวณสี่แยกวัดพระญาติ หมู่ 6 ต.ไผ่ลิง
โทร.035-241
ร้านอาหารขนาดใหญ่ บริการอาหารทุกประเภท
2ตำหนักแก้วหมู่ 6 ต.ไผ่ลิง (หน้าสนามกีฬาจังหวัด)
โทร.035-245150
ร้านอาหารขนาดใหญ่ บริการอาหารทุกประเภท
3อนันต์หมูกะทะบริเวณสี่แยกวัดพระญาติ หมู่ 6 ต.ไผ่ลิงร้านอาหารขนาดใหญ่ บริการอาหารทุกประเภท
4เรือนไทยไม้สวยบริเวณแยกทางรถไฟ หมู่ 3 ตำบลคลองสวนพลู
โทร.01-2459
ร้านอาหารขนาดใหญ่ บริการอาหารทุกประเภท


สินค้าที่น่าสนใจ
1งานปั้นจากวัสดุผสมงานปั้นจากวัสดุผสม
2น้ำพริกครัวไทยน้ำพริกครัวไทย เป็นผลิตภัณฑ์ที่สืบทอดวิธีการทำมาจากบรรพบุรุษ เป็นการนำสูตรโบราณมาประยุกต์ให้อร่อย
3น้ำพริกเผาปลาอินทรีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่คิดทำสิ่งที่แปลกไปจากน้ำพริกทั่วๆ ไป โดยมีวิทยากรท้องถิ่นเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และตั้งชื่อขึ้นเองตามลักษณะและส่วนผสมที่ปรากฏ และมีลักษณะเฉพาะ
4ภาพวาดจิตรกรรมภาพวาดจิตรกรรม
5ภาพสีกาแฟภาพสีกาแฟ
6ศิลปบนเปลือกหอยเชอรี่นำสิ่งที่ไม่มีค่ามาประดิษฐ์เป็นของสวยงามเพื่อเพิ่มรายได้
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

41 − = 39